Ministerineuvosto päätti Itämeren kalastuskiintiöistä ja antoi tukensa EU:n metsästrategian laatimisille

Uutinen - Julkaistu 18.10.2019

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto pääsi kokouksessaan Luxemburgissa ratkaisuun Itämeren enimmäissaalismääristä ja maakohtaisista kiintiöistä vuodelle 2020. Lisäksi neuvosto pääsi osittaiseen yleisnäkemykseen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston uudistamista koskevasta asetuksesta.

Maatalousasioissa ministerit keskustelivat yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Suomi antoi neuvostolle tilannekatsauksen uudistuksen valmistelutilanteesta. Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan Suomen tavoitteena on tuoda päivitetyt ehdotukset CAP-asetuksista maatalous- ja kalastusneuvoston käsiteltäväksi loppuvuoden aikana.

Lisäksi ministerit keskustelivat maatalouden markkinatilanteesta, jonka osalta erityisesti Brexit ja Yhdysvaltain Airbus-kiistan johdosta esittämät uudet tuontitullit kasvattavat epävarmuutta. Muissa asioissa neuvosto keskusteli muun muassa susikantojen hoitoa koskevista säännöistä EU:n tuomioistuimen tuoreen päätöksen valossa.

Vuoden 2020 jälkeisen EU:n metsästrategian osalta ministerit antoivat vahvan tukensa strategian uudistamiselle. Ministerit pitivät tärkeänä, että yhteistä strategiaa vahvistetaan vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Ministerit alleviivasivat metsätalouden kuuluvan edelleen jäsenmaiden toimivaltaan, mutta näkivät EU:n metsästrategian välttämättömäksi, jotta metsäsektoriin vaikuttava EU-sääntely olisi johdonmukaista. Monialaisen ja kattavan strategian nähtiin myös edesauttavan EU:n metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Ministerit myös totesivat, että strategia tulisi jatkossa linkittää vahvemmin kansainvälisiin politiikkaprosesseihin.

”Olen tyytyväinen, että EU:n metsästrategian uudistaminen sai neuvostossa vahvan tuen. Vaikka metsäpolitiikka kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan, moni EU-tason säädös vaikuttaa metsiin. Tarvitsemme siksi vahvaa ja itsenäistä metsästrategiaa koordinoimaan metsiin ja metsäalaan liittyvää politiikkaa”, ministeri Leppä sanoo.

Neuvosto keskusteli myös keinoista tehostaa toimia globaalin metsäkadon ehkäisemiseksi. Komission tiedonantoa aiheesta pidettiin ansiokkaana ja sen esittämiä toimenpiteitä oikeansuuntaisina. Jäsenmaat pitkälti jakoivat näkemyksen, jonka mukaan EU-tasolla on tehtävä enemmän kansainvälisten sitoumusten saavuttamiseksi. Myös uudet EU:n kysyntään liittyvät toimet saivat alustavaa kannatusta keskustelussa. Suomi pyrkii antamaan aiheesta neuvoston päätelmät vielä pj-kautensa aikana.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Erityisavustaja Teppo Säkkinen p. 050 516 2868

Kalatalousneuvos Risto Lampinen (kalastus) p. 0295 162 458

Yksikön päällikkö Ahti Hirvonen (maatalous) p. 0295 162 337

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 15.10.2019