Raportti: Matkailuhankkeisiin vuosina 2014 –2020 kohdennettu julkinen rahoitus painottui Lappiin ja Uudellemaalle

Uutinen - Julkaistu 1.2.2022

Matkailun julkinen kokonaisrahoitus vuosina 2014–2020 oli yhteensä noin 694 miljoonaa euroa. Rahoituksesta matkailun hanketoiminnan osuus oli noin 368 miljoonaa euroa ja raportissa viitatun perusrahoituksen (ts. Visit Finlandille ja Metsähallitukselle kohdentuneen rahoituksen) osuus noin 326 miljoonaa euroa. Kokonaisrahoituksen lisäksi vuonna 2020 matkailualalle myönnettiin koronarahoitusta yli 263 miljoonaa euroa.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön raportista, jonka toteutti MDI Public Oy yhteistyössä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) kanssa. Selvitys kokoaa ajankohtaisen tiedon Suomessa matkailuun ohjatun julkisen tuen määrästä, alueellisesta ja sisällöllisestä kohdentumisesta sekä matkailun kehittämishankkeiden toteumasta vuosina 2014–2020. Lisäksi selvityksessä luotiin katsaus vuonna 2020 matkailualalle kohdennetuista koronatuista.

Työtä varten selvitettiin ja analysointiin laaja määrä rahoitus- ja hanketietoaineistoja, toteutettiin haastatteluja ja järjestettiin selvityksen johtopäätöksiä kirkastava työpaja.

Julkinen rahoitus lievästi supistunut aiempaan ohjelmakauteen verrattuna

Verrattuna ohjelmakauteen 2007–2013 matkailun hankerahoituksen määrä oli ohjelmakaudella 2014–2020 arviolta yli 120 miljoonaa euroa pienempi. Matkailuhankkeiden kokonaisrahoituksesta merkittävä osa, yli 90 prosenttia (noin 340 miljoonaa euroa) oli EU-osarahoitteisia hankkeita.

Rakennerahastovaroista kohdennettu hankerahoitus on kohdistunut erityisesti Lappiin. Maaseuturahastossa alueelliset erot ovat maltillisempia. Business Finlandin yritysrahoitus ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset ovat kohdentuneet merkittävästi Uudellemaalle.

Eniten matkailun hankerahoitusta on kohdistunut alalle yritystukien muodossa (erityisesti investointituet) sekä matkailun operatiivisen toiminnan kehittämiseen (mm. matkailumarkkinointi ja tuotekehitys). Kokonaisrahoituksena yritystukien osuus on kasvanut vuosina 2014–2020 verrattaessa aiemman vuosia 2007–2010 koskeneen selvityksen tuloksiin.

Matkailun kehittämishankkeiden toteuttaminen edellyttää julkisen rahoituksen rinnalla yksityistä rahoitusta. Ohjelmakaudella 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmassa yksityisen rahoituksen osuus on ollut keskimäärin 46 prosenttia. Maaseutuohjelmasta rahoitetuissa matkailuhankkeissa yksityisen rahoituksen osuus on ollut keskimäärin 50 prosenttia.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään matkailun hankerahoituksen kehittämisessä

Selvityksen tulosten perusteella rahoitusta tulisi kohdentaa jatkossa laajempiin hankekokonaisuuksiin sekä kestävän matkailun ja digitalisaation edistämiseen. Myös alueiden välistä yhteistyötä sekä hanketoiminnan pitkäjänteisyyttä ja kansainvälisyyttä olisi syytä vahvistaa. Rahoituslähteiden välistä koordinaatiota tulisi kehittää ja matkailualan toimijoiden tietoisuutta eri rahoituslähteistä olisi vahvistettava.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään Suomen valtakunnallisen matkailustrategian 2019–2028 toimeenpanossa ja toimeenpanon arvioinnissa.  Tulokset tukevat alueellisella ja kansallisella tasolla tehtäviä päätöksiä hankerahoituksen kohdentamisesta erityisesti syyskuussa 2021 käynnistyneen uuden rakennerahastokauden näkökulmasta. Lisäksi tulosten avulla voidaan tarkastella julkisen tuen määrässä ja kohdentumisessa tapahtuneita muutoksia sekä tehdä näkyväksi matkailuhankkeisiin myönnettävän julkisen rahoituksen osuuksia.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Sanna Kyyrä, TEM, puh. 029 504 7012
kehitysjohtaja, Janne Antikainen, MDI Public Oy, puh. 040 764 1829

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 1.2.2022

Aihetunnisteet: matkailu