Saimaan kaupallisten kalastajien taloudellisten menetysten korvaaminen muuttuu

Uutinen - Julkaistu 2.5.2024

Saimaannorpan suojelun aiheuttamat kaupallistenkalastajien taloudelliset menetykset korvataan jatkossa uudella tavalla. Nelivuotisella muutoksella tavoitellaan kalastajakohtaisen korvauksen nousua. Asetuksella ohjataan myös kalastamaan norpille turvallisella tavalla rajoitusaikana.

Valtioneuvosto antoi 2.5.2024 asetuksen, jonka nojalla muutetaan avustusjärjestelmää, jolla kaupallisille kalastajille korvataan saimaannorpan suojelusta aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.

Asetuksella uusi avustusjärjestelmä on voimassa 2024-2027. Tähän mennessä korvausten hakumenettelyistä on päätetty valtion budjetissa vuosittain.

Samalla myönnettävän avustuksen tasoa tarkistetaan siten, että korvauksen määrittely olisi selkeämpi. Asetuksen mukaisesti avustuksen määrä on 20 prosenttia sellaisen saaliin laskennallisesta arvosta, jonka kalastaja on saanut edellisenä vuonna Saimaalla seisovia pyydyksiä käyttäen. Avustusta voi saada enintään 10 000 euroa vuodessa.

Avustusta voidaan myöntää sellaiselle kalastuslaissa säädettyyn ryhmään I kuuluvalle kaupalliselle kalastajalle, jonka pääasiallisella kalastusalueella on voimassa kalastusrajoitus saimaannorpan suojelemiseksi. Rajoitus voi olla voimassa joko valtioneuvoston antaman asetuksen tai sen kanssa saman sisältöisen vapaaehtoisen sopimuksen mukaisesti. Kaupallisella kalastajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on merkitty kaupallisen kalastustoiminnan harjoittajista pidettävään rekisteriin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

Avustuksen tarkoitus on kannustaa jatkamaan kalastusta Saimaalla myös rajoitusaikana, norpalle turvallisia pyyntimenetelmiä käyttäen.

Avustuksella ei korvata taloudellisia menetyksiä, jotka johtuvat kalastuksen lopettamisesta rajoitusaikana.

Kalastaminen rajoitusaikana on nyt myös avustuksen saamisen ehtona. Ehdon voi täyttää käyttämällä rajoitusalueella sallittuja pyyntimenetelmiä. Toinen vaihtoehto on harjoittaa rajoitusaikana kalastusta muualla kuin rajoitusalueella, mikäli kalastajalla on siihen mahdollisuus.
Avustuksen myöntää Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Asetus tulee voimaan 10.5.2024.

Norppaturvalliseen kalastukseen on nyt päätetyn avustuksen ohella muitakin kannustimia. Kaupallisen kalastajan on mahdollista hakea jopa 80 prosentin investointitukea norppaturvallisiin pyydyksiin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta. Tukea voi hakea myös kalastuksen innovaatioiden, kuten pyydyskehityksen, rahoittamiseen.

Lisätiedot
Harri Kukka, neuvotteleva virkamies, kukka.harri@gov.fi, p. 0295 162 377

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 2.5.2024


Aihetunnisteet: kalastus, kalat