Selvitys: Vihreän siirtymän nopeuttaminen edellyttää uudistavaa innovaatiopolitiikkaa

Uutinen - Julkaistu 28.3.2023

Vihreän siirtymän nopeuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja uudistavaa innovaatiopolitiikkaa. Kyse on moniulotteisesta kokonaisuudesta johon tarvitaan aktiivista, ennakoivaa, kokeilevaa ja osallistavaa asennetta, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 28.3.2023 julkaisemassa selvityksessä.

Vihreän siirtymän vaatimien muutosten mahdollistaminen tavoitellussa aikataulussa edellyttää nopeampia, laajempia ja vaikuttavampia toimenpiteitä kuin perinteisellä ja systeemisellä innovaatiopolitiikalla on mahdollista saavuttaa. Uudistavassa innovaatiopolitiikassa perustana on kestävän kehityksen edistäminen, jossa välttämättömiksi koettujen muutosten aikaansaamiseksi tarvitaan teknologisten innovaatioiden lisäksi usein erilaisia rakenteellisia uudistuksia sekä sosiaalisia innovaatioita.

TKI-toiminnan tuloksena syntyvät uudet ratkaisut ja teknologiat sekä digitalisaation hyödyntäminen ovat vihreässä siirtymässä välttämättömiä. Suomella on hyvät edellytykset kääntää murros hyödyiksi kilpailukykyä ja yritysten toimintaedellytyksiä vahvistaen. Tämä edellyttää, että TKI-toiminnalla pystytään nopeuttamaan ja suuntaamaan vihreää siirtymää sekä tuottavuuden kasvua. Myös koordinaatiota siirtymää toteuttavien muiden politiikkalohkojen kanssa on parannettava.

Raportti sisältää kaksi pääsuositusta. Ensimmäinen koskee innovaatiopolitiikan tehokkaampaa valjastamista vihreän siirtymän tukemiseen ylläpitämällä laajaa ja ajantasaista tilannekuvaa haasteista sekä mahdollisuuksista. Toisessa suositetaan uudistavan innovaatiopolitiikan lähestymistavan omaksumista, mikä mahdollistaisi yhteiskunnallisten haasteiden, innovaatiojärjestelmän systeemisten muutosten ja perinteisen TKI- ja kasvupolitiikan näkökulmien nivomisen yhteen. Käytännössä näitä eri tasoisia politiikkatoimenpiteitä on jo toteutettu, mutta niitä ja niiden toimivuutta ei välttämättä ole tarkasteltu yhtenäisesti.

Muut kehityssuositukset koskevat sidosryhmien osallistamista, eri strategioiden yhteensovittamista, missiolähtöisen innovaatiopolitiikan hyödyntämistä, vihreän siirtymän tavoitteiden sisällyttämistä rahoituskriteereihin, uusien ratkaisujen levittämisen tehostamista, sääntelyn ja muiden epäsuorien välineiden tehokkaampaa hyödyntämistä sekä räätälöityjen vihreän siirtymän toimenpiteiden valmistelua yhdessä alue- ja paikallishallintojen kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman raportin ovat laatineet 4FRONT Oy ja EFIS Centre.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Kirsti Vilén, TEM, p. 029 5064008

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 28.3.2023