Selvitys suosittelee liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen laajentamista liikennekaasuihin ja sähköpolttoaineisiin

Uutinen - Julkaistu 11.9.2020

Liikennekaasut (metaani ja biometaani) ja sähköpolttoaineet voitaisiin liittää osaksi biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta, joka koskee Suomessa tällä hetkellä vain liikenteen nestemäisiä biopolttoaineita. Tämä arvio sisältyy selvitykseen, jonka konsultointiyhtiö AFRY Management Consulting Oy toteutti yhdessä TEC TransEnergy Consulting Oy:n kanssa työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Selvityksessä arvioitiin myös kierrätettyjä hiilipitoisia polttoaineita ja liikennesähköä, mutta niiden ei katsottu soveltuvan jakeluvelvoitteen piiriin, koska ne eivät vähentäisi kansallisesti liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja/tai niiden tuominen jakeluvelvoitteeseen vaatisi merkittäviä muutoksia nykyiseen velvoitejärjestelmään. Niiden käytön edistämiseen on muita sopivampia keinoja.

Energia- ja ilmastostrategian mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vuoden 2005 tasosta 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Biopolttoaineiden jakeluvelvoite on tässä yksi selkeä ja tehokas ohjauskeino.

Selvitystyön tavoitteena oli tuottaa tietoa jakeluvelvoitteen kehittämiseksi niin, että liikenteen kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet toteutuisivat mahdollisimman kustannustehokkaasti sekä teknologianeutraalisti. Lisäksi arvioinnissa painotettiin sitä, että laajennus on toteutettavissa mahdollisimman pienin muutoksin nykyjärjestelmään, ja että jakeluvelvoitetta voidaan pitää tehokkaana edistämiskeinona kyseisen polttoaineen tai energialähteen osalta.

Selvityksen päätarkoituksena oli arvioida kaikkien uusitun uusiutuvan energian direktiivin (RED II) mukaisten liikenteen uusiutuvan energian velvoitteisiin hyväksyttävien polttoaineiden ja energialähteiden soveltuvuutta kansalliseen jakeluvelvoitejärjestelmäämme

Selvityksen mukaan ainoastaan biokaasut ja sähköpolttoaineet voitaisiin liittää osaksi jakeluvelvoitetta siten, että velvoitteen laajennukselle asetetut kriteerit täyttyisivät. Kaasun liikennekäytön lisääminen jakeluvelvoitteeseen ja sen muuttaminen verolliseksi nostaisi liikennekaasun kustannuksia nykytilanteessa vain noin kolme senttiä/litra bensiiniekvivalenttia, mikä ei muuta kaasun kilpailukykyä liikennepolttoaineena.

Suurin lisäämisen vaikutus arvioitiin tulevan biometaanin käyttömahdollisuudesta toisen jakelijan velvoitteen täyttämiseen eli ns. tikettikaupasta syntyvällä lisäarvolla. Tämä voisi kiihdyttää kotimaisia investointeja nesteytetyn biometaanin tuotantoon ja käyttöön raskaassa kalustossa.

Koska sähköpolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmät ovat vielä osittain määrittelemättä, tulisi ne tuoda jakeluvelvoitteen piiriin polttoainekohtaisesti vasta sähköpolttoaineiden täyttäessä Euroopan komission asettamat kestävyyskriteerit. Komissio antaa säädöksen kriteereistä tammikuussa 2021. Sähköpolttoaineiden osalta vety tulisi toistaiseksi jättää jakeluvelvoitteen ulkopuolelle, koska sen suora liikennekäyttö on toistaiseksi hyvin vähäistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee syksyllä hallituksen esityksen jakeluvelvoitelain muuttamiseksi hyödyntäen nyt julkistetun selvityksen tuloksia. Esitysluonnos on tarkoitus saada lausuntokierrokselle loppuvuodesta. Lakiesitys pyritään antamaan eduskunnalle vuoden 2021 alussa. Lakimuutos on osa RED II direktiivin kansallista toimeenpanoa, joka tulee toteuttaa 30.6.2021 mennessä.

Lisätiedot:

yli-insinööri Jukka Saarinen, TEM, puh. 050 396 0835
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, puh. 050 337 9827
johtava konsultti Esa Sipilä, AFRY Oy, puh. 050 412 0839

Jakeluvelvoitteen laajentaminen -selvitys (AFRY Management Consulting Oy) PDF

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 11.09.2020


Aihetunnisteet: biopolttoaineet, uutiset