Poikkeusoloissa muutoksia tukijärjestelmiin – valkuaistuotantoon erityistoimia

Uutinen - Julkaistu 21.4.2020

Koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen vuoksi maatalouden tukijärjestelmiin tulee muutoksia. Valkuais- ja öljykasvien viljelyyn ohjataan lisäpanostusta. Suomi on myös saanut luvan alentaa herneen ja härkäpavun siementen itävyysvaatimusta. Lisäksi Euroopan komissio antaa mahdollisuuden korottaa viljelijätukien syksyn maksueriä ja vähentää tilojen valvontamääriä.

Valkuais- ja öljykasvien viljelyyn lisäpanostusta

Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) ovat sopineet lähes kolmen miljoonan euron lisäyksestä EU:n valkuais- ja öljykasvien tuotantosidonnaiseen palkkioon vuodelle 2020. Pian alkavalla kasvukaudella EU-palkkion kokonaismäärä valkuais- ja öljykasveille kasvaa siten yli 40 prosentilla yhteensä 9 miljoonaan euroon.

– Omavaraisuuden kasvattamisella vahvistetaan myös ruokajärjestelmän huoltovarmuutta. Nyt sovitun lisäpanostuksen tavoitteena on auttaa kasvattamaan öljy- ja valkuaiskasvien pinta-alaa jo tulevalle kasvukaudelle. Samalla parannetaan kotimaisen rehuvalkuaisen ja valkuaiskasvien saatavuutta nykyisestä, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

EU-palkkion korotuksen lisäksi valkuais- ja öljykasvien viljelyedellytyksiä edistetään myös pian käynnistyvillä kehittämishankkeilla. Katso: Ruokavirasto: ruokaketjuhankkeet

Valkuaiskasvien tuotantomäärän lisääminen on ollut viime vuosina yksi esille nostetuista maatalouspolitiikan tavoitteista niin EU-tasolla kuin meillä Suomessa. Tällä hetkellä erityisesti covid-19 -epidemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa kansallisen huoltovarmuuden kehittämiseksi kartoitetaan ja käytetään kaikki mahdolliset toimenpiteet.

– Tavoitteenamme on jo pitkään ollut vähentää valkuaisrehujen tuontiraaka-aineiden tarvetta. Nykyisessä epävarmassa maailmanmarkkinatilanteessa valkuaisomavaraisuuden nostaminen on ensitäkin tärkeämpää, ministeri Leppä korostaa.

Valkuais- ja öljykasvien palkkioon siirrettävä määrä vähennetään C-tukialueen emolehmien ja sonnien EU-palkkioista. C-tukialueen naudanlihantuottajille tämä vastaava euromäärä korvataan kansallisen pohjoisen kotieläintuen korotuksella. Valkuais- ja öljykasvien tuotantosidonnaisen palkkion määrää on mahdollista EU-säädösten perusteella korottaa, koska näiden kasvien viljelypinta-ala on viime vuosina jäänyt selvästi alle komissiolle ilmoitetun ns. viitetuotantoalan, joka on noin 170 000 hehtaaria. Siirrettävä 2,7 miljoonaa euroa on mahdollista siirtää C-tukialueen nautapalkkioista, koska tämän hetken arvion mukaan palkkiokelpoisten emolehmien, emolehmähiehojen, sonnien ja härkien yksikkötuet eivät alenisi siirron vaikutuksesta tänä vuonna alle komissiolle ilmoitettujen ns. viiteyksikkötasojen.

Lopullinen päätös EU-palkkion varainsiirrosta täsmentyy ja vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella loka-marraskuussa, kun arvio kuluvan vuoden palkkiokelpoisten eläinten määristä ja toteutunut viljelyala ovat tiedossa. Tarkemmat tuotantosidonnaisten EU-palkkioiden tukitasot (€/eläin, €/hehtaari) täsmentyvät vastaavasti samassa yhteydessä. EU:n tuotantosidonnainen peltokasvipalkkio ja nautaeläinpalkkion ensimmäinen erä maksetaan joulukuussa.

MMM:n tiedote tammikuussa 2020 vahvistetuista EU:n tuotantosidonnaiset palkkioista

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

erityisasiantuntija Auli Nurmi (EU:n tuotantosidonnainen tuki ja toimenpiteiden varainsiirrot), p. 0295 162304
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa (kansallinen tuki), p. 0295 162289

Suomelle lupa alentaa herneen ja härkäpavun siementen itävyysvaatimusta

Suomi haki komissiolta poikkeuslupaa alentaa herneen ja härkäpavun sertifioidun siemenen itävyysvaatimusta, koska herne- ja härkäpapuerien itävyydessä on ollut viime kasvukauden jälkeen ongelmia. Aloite hakemukseen tuli Siemenkauppiaitten yhdistykseltä. Komissio myönsi Suomelle poikkeusluvan viime viikolla. Asiaan liittyvä maa- ja metsätalousministeriön asetus tulee voimaan 22 huhtikuuta ja se on voimassa 30 kesäkuuta saakka.

MMM:n asetuksessa säädetään, että Ruokavirasto voi sertifioida alennetulla itävyydellä yhteensä 130 000 kiloa härkäpavun ja 240 000 kiloa herneen sertifioitua siementä tietyistä lajikkeista. Erien itävyyden tulee olla vähintään 70 prosenttia. Kyseisten siemenerien vakuustodistuksissa tulee olla merkintä siitä, että ne on sertifioitu alennetulla itävyysvaatimuksella. Tälle keväälle saadaan alennetun itävyysvaatimuksen myötä markkinoille vielä jonkin verran sertifioitua herneen ja härkäpavun siemeneriä ja kiinnostuneiden viljelijöiden kannattaa seurata ilmoituksia ja olla pian yhteydessä siemenalan toimijoihin ja pakkaamoihin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

erityisasiantuntija Kati Lassi, p.  0295 162070

Euroopan komissio antaa mahdollisuuden korottaa syksyn maksueriä ja vähentää valvontamääriä

Komissio on tehnyt toimivaltaansa kuuluviin asetuksiin muutoksia Covid-19-epidemian johdosta. Muutoksilla mm. aikaistetaan tilojen maksatuksia jo totuttuun tapaan ennakoita korottamalla ja vähennetään valvontamääriä.

Maaseudun kehittämisen viljelijätukien ennakkoprosentin korottamisella saadaan tiloille Suomessa maksettua noin 70 milj. euroa aiemmin verrattuna tilanteeseen, jossa muutosta ei olisi tehty. Tukien maksun edellytyksenä olevaa paikan päällä tehtävää valvontaa vähennetään 40 % eli 3 prosenttiin. Vastaavasti täydentävien ehtojen valvontavelvoite vähenee puoleen. Asetus sisältää myös muita muutoksia, joilla on jonkin verran vaikutusta valvontamääriin.

Komission täytäntöönpanoasetukset

Komissionens genomförandeförordningar

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Mirja Kiviranta, p.  0295 162352

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 21.4.2020