Metsitystuen tarkemmat ehdot vahvistettiin – haku avautuu maaliskuussa

Uutinen - Julkaistu 21.1.2021

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla täsmennetään vuoden 2021 alussa voimaan tullutta metsitystukea koskevaa lakia tuen määrän ja muiden tarkempien ehtojen osalta. Metsitystukea voi hakea Metsäkeskuksesta maaliskuun alusta alkaen.

Metsitystukea myönnetään yksityisille maanomistajille joutoalueiden, kuten viljelyn ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien metsittämiseen. Tuki muodostuu kiinteästä kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta, jotka molemmat perustuvat keskimääräisiin laskennallisiin kustannuksiin hehtaaria kohti. Korvauksen ja palkkion määristä säädetään valtioneuvoston asetuksessa seuraavasti:

  • Metsityskorvauksen määrä on entisillä maatalousmailla joko 1 500 euroa tai 2 000 euroa hehtaaria kohti metsitettävän alueen maalajista riippuen. Monimuotoisuuden edistämiseksi korvauksen saa kivennäismaapohjaisilla kohteilla korotettuna, jos metsityksessä käytetään jaloa lehtipuuta tai tervaleppää.
  • Entisillä turvetuotantoalueilla metsityskorvaus on metsitysmenetelmästä riippuen joko 1 000 tai 1 500 euroa hehtaaria kohti.
  • Metsityskorvauksen lisäksi maksetaan kahdessa erässä hoitopalkkio, jonka määrä on yhteensä 900 euroa hehtaaria kohti.

Asetuksessa määritellään myös metsityksessä hyväksyttävät puulajit ja täsmennetään laissa asetettuja vaatimuksia metsänviljelyaineiston alkuperästä ja kasvatettavien taimien vähimmäismäärästä hehtaaria kohti. Asetuksessa säädetään lisäksi metsitettävällä alalla sekä ennen metsitystä että taimikonhoitovaiheessa edellytettävistä toimenpiteistä.

Aktiivisessa ruoantuotannossa olevia alueita ei ole tarkoitus metsittää, eikä tukea saa myöskään maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden avoimien alueiden metsitykseen. Tukihakuun liittyen Metsäkeskus pyytää ELY-keskukselta lausunnon luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan, vesitalouteen ja kaavarajoitteisiin liittyvistä seikoista. Siitä, millaisia seikkoja tukea myönnettäessä arvioidaan ja millaisia metsitettäväksi soveltuvat alueet ovat kerrotaan tarkemmin asetuksessa.

Metsäkeskus tiedottaa helmikuussa tarkemmin tukihakujen avautumisesta. Tukeen liittyviä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen tekemistä.

Joutoalueiden metsitystä koskeva tukijärjestelmä on valmisteltu osana keväällä 2020 käynnistettyä laajaa maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Se on yksi niistä toimenpiteistä, joiden tavoitteena on lisätä hiilensidontaa ja vähentää maankäyttösektorin päästöjä Suomessa. Metsitystukea koskeva laki tuli voimaan vuoden alusta ja on voimassa vuoden 2023 loppuun. Metsitettäväksi soveltuvia joutoalueita on Suomessa noin 120 000 hehtaaria. Erityisesti turvepohjaisten alueiden metsittämisen ilmastohyödyt ovat merkittävät.

Lisää uudesta metsitystukijärjestelmästä (mmm.fi)

Lisää maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuudesta (mmm.fi)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:

  • neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, p. 0295 162 350
  • lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen p. 029 516 2153
  • metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 029 516 2444
  • Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 21.1.2021


Aihetunnisteet: maankäyttö, metsä, metsitys