STM ja MMM ohjeistavat vesihuoltolaitoksia varautumaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiepidemiaan

Uutinen - Julkaistu 16.3.2020

Maa- ja metsätalousministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet vesihuoltolaitoksille, niitä valvoville kunnan terveydensuojeluviranomaisille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille suositukset vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi mahdollisen koronavirusepidemian varalta.

Tämän hetkisen tiedon mukaan uuden koronaviruksen leviämistä talousveden välityksellä ei pidetä todennäköisenä. Viruksesta ei myöskään arvioida aiheutuvan erityistä riskiä jätevedenpuhdistamolla työskenteleville.

Varautuminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön

Ohjeistus ei tuo vesihuoltolaitoksille uusia velvoitteita, sillä varautuminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön: vesihuoltolakiin ja terveydensuojelulakiin.

Vesihuoltolaki velvoittaa vesihuoltolaitoksen huolehtimaan verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalveluiden saatavuudesta häiriötilanteissa. Vesihuoltolaitoksen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta sekä ryhdyttävä suunnitelman perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin.

Terveydensuojelulain nojalla kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa laadittava suunnitelma elinympäristöön vaikuttaviin häiriötilanteisiin varautumiseksi.

Riittävät voimavarat turvattava vesihuollon kriittisiin tehtäviin

Jotta yhteiskunnan perustoiminnot voidaan ylläpitää myös koronavirusepidemian aiheuttamassa häiriötilanteissa, on välttämätöntä turvata vesihuollon toimintavarmuus. Erityisesti suuret taajamat sekä runsaasti puhdasta talousvettä tarvitsevat toiminnot, kuten terveyskeskukset, sairaalat ja elintarviketeollisuus ovat hyvin haavoittuvia, jos vesihuoltopalvelut häiriintyvät.

Koronaviruksen aiheuttaman epidemian mahdollisesti laajentuessa on tärkeää, että vesihuoltolaitokset ja kunnat varmistavat yhteistyössä muiden alueen vesihuoltolaitosten, viranomaisten sekä keskeisten vesihuollon asiakkaiden kanssa häiriötilannesuunnitelmiensa sekä näihin sisältyvien toimintaohjeidensa ajantasaisuuden.

Vesihuollon toimintavarmuutta voi uhata tilanne, että iso osa vesihuoltolaitosten henkilökunnasta sairastuisi. Siksi vesihuoltolaitoksia kehotetaan varmistamaan riittävät voimavarat vesihuollon kriittisten tehtävien hoitoon olemassa olevia häiriötilannesuunnitelmia hyödyntäen.

Vesihuoltolaitoksia kehotetaan varautumaan myös mahdollisiin häiriöihin palveluntarjoajien, kuten laboratorioiden sekä kemikaalitoimittajien toiminnassa.
Ohjeistuksessa on paljon käytännönläheisiä muistutuksia käytännön työhön liittyvistä hyvistä toimintatavoista ja käytännöistä.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala, STM, p. 02951 63315, etunimi.sukunimi@stm.fi

Neuvotteleva virkamies Katri Vasama, MMM, luonnonvara- ja vesitalousyksikkö, p. 050 595 5317, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 13.3.2020.