Puumarkkinatyöryhmän yhteisenä tavoitteena hyväkasvuiset ja terveet metsät

Uutinen - Julkaistu 18.1.2023

Metsäalan toimijat pitävät tärkeänä, että ensiharvennukset hoidetaan suositusten mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriön asettama puumarkkinatyöryhmä korostaa laadunseurannan merkitystä osana hyvää ja oikea-aikaista metsänhoitoa ja toivoo lisäselvitystä harvennushakkuiden laadusta.

Suomen metsäkeskuksen MMM:lle toimittaman erillisselvityksen mukaan metsien ensiharvennukset eivät ole olleet Keski-Suomessa metsänhoitosuositusten mukaisia. Keski-Suomessa tarkastetuilla kohteilla puusto oli mittausten mukaan hakkuun jälkeen liian harvaa tai ajourat liian leveitä. Suosituksia voimakkaampi harvennus uhkaa pienentää metsän kasvua ja siten myös hiilensidontaa. Valtakunnallinen korjuujäljen seurantaraportti valmistuu alkuvuodesta. Myös valtakunnan metsien inventoinnissa seurataan harvennushakkuiden toteuttamista.

Puunmyyjä- ja puunostajatahoja, puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjiä sekä hallintoa laajasti edustava puumarkkinatyöryhmä piti erillisselvityksen tarkastustuloksia huolestuttavina kokouksessaan 18. tammikuuta. Kansallisen metsästrategian ja koko metsäsektorin keskeisenä tavoitteena on huolehtia metsistä ja niiden kasvukyvystä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisäselvitystä harvennushakkuiden laadusta tarvitaan

Puumarkkinatyöryhmä pitää tärkeänä, että ensiharvennukset hoidetaan suositusten mukaisesti. Työryhmä korostaa koko metsäsektorin sitoutumista yhteiseen laatutyöhön. Laatuseurannan tulee jatkossakin olla kiinteä osa puukauppaa, toimenpiteiden suunnittelua ja metsässä tehtävää työtä. Puumarkkinatyöryhmä haluaa selvittää valtakunnallisesti vielä tarkemmin puunkorjuun laatua ja laadunvalvonnan eroja, minkä pohjalta päästään tarkastelemaan aiempaa heikompaan korjuujälkeen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.

Ensiharvennusten laadun parantaminen ja laadunvalvonnan kehittäminen ovat osa metsäsektorin jatkuvaa kehitystyötä. Tätä tukee metsänhoidonsuosituksien ilmastokestävyyden jatkohanke, jossa pureudutaan osaamisen kehittämiseen ja tiedonvälitykseen sekä erityisesti puunkorjuun laatuteemaan.

Metsäsektorin toimijat tekevät yhteistyötä yli 600 000 metsänomistajan kanssa. Metsätalous on ylisukupolvista ja monitavoitteista toimintaa. Se edellyttää aktiivista ja oikeaan aikaan toteutettua metsien hoitoa, joka huomioi metsikkökohtaiset erot.

– Metsänhoidon suositukset antavat erinomaisen pohjan hyvän metsänhoidon laadun tavoitteluun niin metsänuudistamisessa, taimikonhoidossa kuin kasvatushakkuissa. Laadunhallintaa läpi koko metsäsektorin pitää edelleen vahvistaa ja tuoda tämän työn tärkeyttä vahvasti esille koko puunkorjuun ketjussa, painottaa puumarkkinatyöryhmän puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Lisätietoja:

Metsäneuvos Erno Järvinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2150, etunimi.sukunimi@gov.fi

Puumarkkinatyöryhmä pyrkii toiminnallaan edistämään puumarkkinoiden tasapainoista toimintaa. Maa- ja metsätalousministeriön asettaman ja ministeri Antti Kurvisen johtaman puumarkkinatyöryhmän jäsenet edustavat laaja-alaisesti sekä puunmyyjä- että puunostajatahoja sekä hallintoa. Työryhmän tehtävänä on toimia keskustelufoorumina puumarkkinoihin liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä, seurata ja edistää Suomen puumarkkinoiden vakautta ja ennustettavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä tehdä tarvittaessa tähän tähtääviä aloitteita valtiolle ja alan toimijoille, toimia neuvoa-antavana elimenä puumarkkinoiden toiminnan edistämiseen tähtäävissä kysymyksissä sekä seurata käynnissä olevia kehityshankkeita. Puumarkkinatyöryhmässä tuodaan esille ja keskusteluun eri tahojen näkökantoja puumarkkinoiden toimintaa koskeviin selvityksiin puumarkkinoiden toimintaympäristön kehittämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 18.1.2023


Aihetunnisteet: metsä, metsäbiotalous, puutuotteet