Metsätalouden kannustejärjestelmää koskevat laki- ja asetusluonnokset lausuntokierrokselle

Uutinen - Julkaistu 19.6.2024

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja metsätalouden määräaikaiseen kannustejärjestelmään liittyvistä säädösehdotuksista. Lausuntoja voi antaa 12. elokuuta 2024 saakka.

Metsätalouden määräaikaiseen kannustejärjestelmään liittyviä säädöksiä esitetään muutettavaksi kehysriihessä tehtyjen päätösten vuoksi. Tänään lausuntokierrokselle lähetetyssä luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että kannustejärjestelmästä poistettaisiin uusien metsäteiden tekemisen tuki sekä mahdollisuus tehdä uutta tietä yksityisteiden perusparannushankkeiden yhteydessä. Lisäksi mahdollistettaisiin taimikon ja nuoren metsän hoidon tukihakemusten hylkääminen, jos käytettävissä olevista määrärahoista on niukkuutta. Lakiin tehtävät muutokset tulisivat voimaan 1.1.2025.

Valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin vastaavat uusien metsäteiden tuesta luopumiseen liittyvät muutokset. Lisäksi tarkistettaisiin taimikon ja nuoren metsän hoidon tukiehtoja. Taimikon ja nuoren metsän hoidon yhteydessä toteutettavasta pienpuun keruusta maksettavaa lisää sekä ja yksityisteiden perusparannuksen tukitasoa alennettaisiin. Tukiehtoja ja tukitasoja koskevat muutokset tulisivat voimaan vasta 1.1.2026.

Taimikon ja nuoren metsän hoitotyön jälkeistä enimmäispituutta ehdotetaan laskettavaksi metrillä. Jatkossa rahoituskelpoisella kohteella keskipituus saisi olla havupuuvaltaisissa metsissä enintään 11 metriä ja lehtipuuvaltaisissa metsissä enintään 14 metriä. Taimikon ja nuoren metsän hoidon yhteydessä toteutettavan pienpuun keruun tuki laskisi 250 euroon hehtaarilta. Yksityisteiden perusparannuksesta korvattaisiin jatkossa enää 50 prosenttia perusparannuksesta aiheutuneista hyväksyttävistä, kohtuullisista kokonaiskustannuksista.

Myös maa- ja metsätalousministeriön asetusta metsätalouden kannustejärjestelmästä ehdotetaan muutettavaksi. Taimikon ja nuoren metsän hoidon tuen hakemisen määräaikaa lyhennettäisiin. Tukea tulisi hakea kuuden kuukauden sisällä toimenpiteiden aloittamisesta ja kahden kuukauden kuluessa niiden loppuun saattamisesta.

Metsätalouden määräaikainen kannustejärjestelmälaki tuli voimaan 1.1.2024. Vuonna 2024 puun tuotannon tukemiseen on käytettävissä määrärahaa 38,4 miljoonaa euroa.

Lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmälaista annetun lain muuttamiseksi ja asetusluonnoksista voi antaa 12. elokuuta saakka. Lausunnot pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.mmm(at)gov.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Lausuntopyyntö (PDF)

Luonnos: hallituksen esitys laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (PDF)

Luonnos: valtioneuvoston asetus metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta  (PDF)

Luonnos: maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden kannustejärjestelmästä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (PDF)

Lisätietoja

Niina Riissanen
metsäneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 339
etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 19.6.2024


Aihetunnisteet: metsä