Talousarvioesitys 2016: TEM vauhdittaa uusia kasvun lähteitä ja työllisyyttä

Uutinen - Julkaistu 28.9.2015

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa vuoden 2016 talousarvioesityksellä työllisyyttä, kilpailukykyä ja kasvua sekä edistää biotaloutta, hiilettömyyttä ja digitaalisuutta. Määrärahoiksi esitetään 2,874 miljardia euroa.

TEM:n vastuualueet korostuvat merkittävästi hallituksen kärkihankkeissa vuosina 2016–2018. Hallitusohjelman mukaisesti kärkihankkeisiin kohdennetaan vuosina 2016–2018 yhteensä 1,6 miljardia euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön budjettiin kokonaisuudesta ohjautuu kolmen vuoden aikana 369 miljoonaa euroa, josta 99 miljoonaa euroa sisältyy vuoden 2016 talousarvioesitykseen.

Esitys on 648 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarvio. Vähennyksestä 369 miljoonaa euroa aiheutuu määräaikaisesti käytössä olleen Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoituslainojen nostojen lakkaamisesta ja 229 miljoonaa euroa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2014 maksatusten pienenemisestä. Muilta osin vähennykset johtuvat pääosin hallitusohjelman säästöpäätöksistä sekä aiemmin tehtyjen kertaluonteisten panostusten lakkaamisesta.

Yrittäjyys uusilla aloilla vahvistuu

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimet vahvistavat kilpailukykyä ja talouden kasvua. Yritysten edellytyksiä hyödyntää globaalien arvoverkostojen luomia mahdollisuuksia parannetaan muun muassa biotaloudessa, puhtaissa ratkaisuissa, luovilla aloilla, terveysteknologiassa ja digitaalisessa liiketoiminnassa. Julkisilla rahoitusvälineillä korjataan rahoitusmarkkinoiden puutteita. Erityisesti rahoitetaan aloittavia, uusia liiketoimintoja harjoittavia yrityksiä.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa keskitytään voimakkaasti tukemaan elinkeinorakenteen uudistumista ja etsimään uusia kasvun lähteitä. Hallituksen kärkihankkeista panostetaan 30 miljoonaa euroa cleantech- ja biotalousratkaisuihin sekä innovaatioiden kaupallistumiseen. Tekes Pääomasijoitus Oy:n pääomitukseen kohdennetaan lisärahoitusta 10 miljoonaa euroa, jolla vauhditetaan tutkimustulosten kaupallistumista.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää 8,5 miljoonan euron kärkihankerahoituksella Team Finland -kasvuohjelmat, jotka tukevat bio- ja digitalouden sekä puhtaiden ratkaisujen kärkihankkeiden päämääriä kansainvälistymisen, viennin sekä ulkomaisten investointien edistämisessä. Finprolle kohdennetaan 2 miljoonaa euroa lisärahoitusta palvelutason turvaamiseksi.

VTT Oy:n Bioruukki-kokeiluympäristön kasvattamista merkittäväksi biotalouden uusien teknologioiden tutkimus- ja testausympäristöksi vauhditetaan 5 miljoonan euron lisävaltuudella, joka on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta.

Hallitusohjelman säästöpäätösten mukaisesti Innovaatiorahoituskeskus Tekesin avustusvaltuudet vähenevät 129 miljoonalla eurolla ja kansainvälistymisavustuksista luovutaan.

Julkisia työvoima- ja yrityspalveluja uudistetaan

Työllisyys- ja yrityspolitiikka pyrkii alentamaan työttömyyttä. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelumalli uudistetaan kokonaisvaltaisesti: työnhakijoita aktivoidaan ja työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäväksi määritellään yritys- ja työnantajalähtöinen työnvälitys, joka tukee nopeaa työllistymistä ja avointen työpaikkojen tehokasta täyttymistä.

Työnvälityspalveluiden digitalisaatioon esitetään 10 miljoonan euron lisärahoitusta, joka on osa hallituksen työvoimahallinnon uudistamisen kärkihanketta. Hallitusohjelman mukaisesti yksityisten työvoimapalveluiden roolia palvelujen tuottajana lisätään kärkihankkeisiin sisältyvällä 5 miljoonan euron lisäpanostuksella.

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahaksi hallitus esittää 557 miljoonaa euroa, johon sisältyvät hallitusohjelman mukaiset 50 miljoonan euron sopeutustoimet. Säästötoimenpiteistä johtuen yritysten kehittämishankkeiden tukemisesta luovutaan.

Työelämä 2020 -hanketta jatketaan 800 000 euron vuotuisella määrärahalla.

Energia- ja ilmastostrategia uudistuu

Vuoteen 2030 tähtäävän uuden energia- ja ilmastostrategian valmistelu käynnistyy syksyllä 2015. Uusi strategia valmistuu vuoden 2016 kuluessa. Uusiutuvan energian tukijärjestelmä uudistetaan hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Tavoitteena on vuonna 2016 ottaa käyttöön päästökaupan epäsuorien sähkönhintavaikutusten kompensaatiojärjestelmä, jonka kustannukset rahoitetaan päästökauppatuloilla.

Energiapolitiikan määrärahoiksi hallitus esittää 387 miljoonaa euroa, joka on 50 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna. Määrärahojen kasvu johtuu 20 miljoonan euron kärkihankepanostuksesta uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointitukeen. Lisäksi tuulivoimakapasiteetin kasvu ja turpeen verotason lasku kasvattavat uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmän määrärahan tarvetta.

Uusi alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen määräraha käyttöön

Alueiden kehittämisen ja rakennerahastopolitiikan määrärahoiksi esitetään 252 miljoonaa euroa, johon sisältyy 10 miljoonan euroa hallituksen kärkihankerahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä, uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä, työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta, koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista sekä sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa.

Kuntien kotouttamiskorvauksiin lisäystä

Koska maahanmuuttajien määrä kasvaa ensi vuonna, kuntien kotouttamiskorvausten määrärahaan esitetään 141 miljoonaa euroa. Se on 47 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2015.

Lisätiedot:

kansliapäällikkö Erkki Virtanen, TEM, puh. 029 506 3502
elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, TEM, puh. 029 504 7480
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, TEM, puh. 050 574 0236
talousjohtaja Mika Niemelä, TEM, puh. 029 506 2135

TEM 28.9.2015