Puurakentamisen toimenpideohjelma

Uutinen - Julkaistu 1.3.2017

Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Ympäristöministeriön johdolla on laadittu valtioneuvoston yhteinen puurakentamisen toimintaohjelma.

Puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden kehittämisessä. Puurakentamista ja puun käyttöä kehittämällä tuetaan metsien kestävää ja järkevää käyttöä. Rakenteissa ja kalusteissa puun sitoma hiili säilyy pitkän aikaa poissa ilmakehästä. Puun käyttöä lisäämällä vaikutetaan rakennusalan ympäristövaikutuksiin. Materiaalien valmistuksen ja rakennustyön osuus koko elinkaaren ympäristövaikutuksista korostuu rakennusten käytön aikaisen energian kulutuksen pienentyessä.

 
Ohjelman tavoitteet ovat:

 • kehittää kansainvälisesti kilpailukykyisen puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa, jotta vientitoiminta on mahdollista
 • tukea biotalousstrategiaa rakentamalla puusta, jolloin lisäämme hiilen pitkäaikaisia varastoja

Puuohjelman painopisteet 2017-2018

 1. Ympäristöministeriö edistää kotimaisia puurakennushankkeita (uudis-, täydennys- ja korjausrakentaminen)
   • Puurakentamisen osaamista kehitetään parhaiten konkreettisten hankkeiden ja niistä saatujen oppien kautta. Tärkeimmät kohderyhmät ja yhteistyötahot ovat kaupunkien rakentamista ohjaavat viranomaiset, rakennuttajat ja puurakennusosateollisuus. Teollisten ratkaisujen ja osaamisen kehittäminen kotimaassa edistää vientimahdollisuuksien realisoitumista.

2. Ympäristöministeriö tukee alueellisten osaamiskeskittymien muodostumista

   • Puurakentamisen osaamista tukee parhaiten alueellisesti tehtävä pitkäjänteinen kehitystyö rakennushankkeiden kautta. Tällöin osaaminen ja kokemus kumuloituu viranomaisille, rakennuttajille, rakennusliikkeille, puutuoteosatoimittajille sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioille.

3. Ympäristöministeriö vastaa yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä ja asumista koskevien määräyksien kehittämisestä.

   • Säädösohjauksella tuetaan puun käyttöä rakentamisessa. Säädöskehitys perustuu tutkittuun tietoon ja saatuihin kokemuksiin.

4. Ympäristöministeriö rahoittaa puuohjelman tavoitteita tukevaa selvitys- ja tutkimustoimintaa.

5. Kansainvälinen yhteistyö

   • Puurakentamisen ratkaisujen markkina-alue on koko maailma. Yhteistyö puurakentamista kehittävien muiden maiden, erityisesti Pohjoismaiden, kanssa on tärkeää.

6. Informaatio-ohjaus (viestintä, koulutus)

   • Rakentamismääräysten antamista mahdollisuuksista käyttää puuta tarvitaan koulutusta, viestintäaineistoa ja seminaaritilaisuuksia. Myös toteutetuista kohteista, järjestelmäratkaisuista ja osaamisesta viestiminen edistää alan kehittämistä ja yhtenäisten määräystulkintojen leviämistä.

Mitä teemme ja olemme jo tehneet?

Puurakennushankkeiden edistäminen:

 • Tuemme kaupunkien puurakentamisen edistämisohjelmia
 • Toimivien kaavoitus-rakennuttamismallien kehittäminen –ohjeistus
 • Aktivoimme rakennuttajia informaatio-ohjauksella yhteistyössä rakennuttajaorganisaatioiden kanssa
 • Julkisten vihreiden rakennushankintojen (ml. puurakentaminen) ohjeistus ja seminaarit
 • Käynnistimme Rakennustieto Oy:n kanssa työ ”puu urbaanissa kontekstissa” -ohjeistuksen kehittämiseksi
 • Osallistumme puurakentamisohjelmien aktivointiin ja laadintaan kaupunkien kanssa, mm. kaupunkien    puurakentaminen -teemaryhmä on perustettu
 • Tuotimme Puupäivä16 -tapahtumaan Puu kaupunkien rakentamisessa osaseminaarin
 • Osallistumme julkisista vihreistä rakennushankkeista tehtävän ohjeistuksen tuottamiseen yhdessä Puutuoteteollisuus ry:n kanssa

Alueellinen kehittäminen:

 • Hankkeiden aikaansaaminen sekä niihin liittyvä kehitystyö rakennuttaja/tutkimus ja kehitysorganisaatiot/yritykset -kolmikannassa
 • Koulutuksen kehittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa.
 • Puusuomi-verkoston aktivointi on käynnistetty, tutkitaan yhteyshenkilön palkkausta.
 • Osallistumme ”Terve kunta rakentuu puulle” -road showhun kevättalvella 2017

Rakentamismääräykset:

 • Rakentamismääräyskokoelmaa uudistetaan parhaillaan, ja uudet määräykset astuvat voimaan 1.1.2018.
 • Tarkastelemme rakentamismääräyskokoelmaa uusittaessa erityisesti puurakentamisen määräyksiä ja poistamme perusteettomat erityisvaatimukset.

Tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminta:

 • Kootaan puurakentamisen kehittämishankkeet ja tulokset valtakunnalliseen tietokantaan yhdessä Puutuoteteollisuuden kanssa.
 • Hiilivarasto puutuotteissa -selvitys, kevät 2017.
 • Puukerrostalojen asukastyytyväisyyskyselyn rahoitus, toteuttaja TTY, kevät 2017.

Kansainvälinen toiminta:

 • Vaikutettiin erityisesti puurakentamisen painopisteen sisällyttämiseen ERA-Net ”Forest Value”- tutkimushankkeessa.
 • Toteutumassa 2017 puurakentamisen hankehakuna.
 • Puurakentamisen viennin edistäminen yhdessä Team Finlandin kanssa.
 • Osallistutaan pohjoismaiset puukaupungit verkoston toimintaan ja pohjoismaiseen edunvalvojayhteistyöhön

Informaatio-ohjaus:

 • Toteutetaan rakennusvalvontakoulutus, talvi 2017-18.

Ohjelman onnistumisen mittarit

 1. Teollisen puurakentamisen osuus puurakentamisesta
 2. Puurakentamisen absoluuttisen määrän kehittyminen asuntorakentamisessa
 3. Yleishyödyllisten asuntorakennuttajien aktiivisuus puurakentamisessa
 4. Puuhun perustuvien rakennustuotteiden vienti
 5. Rakennuksiin sitoutuneen hiilen määrän kehittyminen

 

Lisätiedot:
Ohjelmapäällikkö Petri Heino, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, p. 050 594 9923. etunimi.sukunimi@ym.fi, Twitter: @puuromoottori #puurakentaminen

 

Katso myös: Pellervon taloustutkimuksen julkaisu Puurakentaminen: sääntelyn kapeikot ja kehittämisvaihtoehdot (pdf)


Aihetunnisteet: kärkihanke, puurakentaminen