Raportti: Sahatavaran vienti vahvaa, puurakentaminen kasvaa

Uutinen - Julkaistu 1.12.2016

Saha- ja höylätavaran vienti on jatkanut kasvua, ja sen arvo oli vuonna 2015 noin 1,6 miljardia euroa. Saha- ja höylätavaran vienti edusti 65 prosentin osuutta koko puutavaratuotteiden viennistä. Jalostettujen puutuotteiden vienti on ollut vähäistä.

Puurakentamisen kasvu avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia puutuotealan yrityksille. Alan kannattavuus on muuta teollisuutta heikommalla tasolla, eikä viime vuosina alalla ole tehty merkittäviä investointeja, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun torstaina 1.12.2016 julkaisemasta puutuoteteollisuuden toimialaraportista. Sen on koonnut toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki Kainuun ELY-keskuksesta.

– Puutuote- ja sahatavarateollisuus on jatkossakin merkittävä toimiala Suomessa. Puun myönteiset ominaisuudet hiiltä sitovana raaka-aineena antavat puutuotteiden kehittämiselle uusia mahdollisuuksia. Panostukset biotalouteen tukevat tätä kehitystä. Puu on tärkein materiaali biotalousstrategian toteuttamisessa, Loukasmäki toteaa.

sahatavaraPuuvarojen käytön merkittävä lisääminen on yksi toimialan suurista tavoitteista. Käytön lisäämistä voidaan perustella ekologisilla ja kansantaloudellisilla syillä. Myös uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy, kun puutuotteiden jalostuksesta syntyy sivutuotteena energiaa enemmän, kuin mitä puun jalostaminen käyttää.

Puutuoteala kaipaa uutta yrittäjyyttä ja rohkeaa tuotekehittelyä
Uusien tuotteiden kehittäminen on avainroolissa puutuotealan kehittymisessä. Jatkossa puutuotteilla voidaan korvata entistä enemmän fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Näitä korvattavia tuotteita löytyy kaikilta toimialoilta. Kehitystyö vaatiikin uusia asiakasrajapintoja.

Perinteisesti puutuotealan uudistumiskyky on ollut heikko ja esimerkiksi tuotekehitykseen on käytetty vain vähän resursseja. Jatkossa alan yritysten olisi hankittava uutta osaamista ja panostettava tuotekehitykseen.

– Puutuotealan yritysten tulisi pystyä kehittämään tuotteitaan ja toimintaansa niin, että niillä olisi mahdollisuuksia saada vientituotteilla aikaan suurempia volyymejä. Puumateriaalille on löydettävissä uusia kannattavia käyttösovelluksia ja kysyntää markkinoilla, Loukasmäki painottaa.

– Uudet puupohjaiset tuotteet ja niiden tuotantoprosessit edellyttävät uuden teknologian kehittämistä. Uudet ideat tarvitsevat puolestaan uutta yrittäjyyttä. Näiden toimien edistämiseen tarvitaan laajaa ja ennakkoluulotonta kehitystyötä ja yhteistyötä.

Puutuoteteollisuuden toimialaraportti ja alan pk-yritysbarometri ovat 1.12.2016 lähtien verkossa osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi.

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki, ELY, puh. 044 362 5888 tai pasi.loukasmaki@ely-keskus.fi
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459 tai esa.tikkanen@tem.fi


Aihetunnisteet: puurakentaminen