Niukat resurssit viisaasti käyttöön – sääntelystä biotalouden edistäjä

Case - Julkaistu 29.1.2016

Kestävän biotalouden kasvua voidaan tukea merkittävästi kansallisilla lainsäädäntömuutoksilla. Monia biotalouden sektoreita voidaan vahvistaa myös pelkästään hallinnollisia käytänteitä muuttamalla.

Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen selvityksessä ehdotetaan yhteensä 20 toimenpidettä, joilla biotaloutta voidaan edistää. Ratkaisuehdotukset keskittyvät viiteen teemaan, jotka koskevat jäännösmateriaalien hyötykäytön edistämistä, lannoitelainsäädännön menettelyjä sekä tuhkan hyödyntämistä metsälannoitteena, naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta ympäristöluvan perusteena, viranomaistoimintojen koordinaatiota ja ns. yhden luukun periaatetta sekä luontoperustaisia terveys- ja hyvinvointipalveluja. Aiheet valittiin tarkasteltaviksi hankkeen alussa toiminnanharjoittajille ja viranomaisille tehdyn kyselyn perusteella.

Monille biotaloushankkeille keskeistä on erilaisten jäännösmateriaalien tehokas hyödyntäminen. Selvityksen ehdotusten mukaan tätä voitaisiin edistää paremmin esimerkiksi hienosäätämällä jätteen määritelmän nykyistä soveltamiskäytäntöä sekä tukemalla biotalouden jäännösmateriaalien jalostamista tuotteiksi erityisenä kokeiluhankkeena.

Selvityksen mukaan biotalouden toimijat kokivat biotalouden esteiksi lisäksi lannoitelainsäädännön kankeuden sekä naapuruussuhdelain soveltamisen ennakoimattomuuden, joka liittyy pieniltä biotaloushankkeilta edellytettäviin ympäristölupiin. Biotaloutta koskevien viranomaistoimintojen hajaantuneisuutta pidettiin myös erityisesti pienten ja uusien biotaloushankkeiden kannalta ongelmallisena.

Erityisenä tarkastelukohteena olivat luontoperusteiset terveys- ja hyvinvointipalvelut. Selvitykseen tehtiin useita ehdotuksia, joilla voidaan edistää niin luonnon virkistyskäyttöä kuin luontoon perustuvia sosiaali- ja terveyspalveluitakin.

Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS) toteutetun Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen tarkoituksena oli löytää keinoja, joilla voitaisiin edistää kestävän biotalouden kehitystä ympäristön- ja ihmisten terveyden suojelusta tinkimättä. Selvityksen toteuttamiseen osallistuivat Linnunmaan lisäksi Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Selvitys ja taustaraportit

Tutustu selvitykseen:

Niukat resurssit viisaasti käyttöön – sääntelystä biotalouden edistäjä -selvitys (pdf)

Hankkeen taustaraportit löytyvät VNK:n verkkosivulta

Biopohjaisten kierrätyslannoitteiden menettely
Biopolttoaineiden kestävyyden sääntelyä koskeva lainsäädäntöanalyysi
Biotalouden keskeisten viranomaismenettelyiden hajanaisuus
Biotalouden sääntelystrategioiden ja -innovaatioiden arviointia eräissä järjestöissä ja valtioissa
Biotalouteen vaikuttavat jäte-, tuote- ja kemikaalilainsäädännön rajapinnat
Lainsäädännön esteet ja pullonkaulat viranomaisten ja toiminnanharjoittajien näkökulmista
Luontoperustaisten terveyspalveluiden ja kansanterveyden edistäminen sääntelymuutoksin
Naapuruussuhdelain mukainen kohtuuton rasitus ympäristölupakynnyksenä
Yhteistyön teemat alustat ja muodot Suomen biotalousstrategian toimeenpanon vauhdittamisessa

 

Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö, p. 0295 250 259, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
projektin johtaja Eeva Punta, Linnunmaa Oy, p. 0400 298 465, etunimi.sukunimi@linnunmaa.fi

Katso myös muut hankkeen aineistot Biotalous.fi-palvelussa

Julkaistu 29.1.2016, päivitetty 4.3.2016

 


Lue seuraava artikkeli: Superruokaa ja kosmetiikkaa pohjoisen luonnon antimista »