Metsätalouden kannustejärjestelmä uudistuu

Uutinen - Julkaistu 19.9.2022

Valtioneuvosto antoi 19.9.2022 eduskunnalle esityksen metsätalouden uutta määräaikaista kannustejärjestelmää, METKA, koskevaksi laiksi. Uusi METKA-järjestelmä tulee korvaamaan nykyisen Kemera-tukijärjestelmän. Kannustejärjestelmällä tuetaan yksityismetsien aktiivista ja oikea-aikaista hoitoa, luonnonhoitotoimia ja metsätieverkon ylläpitoa.

Uudistuksen tavoitteena on kannustaa yksityisiä maanomistajia toimiin, joilla

  • lisätään metsien kasvua
  • turvataan ja lisätään metsien biologista monimuotoisuutta
  • edistetään metsätalouden vesiensuojelua
  • hillitään ilmastonmuutosta
  • edistetään metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen ja
  • pidetään yllä metsätalouden tieverkkoa.

Kannustejärjestelmään ehdotetaan seuraavia tukia: taimikon ja nuoren metsän hoito, terveyslannoitus, suometsän hoitosuunnitelma, suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen, metsätalouden tieverkosto, ympäristötuki, metsäluonnon hoito ja kulotus.

Järjestelmästä voitaisiin tukea myös taimikon ja nuoren metsän hoitokohteilta tehtävää pienpuun keruuta. Tukien myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä säädettäisiin laissa.

Suurin muutos liittyisi suometsiin

Suurin muutos nykyiseen Kemera-järjestelmään verrattuna liittyisi suometsiin. Ojien kunnostamiseen ei enää jatkossa myönnettäisi tukea, mutta maanomistajat voisivat toisaalta saada tukea suometsien hoitosuunnitelmien laatimiseen. Tukea voitaisiin myöntää myös hoitosuunnitelmassa esitettyjen vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemiseen. Vedenpinnan korkeudella on suometsissä suuri merkitys, koska sillä on vaikutusta sekä puuston kasvuun, vesistökuormitukseen että maaperän päästöihin.

Uudistus toisi lisäksi kulotuksen omaksi työlajikseen ja mahdollistaisi metsäluonnonhoidon rahoittamisen maanomistajan hakemuksen perustella. Monimuotoisuuden edistäminen on huomioitu esityksessä myös muissa työlajeissa; esimerkiksi yksityisteiden perusparannusten tulisi aina kun mahdollista edistää myös vesieliöstön esteetöntä liikkumista. Yksityisteiden perusparannustukea voitaisiin jatkossa myöntää myös sellaisiin perusparannuskohteisiin, jotka sijaitsevat vain yhden tilan alueella.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä myös tukien vaikuttavuutta sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa tukiehtoja. Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea ei enää haettaisi ennen työn aloittamista, koska tuki myönnettäisiin ns. vähämerkityksisenä tukena. Vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saisi ylittää 200 000 euroa kolmen verovuoden jakson aikana.

Esitys kaksinkertaistaisi metsäluonnonhoidon rahoituksen

Metsätalouden uutta kannustejärjestelmää koskeva esitys liittyy vuoden 2023 talousarvioon. Tuen tasosta säädettäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksella, ja tukien määrä sopeutettaisiin vuosittain valtion talousarviossa myönnettävien määrärahojen tasolle. Metsätalouden tukiin esitetään talousarviossa 47,5 miljoonaa euroa puun tuotannon kestävyyden turvaamiseen ja 17,5 miljoonaa euroa metsäluonnon hoitamisen edistämiseen.

Joissakin esitystä koskevissa lausunnoissa esitettiin tukea myös jatkuvaan kasvatukseen. Siitä, millä keinoilla ja tukimuodoilla jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä ja siirtymistä jaksollisesta käsittelystä jatkuvaan kasvatukseen voitaisiin tukea, käynnistetään selvitys, jonka on määrä valmistua maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Uutta kannustejärjestelmää koskevan lain voimaantulo edellyttää Euroopan komission hyväksyntää. Koska hyväksymisaikataulu ei ole etukäteen tiedossa, lain voimaantuloajankohdasta säädettäisiin myöhemmin valtioneuvoston asetuksella. Tavoitteena on kuitenkin, että laki tulee voimaan 1.1.2024 ja on voimassa vuoden 2029 loppuun.

Vuoden 2023 loppuun asti rahoitusta voidaan myöntää vielä Kemera-lain nojalla. Kemera-lakiin perustuvat hakemukset tulee toimittaa Suomen metsäkeskukseen 1.10.2023 mennessä. Myönnettyjen Kemera-tukien maksatus jatkuu vuoden 2026 loppuun.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 
metsäneuvos, Niina Riissanen p. 0295 162 339, niina.riissanen (at) gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 19.9.2022


Aihetunnisteet: metsä