Suomi vahvistaa geenivarapolitiikkaansa osana ilmastonmuutokseen sopeutumista

Uutinen - Julkaistu 20.12.2018

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut 20.1.2018 geenivarapolitiikan linjaukset ja niiden tueksi maa-, metsä- ja kalatalouden kansallisen geenivaraohjelman. Kansallisen geenivarapolitiikan tavoitteena on turvata Suomen geenivarat ja edistää alkutuotannon sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset heijastuvat laaja-alaisesti luontoon ja kaikille maa-, metsä- ja kalatalouden sektoreille, ja korostavat näin geenivarojen strategista merkitystä. Viljelykasvien, kotieläinrotujen, metsäpuiden ja kalakantojen perimän on säilyttävä riittävän monimuotoisena kasvin- ja eläinjalostuksen muuttuviin tarpeisiin, jotta alkutuotannolla olisi edellytyksiä sopeutua hallitusti uusiin olosuhteisiin.

– Nyt julkistetuilla geenivarapolitiikan linjauksilla vahvistamme geenivarapolitiikkamme strategista otetta. Näin varmistamme, että geneettinen monimuotoisuus säilyy tulevillekin sukupolville, ja antaa riittävän pohjan kasvi- ja eläinjalostukselle olosuhteissa, joita emme täysin voi ennakoida, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Linjausten mukaan Suomen geenivarapolitiikka kytketään biologisten luonnonvarojen suojelua ja kestävää käyttöä ohjaaviin strategioihin. Tavoitteena on turvata geenivarojen ylläpito ja jatkuvuus sekä edistää geenivarojen vastuullista käyttöä.

Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallinen geenivaraohjelma ohjaa geenivarojen säilytystä, suojelua ja kestävää käyttöä koskevaa toimintaa Suomessa ja korvaa aikaisemmat kansalliset vuosina 2001 ja 2004 laaditut kasvi- ja eläingeenivaraohjelmat. Ohjelma kattaa viljelykasvien, kotieläinten, metsäpuiden ja kalojen geenivarat kunkin omana sektorinaan. Ohjelman avulla halutaan parantaa geenivarakokoelmien hyödynnettävyyttä, tukea geenivaroihin perustuvaa elinkeinotoimintaa sekä kehittää kustannustehokkaita, geenivarojen ylläpitoa, kestävää käyttöä ja saatavuutta tukevia toimintamalleja. Geenivaraohjelman sektorikohtaisissa rajauksissa on huomioitu geenivarojen suojelun tarve sekä merkitys elinkeinotoiminnassa. Kotieläingeenivarojen osalta geenivaraohjelmassa on huomioitu maataloudessa ja elintarviketuotannossa Suomessa hyödynnettävät kotieläinlajit sekä kotimaiset koirarodut, jotka ovat perinteisesti olleet käyttökoiria metsästyksessä sekä poron paimennuksessa.

Ahvenanmaan geenivarat on nyt ensimmäistä kertaa sisällytetty kansalliseen ohjelmaan.

Geenivaraohjelman toimeenpanoa seuraa maa- ja metsätalousministeriön alainen geenivaraneuvottelukunta, ja ohjelman toimeenpanoa koordinoi Luonnonvarakeskus. Suomen geenivarojen säilytys on hajautettu useille julkisille ja yksityisille toimijoille, joista Luonnonvarakeskus on tärkein säilyttäjätaho.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424
neuvotteleva virkamies Tuula Pehu, tuula.pehu(at)mmm.fi, p. 040 724 613

 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  20.12.2018