Metsiensuojelulle ja kiertotaloudelle lisäpanostus vuosien 2018–2021 kehyksissä

Uutinen - Julkaistu 2.5.2017

Hallitus päätti 28.4. julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021. Kehyskaudella panostetaan erityisesti bio- ja kiertotalouteen ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, Itämeren tilan parantamiseen sekä luonnonsuojelun tason turvaamiseen.

Ympäristöministeriön hallinnonalan kehys laskee 177 miljoonasta 162 miljoonaan. Kehyksen lisäksi Valtion asuntorahastosta rahoitetaan sosiaalista asuntotuotantoa.

METSO-ohjelmalle lisää rahoitusta

Hallitus vahvistaa metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua lisäämällä 5 miljoonan euron vuosittaisen panostuksen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toimeenpanoon. Tästä 3 miljoonaa kohdistuu ympäristöministeriön hallinnonalalle ja 2 miljoonaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle. Lisärahoitusta kohdennetaan etenkin eteläiseen Suomeen, jossa tarve metsiensuojelulle on maan pohjois- ja itäosia suurempaa.
Kaikkiaan kehyskaudella luonnonsuojelualueiden hankintaan ja korvauksiin kohdennetaan 21,6 miljoonaa vuodessa.

Puurakentaminen osaksi ilmastopolitiikkaa

Ympäristöministeriön koordinoiman puurakentamisen toimintaohjelman keskeisimpiä tavoitteita on teollisen puurakentamisen vauhdittaminen erityisesti kaupungeissa sekä uusien vientimahdollisuuksien luominen. Puurakentamista edistetään osana energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa.

Tavoitteena puhtaat vedet

Itämeren ja sisävesien suojelussa jatketaan vesien ja merenhoidon toimenpideohjelmien sekä ravinteiden kierrätysohjelman toimeenpanoa. Resursseja suunnataan ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentämiseen sekä pohjavesien suojeluun.
Merentutkimusalus Arandan peruskorjauksen ennakoidaan valmistuvan vuonna 2018, jolloin siihen kohdennetaan vielä 3 miljoonaa.
Lievestuoreen Laajalahden alueen kunnostamiseen osoitetaan yhteensä 1 miljoona vuosille 2018–2019.

Vauhtia kestäviin julkisiin hankintoihin

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuosittain noin 35 miljardia euroa. Osana kiertotalouden kokonaisuutta kestäviä innovatiivisia hankintoja tuetaan 7 miljoonan euron vuosirahoituksella vuosina 2018 ja 2019. Hanke toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Valtion asuntorahasto edistää sosiaalista asuntotuotantoa

Kehysten ulkopuolisesta Valtion asuntorahastosta tuetaan lisäksi monipuolisesti asuntorakentamista. Kasvuseutujen tontti- ja asuntotuotannon lisäämiseksi edistetään maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimuksien toteuttamista kunnallistekniikka-avustuksilla, joita myönnetään valtion asuntorahastosta vuosittain 15 miljoonaa euroa vuosina 2018–2019. Lisäksi valtion asuntorahastosta myönnetään vuosittain 20 miljoonaa euroa käynnistysavustuksia kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen Helsingin seudun MAL-sopimukseen vuosina 2018–2019.
Erityisryhmien investointiavustuksilla lisätään heikoimmassa asemassa olevien ryhmien asuntotarjontaa 110 miljoonaa vuosina 2018–2019. Vuosina 2020–2021 summa kasvaa 125 miljoonaan.
Ikääntyneiden kotona asumista ja hissien jälkiasennuksia tuetaan kehyskaudella korjausavustuksilla, joihin varataan talousarviossa 20,5 miljoonaa. Tämän lisäksi korjausavustuksiin voi käyttää vuosittain 15 miljoonaa valtion asuntorahastosta vuosina 2018–2019.

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma käyntiin

Ympäristöministeriö käynnistää kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman. Ohjelman tavoite on edistää ympäristön kannalta kestävää, elinvoimaa tukevaa ja sosiaalista eheyttä vahvistavaa kaupunkikehitystä. Ohjelma edistää valtion ja kaupunkien välistä yhteistyötä ja sitä toteutetaan yhdessä metropolialueen, maakuntien keskuskaupunkien ja seutukaupunkien kanssa. Ohjelmalla tuetaan kaupunkien omaa toimintaa kohti kestävää kaupunkikehitystä pyrkimällä muun muassa vähähiilisyyteen, resurssitehokkuuteen ja älypalvelujen kehittämiseen.

Digipalvelut luontomatkailun tueksi

Osana Matkailu 4.0 -kokonaisuutta toteuttava luontomatkailuhanke keskittyy muun muassa digitaalisten palvelujen kehittämiseen, kansallispuistoja ja muita luontokohteita koskevan matkailumarkkinointiaineiston tuottamiseen VisitFinlandin ja kansainvälisen median käyttöön sekä ympärivuotisten reittien ja palvelutukikohtien rakentamiseen kansallispuistoihin ja retkeilyalueille.

Matkailu 4.0 on kokonaisuus, jotka toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä muiden ministeriöiden, hallinnonalojen sekä matkailuyritysten johtajista ja keskeisistä matkailutoimijoista koostuvan Matkailun yhteistyöryhmän kanssa. Matkailu 4.0 -kokonaisuuden vuosirahoitus on 8 miljoonaa euroa vuosille 2018 ja 2019.

Lisätiedot:
Erityisavustaja Jyrki Peisa (ympäristö ja luonto), p. 050 364 0836, etunimi.sukunimi@ym.fi
Erityisavustaja Tea Usvasuo (rakentaminen ja asuminen), p. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ym.fi
Talouspäällikkö Timo Jaakkola, 0295 250 214, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöministeriön tiedote 28.4.2017.