Puutuoteteollisuuden toimialaraportti: Puurakentaminen voi tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista

Uutinen - Julkaistu 19.4.2021

Puutuoteteollisuuden yritysten liikevaihto oli lähes kymmenen miljardia euroa vuonna 2019. Puutuoteteollisuus työllisti lähes 25 500 työntekijää, ja alalla toimi reilu 2 400 yritystä. Julkisen puurakentamisen tavoitteiden sekä Suomen tavoitteen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä odotetaan rohkaisevan alan kysyntää.

Saha- ja puutavaran valmistuksesta kertyi liikevaihtoa yhteensä 8,54 miljardia euroa ja huonekalujen valmistuksesta 1,36 miljardia euroa vuonna 2019.  Tiedot selviävät 19.4.2021 julkistetusta puutuoteteollisuutta käsittelevästä toimialaraportista.

Hiilineutraaleille ratkaisuille on kysyntää

Suomen tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2035. Vuonna 2020 valmistui 13 eri teollisen toimialan laatimat toimialakohtaiset vähähiilisyyden tiekartat. Työtä koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Tiekarttojen avulla toimialat ja niiden yritykset laativat itselleen tarkempia askelmerkkejä kohti hiilineutraaliutta. Toimet voivat vaikuttaa jatkossa esimerkiksi rakennusmääräyksiin, investointeihin, energiatehokkuuteen sekä teollisuuden liiketoimintaan.

– Hiilineutraaliustavoitteet ohjaavat rakentamista kohti kestäviä hiilineutraaleja ratkaisuja. Puurakentamisella on tässä oivallinen tilaisuus rakennusmateriaalina – uusiutuvana luonnonmateriaalina, joka sitoo hiiltä pitkäksi aikaa rakenteisiin, toteaa puutuoteteollisuuden toimialapäällikkö Tapani Kiiskinen.

Toimialaraportissa tarkastellaan lyhyesti puutuoteteollisuuden tulevaisuuteen eniten vaikuttavia kolmea tiekarttaa, jotka ovat metsä-, saha-, ja rakennusteollisuuden tiekartat. Toimialakohtaisesti tehdyt tiekartat osoittavat, mitä toimia alalla voidaan tehdä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallitus tavoittelee lisää puurakentamista tulevaisuudessa

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia vaikutti voimakkaasti myös puutuoteteollisuuteen. Keväällä 2020 viennin kysyntä laski tuntuvasti, ja tehtaat vastasivat tähän supistamalla liiketoimintaa. Syksyllä teollisuuden kysyntä kuitenkin elpyi, kun koronarajoituksia purettiin monissa maissa. Tuotantomäärät nostettiin loppuvuodesta monin paikoin normaalitasolle, ja alkuvuodesta 2021 etenkin sahatavaran vientikysyntä on ollut erittäin voimakasta.

– Koronapandemian vaikutukset näkyivät vahvasti etenkin huonekaluteollisuudessa. Myönnetyistä koronatukirahoituksistakin huomaa huonekaluteollisuuteen kohdistuneen suhteessa enemmän koronatukirahoitusta kuin sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksen toimialalle, kertoo puutuoteteollisuuden toimialapäällikkö Tapani Kiiskinen.

Suomeen laadittiin voimassa olevan hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2020 ensimmäistä kertaa julkisen puurakentamisen tavoitteet. Tavoitteena on, että kaikista julkiseen rakentamiseen myönnetyistä rakennusluvista puurakentamisen osuus olisi 31 prosenttia vuonna 2022 ja 45 prosenttia vuonna 2025. Julkisen puurakentamisen osuus oli noin 15 prosenttia vuonna 2019. Asetetut tavoitteet ovat kunnianhimoiset, ja niiden täyttyminen vaatii julkisilta toimijoilta vahvaa sitoutumista puurakentamiseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi työtä jatketaan suunnittelemalla muun muassa maakunnallisia sekä kuntakohtaisia puurakentamisen strategioita.

Toimialaraportit kuvaavat eri alojen yritysten tilaa sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita

Puutuoteteollisuuden toimialaraportissa käsitellään puutuoteteollisuuteen luettavien toimialojen sahatavaran ja puutavaran valmistus (TOL 16) ja huonekalujen valmistus (TOL 31) tilannetta. Raportissa tarkastellaan toimialan yritysten nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita.

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä ja toimialojen kehityksestä. Toimialapalvelun tavoitteena on edistää ja tukee yritysten uusiutumista, arvonlisän kasvua ja kansainvälistymistä. Se tuottaa valituilta toimialoilta ajantasaista, luotettavaa ja merkityksellistä tietoa sekä vastaa valtakunnalliseen ja alueelliseen tietotarpeeseen.

Lisätiedot:

toimialapäällikkö Tapani Kiiskinen, Kainuun ELY-keskus, p. 050 395 5083, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
neuvotteleva virkamies Reima Sutinen, TEM, p. 029 506 2108, etunimi.sukunimi@tem.fi
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, p. 029 506 4926, etunimi.sukunimi@tem.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 19.4.2021