Päivitetty laki energiantuotannossa käytetyn biomassan kestävyyskriteereistä voimaan vuoden vaihteessa

Uutinen - Julkaistu 10.12.2020

Valtioneuvosto lähetti 10.12.2020 Tasavallan presidentin vahvistettavaksi perjantain esittelyyn lain biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (kestävyyslaki) muuttamisesta. Lakimuutoksella laajennetaan kansallisen kestävyysjärjestelmän soveltamisalaa ja saatetaan voimaan EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RED II) mukaiset kiinteitä ja kaasumaisia biomassapolttoaineita koskevat kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerit.

Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kulutetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet on tuotettu kestävällä tavalla ja, että ne voidaan ottaa huomioon EU:n uusiutuvan energian tavoitteissa sekä liikenteen uusiutuvan energian osuutta koskevassa velvoitteessa.

Muutoksen jälkeen sääntelyn kohteiden määrä nousee soveltamisalan laajentumisen myötä nykyisestä 15:sta noin 150:een toiminnanharjoittajaan. Direktiivin täytäntöönpanoa koskevassa kansallisessa valmistelussa on pyritty olemassa olevien kansallisten järjestelmien hyödyntämiseen ja siihen, ettei kestävyyskriteerien osoittamisesta aiheutuisi toimijoille kohtuuttomasti hallinnollista taakkaa.

Kestävyyslain muutokset tulevat voimaan 1.1.2021. Siirtymäsäännöksillä on kuitenkin otettu huomioon, että siirtyminen lain mukaiseen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen ei ole käytännössä mahdollista välittömästi lain voimaan tultua.

Siirtymäsäännöksillä tarkennetaan uuden sääntelyn voimaantuloa niin uusien sääntelyn piiriin tulevien toiminnanharjoittajien, kuin myös niiden toiminnanharjoittajien osalta, joilla on voimassa olevan lain nojalla hyväksytty kestävyysjärjestelmä.

Lakimuutosten tarkempi sisältö on kuvattu TEM:n tiedotteessa 14.5.2020 hallituksen esityksestä.

Lisäksi viimeistelyssä on parhaillaan kestävyyslain sääntelyä täydentävä valtioneuvoston asetus. Asetus sisältää menettelyihin ja niiden vaatimuksiin sekä lain soveltamiseen liittyviä tarkempia säännöksiä sekä tarkentavaa teknistä sääntelyä.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, puh. 029 504 7059

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote  10.12.2020