Suomen kestävän kasvun ohjelman energiainvestoinneilla edistetään vihreää siirtymää

Uutinen - Julkaistu 16.12.2021

Valtioneuvosto antoi 16.12.2021 asetuksen, jonka perusteella Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointeja voidaan tukea vuosina 2022–2026. Tavoitteena on edistää energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita.

Elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Ilmastotavoitteiden lisäksi rahoituksella edistetään myös yritysten uusia kestävän kasvun liiketoimintamahdollisuuksia.

”Vihreän siirtymän rahoituksella tuetaan yritysten energiamurrosta ja samalla mahdollistetaan uusien teknologioiden kaupallistamista. Rahoituksella uudistetaan elinkeinorakennetta ja sitä kautta luodaan uusia työpaikkoja. Suomalaisilla yrityksillä on hyvät edellytykset olla vihreiden ratkaisujen edelläkävijöitä”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

520 miljoonaa euroa energiajärjestelmän murrokseen ja teollisuuden energiaratkaisuihin

Asetus mahdollistaa Suomen kestävän kasvun ohjelman energiajärjestelmän murrokseen ja teollisuuden energiaratkaisuihin liittyvien hakujen avaamisen. Rahoitusta on kokonaisuudessaan tulossa jakoon noin 520 miljoonaa euroa.  Työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland tiedottavat ensimmäisen haun avaamisesta lähipäivinä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa energiainvestoinneille on määritelty seuraavat rahoitusosuudet:

  • Energiainfrastruktuuri-investoinnit: 155 miljoonaa euroa
  • Investoinnit uuteen energiateknologiaan: 155 miljoonaa euroa
  • Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen: 150 miljoonaa euroa
  • Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen: 60 miljoonaa euroa

Rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Rahoitusosuudet voivat vielä muuttua, sillä lopullinen saanto tarkentuu kesällä 2022.

Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä sekä ministeriössä että Business Finlandissa asetuksessa asetettujen raja-arvojen perusteella. Asetuksen mukaisesti Business Finland tekee päätökset tuen myöntämisestä Euroopan yhteistä etua koskeville tärkeille vetyhankkeille (Important Projects of Common European Interest, IPCEI).

Tuen myöntämisen edellytyksenä ”ei merkittävää haittaa” -periaate

Asetus vastaa sisällöltään hyvin pitkälti energiatuen myöntämiseen sovellettavaa valtioneuvoston asetusta energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2022, mutta siinä säädetään lisäksi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisesti hankkeiden toteuttamiseen ja tuen myöntämiseen liittyvistä yleisistä ja erityisistä edellytyksistä.

Esimerkiksi rahoituskriteereihin liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen hyödyntämiseen kuuluvia erityisiä vaatimuksia, kuten ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen. Periaate tarkoittaa, että investointien täytäntöönpanosta ei saa aiheutua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille.

Valtioneuvoston asetus tulee voimaan 16.12.2021 ja on voimassa 31.12.2026 asti.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-aho, p. 029 504 7228
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, p. 029 504 7092

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 16.12.2021