Selvitys: Lainsäädäntömuutoksilla vauhtia biotalouteen

Uutinen - Julkaistu 28.1.2016

Kestävän biotalouden kasvua voidaan tukea merkittävästi kansallisilla lainsäädäntömuutoksilla. Monia biotalouden sektoreita voidaan vahvistaa myös pelkästään hallinnollisia käytänteitä muuttamalla. Näin todetaan tänään julkaistussa Sääntelystä biotalouden edistäjä -selvityksessä, jonka on laatinut ympäristölainsäädäntöön erikoistuneen Linnunmaa Oy:n johtama laaja-alainen tutkijakonsortio.

Selvityksessä ehdotetaan yhteensä 20 toimenpidettä, joilla biotaloutta voidaan edistää. Ratkaisuehdotukset keskittyvät viiteen teemaan, jotka koskevat jäännösmateriaalien hyötykäytön edistämistä, lannoitelainsäädännön menettelyjä sekä tuhkan hyödyntämistä metsälannoitteena, naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta ympäristöluvan perusteena, viranomaistoimintojen koordinaatiota ja ns. yhden luukun periaatetta sekä luontoperustaisia terveys- ja hyvinvointipalveluja.

Nämä aiheet valittiin tarkasteltaviksi hankkeen alussa toiminnanharjoittajille ja viranomaisille tehdyn kyselyn perusteella.

– Viranomaiset ja toiminnanharjoittajat kokivat vastauksissaan monia samoja asioita kestävän biotalouden kasvun esteiksi. On olemassa yhteinen tahto biotalouden edistämiseksi, ja pienelläkin sääntelyn ja toimintatapojen hienosäädöllä voidaan saada paljon aikaan, toteaa selvityshanketta johtanut toimitusjohtaja Eeva Punta Linnunmaalta.

Monille biotaloushankkeille keskeistä on erilaisten jäännösmateriaalien tehokas hyödyntäminen. Tätä voitaisiin selvityksen ehdotusten mukaan edistää paremmin esimerkiksi hienosäätämällä jätteen määritelmän nykyistä soveltamiskäytäntöä sekä tukemalla biotalouden jäännösmateriaalien jalostamista tuotteiksi erityisenä kokeiluhankkeena.

Biotalouden toimijat kokivat biotalouden esteiksi lisäksi lannoitelainsäädännön kankeuden sekä naapuruussuhdelain soveltamisen ennakoimattomuuden, joka liittyy pieniltä biotaloushankkeilta edellytettäviin ympäristölupiin. Biotaloutta koskevien viranomaistoimintojen hajaantuneisuutta pidettiin myös erityisesti pienten ja uusien biotaloushankkeiden kannalta ongelmallisena.

Erityisenä tarkastelukohteena olivat luontoperusteiset terveys- ja hyvinvointipalvelut. Selvitykseen tehtiin useita ehdotuksia, joilla voidaan edistää niin luonnon virkistyskäyttöä kuin luontoon perustuvia sosiaali- ja terveyspalveluitakin.

– Tämä selvitys kohdistui hallitusohjelman keskeisiin tavoitteisiin. On tärkeää, että selvityksen tuloksia hyödynnetään eri ministeriöiden vireillä olevissa ja tulevissa lainsäädäntöhankkeissa, toteaa ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn.

Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS) toteutetun Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen tarkoituksena oli löytää keinoja, joilla voitaisiin edistää kestävän biotalouden kehitystä ympäristön- ja ihmisten terveyden suojelusta tinkimättä. Selvityksen toteuttamiseen osallistuivat Linnunmaan lisäksi Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Niukat resurssit viisaasti käyttöön – sääntelystä biotalouden edistäjä -selvitys (pdf)

Lisätietoja: lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö, p. 0295 250 259, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi sekä projektin johtaja Eeva Punta, Linnunmaa Oy, p. 0400 298 465, etunimi.sukunimi@linnunmaa.fi

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.1.2016 
TIEDOTE 30/2016

Katso myös muut hankkeen aineistot Biotalous.fi-palvelussa


Aihetunnisteet: julkaisu, lainsäädäntö, vnkbio