Oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla lievennetään Suomessa turpeen energiakäytön vähentämisen haittavaikutuksia – ohjelmaehdotus lausuntokierrokselle

Uutinen - Julkaistu 27.6.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) ohjelmaehdotuksesta, alueellisista siirtymäsuunnitelmista ja ympäristöselostuksesta. Rahastolla lievennetään sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia, joita vähähiilinen siirtymä aiheuttaa EU:n aluetalouksille ja työllisyydelle. Suomessa rahoitus kohdistetaan erityisesti elinkeinorakenteen uudistamiseen ja työllisyyttä tukeviin toimiin alueilla, joihin turpeen energiakäytön vähentäminen vaikuttaa eniten.

JTF on osa kokonaisuutta, jolla Euroopan unioni pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Suomessa rahaston tavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Tavoite pohjautuu hallitusohjelmaan.

Alueellisten siirtymäsuunnitelmien painopiste uusissa korvaavissa työpaikoissa, liiketoiminnan laajentamisessa ja uudelleenkoulutuksessa

Ohjelmaehdotuksen lisäksi lausuntoja pyydetään alueellisista siirtymäsuunnitelmista, jotka on laadittu maakunnan liittojen ja ELY-keskusten vetovastuulla. Rahaston toimet eivät rajaudu turvealueisiin, sillä turpeen käytön vähentämisen haittavaikutukset voivat ulottua maantieteellisesti laajallekin alueelle. Suunnitelmat on laadittu Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa, Lapissa, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Satakunnassa. Lisäksi Pirkanmaan kunnista mukana ovat Punkalaidun, Virrat, Parkano ja Kihniö.

Turvetoimiala työllistää Suomessa noin 2 500 henkilötyövuotta. Toimialan huomattavan supistumisen välittömät ja välilliset haittavaikutukset aluetalouksiin ja työllisyyteen ovat merkittäviä. Suunnitelmissa pääpaino on alueiden elinkeinojen monipuolistamisessa ja toimialan työvoiman sopeuttamisessa. Rahoitusta kohdistettaisiin erityisesti vihreän talouden työpaikkoihin ja vihreän teknologian uusiin ratkaisuihin sekä niiden mukanaan tuomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Työvoiman uudelleenkoulutuksen ja työllistämisen toimenpiteitä suunnattaisiin ensisijaisesti turvesektorilta työttömiksi jääneisiin ja työttömyysuhan alla oleviin. Erityskohderyhmänä olisivat nuoret. Rahoituksella kehitettäisiin myös turveyrittäjien osaamista ja valmiuksia esimerkiksi puunkorjuun ja turvesoiden ennallistamisen aloilla uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi.

Lausua voi myös rahaston ympäristöselostuksesta, joka kattaa ohjelmatekstin ja toimeenpanoalueiden siirtymäsuunnitelmat. Selostuksen on laatinut Gaia Consulting Oy.

Lausunnot viimeistään 8.8.2022 klo 16

Ohjelmaehdotus, siirtymäsuunnitelmat ja ympäristöselostus tullaan liittämään osaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa, jonka Euroopan komissio on hyväksynyt 5.5.2022. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston julkinen kokonaisrahoitus (EU + valtio) tulee olemaan yhteensä noin 600 miljoonaa euroa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 8.8.2022 klo 16 mennessä Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Pasi Rantahalvari, TEM, p. 0295 047 280
johtava asiantuntija Valtteri Karhu, TEM, p. 029 504 7209

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 27.6.2022


Aihetunnisteet: energia, työllisyys