Raportti arvioi vihreän siirtymän rahoitusta kasvupolitiikan osana

Uutinen - Julkaistu 23.6.2022

Työ- ja elinkeinoministeriön 23.6.2022 julkistama raportti arvioi vihreän siirtymän kansainvälisen ja kansallisen rahoituksen kehitystä tulevina vuosina sekä jäsentää tämän rahoituksen merkitystä suomalaisen elinkeinoelämän uudistumisessa.

Raportti tarkastelee julkista rahoitusta kokonaisuutena, kattaen niin kansallisen yritystukijärjestelmän välineet kuin EU:n rahoituslähteet. Tarkastelun keskiössä on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan erityistehtäväyhtiöiden ja virastojen rooli tulevaisuudessa vihreän siirtymän ja kestävän kasvun edistämisessä, ottaen huomioon niiden muut lakisääteiset tehtävät. Näitä yhtiöitä ovat Business Finland, Teollisuussijoitus, Finnvera ja Ilmastorahasto

Raportin mukaan Suomen tulee edistää rahoituksen suuntaamista vihreään siirtymään sekä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi, että elinkeinorakenteen uudistamiseksi. Vihreään siirtymään liittyvät liiketoimintamahdollisuudet ovat keskeinen ajuri yritysten investoinneille Suomessa. Samalla kestävyyskriteerit ovat tulleet sijoitus- ja rahoituspäätöksiin muiden arviointikriteerien rinnalle. Valtaosa vihreän siirtymän investoinneista on täysin markkinaehtoisia.

Julkisen rahoituksen tehtävä on täydentää yksityistä, jakamalla riskiä ja vivuttamalla rahoitusta erityisesti kapeikkoalueille. TEM-hallinnon toimijoiden muodostama rahoitusekosysteemi toteuttaa tätä tehtävää nykyisellään varsin hyvin. Kestävän rahoituksen markkina kehittyy kuitenkin nopeasti, joten näkemystä julkisen intervention tarpeesta on päivitettävä jatkuvasti ja tarvittaessa uudistettava TEM-hallinnon toimintamalleja.

Muistion johtopäätöksiin on koottu vihreän siirtymän rahoitukseen liittyviä kehittämistarpeita TEM-hallinnon näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi rahoitusvälineiden kehittäminen yksityisen rahoituksen vivuttamiseksi, EU-rahoituksen tiiviimpi yhteensovittaminen kansalliseen rahoitukseen, yksityisestä rahoituksesta katveeseen jäävien toimintojen tunnistaminen ja niiden vaatima julkinen rahoitus, säädösympäristön päivittäminen tukemaan vihreän siirtymän tavoitetta sekä osaamisen ja yhteistyön kehittäminen niin yrityksissä kuin TEM-hallinnossakin.

Raportin havainnot ja johtopäätökset TEM-hallinnon toiminnan kehittämiskohteista edustavat ministeriön ja TEM-hallinnon edustajista koostuvan ryhmän ajatuksia. Ryhmä on kuullut työnsä tueksi useita keskeisiä rahoitusalan toimijoita ja niiden yritysasiakkaita. Gaia Consulting Oy on tukenut sen työtä kokoamalla aineistoa ja tuottamalla katsauksen kolmesta keskeisestä verrokkimaasta.

Työn kuluessa geopoliittinen toimintaympäristö muuttui perin pohjin Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Tämä on johtanut päättäväisiin toimenpiteisiin energiansaannin turvaamiseksi ja energiariippuvuuden vähentämiseksi Venäjästä. Muutos vauhdittaa fossiilisten energiaratkaisujen korvaamista uusiutuvilla energialähteillä ja voi nopeuttaa vihreää siirtymää.

Ministerit Saarikko, Kari ja Lintilä asettivat tammikuussa 2022 työryhmän muodostamaan kokonaisnäkemyksen vihreän siirtymän rahoituksesta. Sen tarkoituksena on laatia ehdotuksia rahoituksen keinoista siirtymän vauhdittamisessa taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. TEM-hallinnon raportin tekijät toivovat Vihreän siirtymän rahoituksen työryhmän perehtyvän raportin johtopäätöksiin ja hyödyntävän niitä soveltuvin osin omassa työssään.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, TEM, p. 029 504 7189 (ryhmän puheenjohtaja)
teollisuusneuvos Antti Valle, TEM, p. 029 506 0140 (ryhmän sihteeri)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 23.6.2022


Aihetunnisteet: ilmasto, vihreä siirtymä