TEM:n talousarvioehdotuksen kärkinä työllisyyden, uudistumisen ja vähähiilisyyden edistäminen

Uutinen - Julkaistu 5.8.2022

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ehdotetaan vuodelle 2023 määrärahoja yhteensä 3,78 miljardia euroa, joka on 236 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kohdentuu EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoon liittyen yhteensä 346,13 miljoonaa euroa määrärahoja ja 101,5 miljoonaa euroa valtuutta.

Työllisyys ja yrittäjyys

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahaksi ehdotetaan 195 miljoonaa euroa, joka on 89 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Määrärahataso laskee pääosin budjettiteknisistä syistä, kuten määrärahasiirroista ja määräajaksi osoitettujen määrärahojen poistumisesta talousarviosta. Vähennyksestä huolimatta momentilla edellisiltä vuosilta siirtyvillä määrärahaerillä voidaan kuitenkin rahoittaa palveluita vuonna 2023 ilman palveluiden määrän merkittävää muutosta edellisten vuosien tasosta.

Toimiin työurien pidentämiseksi ehdotetaan 58,5 miljoonaa euroa 55 vuotta täyttäneiden työllisyyden edistämiseen. Vuodesta 2023 lähtien otetaan käyttöön muutosturvakoulutus ja 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Lisäksi momentille budjetoitaisiin kuntien velvoitetyöllistämisen ajalle maksetut tuet palkkakustannuksiin, mikä on nykyisin osa palkkatuen menoja.

Alueelliseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ehdotetaan 10 miljoonan euron valtuutta yritysten kehittämishankkeiden tukeminen -momentille. Rahoitusta kohdennetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöhön yritysten kanssa. Lisäksi rahoitusta kohdennetaan pienten yritysten, arvoverkostoissa toimivien pk-yritysten ja tutkimuslähtöisten aloittavien yritysten innovaatiotoimintaan sekä olemassa olevien teknologioiden ja uusien ratkaisujen nykyistä nopeampaan hyödyntämiseen.

Uudistuminen ja vähähiilisyys

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ehdotetaan Business Finlandille 499 miljoonan euron valtuutta, joka sisältää 20,85 miljoonan euron valtuuden lisäyksen audiovisuaalisen tuotantotuen jatkamiseen vuonna 2023. Kannustimen avulla pyritään houkuttelemaan ulkomaisia tuotantoyhtiöitä toteuttamaan tuotantoja Suomessa ja edistämään erityisesti kansainvälisesti rahoitettuja hankkeita.

Energiatuen valtuudeksi ehdotetaan 315,1 miljoonaa euroa. Valtuuteen sisältyy 62 miljoonaa euroa Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitusta, mikä kohdistuu investointeihin energiainfrastruktuureihin, uuteen energiateknologiaan, vähähiiliseen vetyyn sekä teollisuuden sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen. Lisäksi valtuutta korottaa 225 miljoonalla eurolla energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi tehdyt panostukset.

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukeen ehdotetaan 150 miljoonaa euroa.
Sähköistämistuella korvataan päästökaupasta sähkön hintaan aiheutuvia välillisiä kustannuksia aloille, joiden katsotaan olevan erityisen alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille. Sähköistämistuen tavoitteena on ehkäistä riskiä hiilivuodolle, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Toiminnanharjoittajan on käytettävä vähintään 50 prosenttia myönnetystä tuesta kehittämistoimiin, jolla ne edistävät toimintansa muuttumista hiilineutraalimmaksi.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Piritta Jokelainen, p. 029 504 7353
elinkeinoministerin valtiosihteeri Ann-Mari Kemell, p. 029 504 7332
neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä, TEM, p. 029 506 3602

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 5.8.2022


Aihetunnisteet: työllisyys, Vähähiilisyys