Puuelementtiyritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet merkittävästi viidessä vuodessa

Uutinen - Julkaistu 25.6.2020

Puuelementtialan yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat viime vuosina olleet selkeässä kasvussa. Yritykset suunnittelivat tuotantoon liittyviä investointeja lähivuosina. Kapasiteetin kasvattamiselle koettiin olevan selkeä tarve − monet yritykset ennakoivat markkinakysynnän ylittävän nykytuotannon kapasiteetin.

Teollisen puurakentamisen 24.6.2020 julkistettu katsaus selvitti puurakentamisen nykytilaa ja toimintaympäristön muutoksia puuelementtejä valmistavien yritysten näkökulmasta.

Suuri osa alan yrityksistä on 2010-luvulla perustettuja ja kooltaan pk-yrityksiä. Eniten yrityksiä on Pohjois-Pohjanmaalla. Tällä hetkellä alan yritykset panostavat kotimarkkinaan, jossa näkevät selkeää kysynnän kasvua. Viennin kasvattaminen koettiin ajankohtaiseksi muutaman vuoden kuluttua. Potentiaalisimpina vientikohteina puuelementeille yritykset näkivät Ruotsin ja Norjan, missä puurakentaminen kehittyy nopealla tahdilla.

Hiilineutraaliuden tavoitteet vauhdittavat puurakentamisen kehitystä

Pientalorakentamisessa puun käytöllä on Suomessa pitkät perinteet, mutta suurempiin kohteisiin puuta on runkomateriaalina käytetty verrattain vähän. Tavoitteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi edesauttavat puun käytön lisäämistä laajemmin koko rakentamisen sektorilla.

Katsaus on tehty ennen koronaepidemiaa. Puutuoteteollisuudessa koronaepidemian vaikutukset ovat toistaiseksi olleet suurimmat viennissä, vaikka yleinen taloustilanne vaikuttaa myös rakentamiseen. Puurakentamisen määrän odotetaan kuitenkin kasvavan lähivuosina. Katsauksen sisältö on koronaepidemiasta huolimatta edelleen ajankohtainen.

Katsauksessa tarkasteltava yritysjoukko koostuu noin 30 yrityksestä ja on rajattu puuelementtien valmistajiin. Ne tarjoavat tuotteita ja ratkaisuja niin sanottuun suurimittakaavaiseen rakentamiseen, kuten kerrostaloihin, julkiseen rakentamiseen ja halleihin. Tiedot on kerätty yritysten haastatteluista, joita on täydennetty tilastoanalyyseillä.

Puutuotealan infograafi ja tunnusluvut ovat nyt myös nähtävillä alla olevista linkeistä. Ne kertovat muun muassa toimialan rakenteesta, viennin arvosta sekä tärkeimmistä vientimaista.

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Inkariina Sipiläinen, puh. 040 635 2235
toimialapäällikkö Tapani Kiiskinen, Kainuun ELY-keskus, puh. 050 395 5083,
tapani.kiiskinen@ely-keskus.fi
neuvotteleva virkamies, Reima Sutinen, TEM, puh. 029 506 2108, reima.sutinen@tem.fi
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, puh. 029 506 4926, katri.lehtonen@tem.fi

Katsaus teolliseen puurakentamiseen
Puutuotealan avainluvut ja infograafi

Työ-ja elinkeinoministeriön uutinen 25.6.2020


Aihetunnisteet: uutiset