Suomen metsäosaaminen herättää kiinnostusta Meksikossa

Uutinen - Julkaistu 3.11.2020

Meksikon ja Suomen asiantuntijat tiivistävät yhteistyötä metsävarojen inventoinnissa ja kansallisten metsäohjelmien laatimisessa. Lisäksi keskustellaan metsien roolista hiilen sidonnassa. Maiden välinen metsäyhteistyö pohjautuu viisivuotiseen yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka osapuolina ovat Suomen maa- ja metsätalousministeriö ja Meksikon metsähallitus CONAFOR.

Metsävarojen inventointi on yksi Meksikon ja Suomen välisen metsäyhteistyön painopistealueista. Suomella on maailmanlaajuisesti tarkastellen pitkä historia metsien inventoinnissa. Varsinaisen inventointityön ohessa satelliittikuvien käyttö kartoituksessa, metsävaratiedon hallinta ja jakelu käyttäjille ovat aiheita, joissa Suomella on paljon annettavaa.

– Toisaalta uudet haasteet, joita liittyy esimerkiksi hiilinielujen laskentametodeihin, koskevat molempia maita, toteaa johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta.

Myös Suomen kokemukset kansallisten metsäohjelmien laatimisesta kiinnostavat Meksikoa, sillä maan ensimmäinen pitkän aikavälin metsäohjelma laadittiin vuosituhannen vaihteessa. Uuden metsäohjelman laadinta on käynnistynyt Meksikossa. Toimintaympäristö ja metsätaloudelle asetetut tavoitteet ovat muuttuneet paljon viimeisen 20 vuoden aikana.

–  Meksikoa ja Suomea yhdistää se, että metsien hoidolle asetetaan useita erilaisia tavoitteita. Molemmissa maissa metsäpolitiikan valmistelu on osallistavaa ja sidosryhmät ovat tiiviisti mukana. Kokemusten vaihto metsäohjelmien laatimisesta on antoisaa molemmille osapuolille, toteaa metsäneuvos Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Metsäyhteistyöllä Meksikon kanssa on pitkät perinteet

Maittemme välinen metsäyhteistyö pohjautuu viisivuotiseen yhteisymmärryspöytäkirjaan, joka allekirjoitettiin heinäkuussa 2018. Yhteisymmärryspöytäkirjassa on määritelty yhteistyön keskeiset teemat.

– Olen erittäin iloinen, että Suomen ja Meksikon metsäasiantuntijat jakavat keskenään tietoa ja osaamista, suurlähettiläs Päivi Pohjanheimo Suomen Meksikon suurlähetystöstä toteaa. Vaikka metsien hoito ja käyttö Suomessa ja Meksikossa eroavat huomattavasti toisistaan, molemmissa maissa haetaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen sekä metsäpolitiikan ja metsävarojen suunnitteluun. Yhteistyö luo myös pohjaa suomalaisen teknologian ja tietotaidon vientiin Meksikoon, jonka metsäpinta-ala on yli kaksinkertainen Suomeen verrattuna.

– Meksikon ja Suomen välisellä metsäyhteistyöllä on pitkät perinteet. Ensimmäiset yhteydet maiden metsäammattilaisten välillä on luotu jo 1960-luvulla. Metsäyhteistyötä Suomen kanssa pidetään suuressa arvossa Meksikossa ja molemmille maille on arvokasta, että kanssakäyminen jatkuu, toteaa MMT Markku Simula, joka on ollut mukana yhteistyössä 1980-luvun alusta lähtien.

Maa- ja metsätalousministeriö, Meksikon Suomen suurlähetystö ja CONAFOR järjestävät 3.-4.11.2020 yhteiset asiantuntijaseminaarit, joissa käsitellään maiden välistä metsäyhteistyötä.

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 3.11.2020