Suomen maaraportti luonnon monimuotoisuudesta: Määrätietoista työtä on tehty, mutta monimuotoisuuden heikkenemistä ei ole saatu pysäytettyä

Uutinen - Julkaistu 22.3.2019

Suomen laaja biodiversitteettityöryhmä on hyväksynyt Suomen 6. maaraportin luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Raportin mukaan Suomessa on tehty määrätietoista ja koordinoitua työtä monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi, mutta yhteiskuntaa poikkileikkaava toimintatapojen muutos on ollut riittämätöntä. Vuoden 2020 tavoitetta luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämiseksi ei tulla saavuttamaan.

Suomen 6. maaraportti luonnon monimuotoisuudesta on kattava kuvaus suomalaisen luonnon suojelusta ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Maaraportissa arvioitiin Suomen luonnon monimuotoisuusohjelman 105 toimenpiteen toteutusta. Arvion mukaan jokaisella ohjelman osa-alueilla on tapahtunut edistystä, mutta toimintaa täytyy edelleen tehostaa.

”Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa suurimpia ympäristöongelmiamme. Suomi onkin muiden maailman maiden kanssa sitoutunut pysäyttämään monimuotoisuuskadon vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tavoitetta ei saavuteta. Suomen maaraportti luonnon monimuotoisuudesta yhdessä tuoreiden Suomen lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioiden kanssa antavat hyvän tietopohjan sille, mihin panostaa seuraavaksi. Pitkän tähtäimen tiekartta luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle on nyt tarpeen”, sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Kahdenkymmenen maailmanlaajuisen niin kutsutun Aichi-tavoitteen saavuttamisen osalta raportissa todetaan, että Suomi on toteuttanut tavoitteisiin liittyvät hallinnolliset toimet, mutta toimintatapojen muutos on toistaiseksi ollut riittämätöntä. Monimuotoisuusstrategia ja toimintaohjelma Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi on ollut tärkeä työkalu, jolla on edistetty luonnon monimuotoisuuden huomioimista Suomessa kaikilla tasolla.

Biodiversiteettisopimus on yksi Rion sopimuksista

Biodiversiteettisopimus (Convention on Biological Diversity) on yksi kolmesta Rion sopimuksesta, joista osapuolet päättivät Rion ympäristö- ja kehityskonferenssissa vuonna 1992. Biodiversiteettisopimus on ensimmäinen maailmanlaajuinen sopimus, jolla pyritään suojelemaan kattavasti koko luonnon kirjoa: lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Suomi ratifioi sopimuksen heinäkuussa 1994.

Kansalliset biodiversiteettistrategiat ja toimintaohjelmat ovat keskeisiä sopimuksen toimeenpanossa. Sopimus edellyttää, että osapuolet laativat kansalliset biodiversiteettistrategiat ja -toimintaohjelmat, joihin kirjataan tavoitteet ja keinot sopimuksen toimeenpanemiseksi. Tavoitteena on, että luonnonkirjo valtavirtaistetaan yhteiskunnan kaikkiin sektoreihin ja toimiin.

Suomen maaraportti toimitettiin tänään biodiversiteettisopimuksen sihteeristöön ja se tulee olemaan osa laajempaa kansainvälistä Global Biodiversity Outlook arviota.

Lisätietoja:
Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, puh. 0295 250 321

Tutkija Ari-Pekka Auvinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 4113 403

Ympäristöministeriön tiedote 22.3.2019


Aihetunnisteet: luonnon monimuotoisuus