Suomen matkailustrategia on päivitetty vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä

Uutinen - Julkaistu 15.7.2022

Suomen matkailustrategian toimenpiteitä tarkennettiin vuosien 2019–2021 toteuman seurannan sekä muuttuneen toimintaympäristön, ml. koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan, johdosta. Päivitystyö keskittyi tulevaisuuden näkymien ja toimenpiteiden saattamiseen uutta tilannetta vastaavaksi. Matkailustrategia on laadittu vuonna 2019.

Päivitystyötä varten koottiin laajasti eri sidosryhmien näkemyksiä kevään 2022 aikana. Matkailufoorumilla oli keskeinen rooli päivityksen edistämisessä.

Toimenpiteet on aiemman strategian tavoin ryhmitelty neljän painopisteen alle:
1) kestävän kehityksen mukaisen toiminnan vahvistaminen,
2) digitaaliseen muutokseen vastaaminen,
3) saavutettavuuden kehittäminen matkailualan tarpeet huomioiden sekä
4) kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.

Läpileikkaavana teemana strategiassa on yhteistyö, joka on välttämätöntä matkailun kestävän kasvun ja uudistumisen saavuttamisessa. Matkailustrategia toimii matkailualan toimijoiden yhteisenä ohjenuorana matkailun kehittämistyössä. Toimenpiteitä toteutetaan poikkihallinnollisesti ja laajan toimijajoukon yhteistyönä.

Matkailu on Suomelle suuren potentiaalin omaava palveluala ja kasvava vientiala. Vuonna 2019 palveluiden vientituloista matkailuvienti muodosti yli 17 prosenttia, matkailun kokonaiskysyntä oli yli 16 miljardia euroa ja sen suora osuus bkt:sta 2,7 prosenttia. Matkailuala työllisti yli 154 000 henkilöä. Lisäksi matkailulla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Koronarajoitukset ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikensivät alan toimintaedellytyksiä merkittävästi.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Sanna Kyyrä, TEM, puh. 050 358 9497, etunimi.sukunimi@gov.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 15.7.2022


Aihetunnisteet: matkailu, yritykset