Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Biotalous.fi-palvelun käyttäjille

24.5.2018 – päivitetty 7.4.2021 (ympäristöministeriö poistettu palvelun tuottajista).

Tämä tietosuojaseloste koskee www.biotalous.fi-verkkopalvelun ja sen toimittamiseen liittyvien viestintäpalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”, ”Biotalous.fi-palvelu”) käyttäjiä.

Biotalous.fi-palvelun omistaa työ- ja elinkeinoministeriö. Palvelun tuottamisesta päättävään ohjausryhmään kuuluu edustajat työ- ja elinkeinoministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä ja Tapio Oy:stä. Ko. ministeriöillä on kirjallinen sopimus palvelun tilaamisesta  Tapio Oy:ltä. Nämä organisaatiot muodostavat yhdessä palvelun tuottajan (jäljempänä ”Palvelun tuottaja”).

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka työ- ja elinkeinoministeriö
kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja tarjotun Palvelun yhteydessä. Lue tämä Seloste huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä tai verkkosivun selaamista.

1. Rekisterinpitäjä ja tietojen käsittelijä

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on työ- ja elinkeinoministeriö, joka vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Nimi                             Työ- ja elinkeinoministeriö
Osoite                           PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin                        029 50 60660
Sähköposti                  kirjaamo(at)tem.fi
Yhteyshenkilö: Mauri Vieru.

Tietojen käsittelijän yhteystiedot:

Käsittelijä                  Tapio Oy, Maistraatinportti 4A, 00240 Helsinki
Vastuuhenkilö          Tarja Ollas, Biotalous.fi:n päätoimittaja
Puhelin                       040 8356473
Sähköposti                 tarja.ollas(at)tapio.fi.

2. Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, esim. kun tilaat uutiskirjeemme, lisäät organisaationne tietoja yhteystietokantaan tai rahoituslähteet-tietokantaan tai tuotat muuta sisältöä verkkopalveluun. Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan Palveluamme sinulle.

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:
– perustiedot, kuten nimi, ammattinimike ja suhteesi edustamaasi yritykseen ja yhteystiedot
(sähköposti, osoite ja puhelinnumero) sekä asiointikieli
– asiointisuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Palvelua ja uutiskirjeen tilausta koskevat tiedot, markkinointiluvat ja -kiellot, yhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset
– Palvelun käyttöä koskevat lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla
verkkosivulta kerätyt tiedot (laitetunnus ja -tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset)
– muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamiseen tai asiointisuhteen hoitamiseen.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

a) Palvelun tarjoaminen ja asiointisuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle Palvelua. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme
asiointisuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen.

b) Viestintä
Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme Palvelun uusista ominaisuuksista tai kertoaksemme sinulle muusta toiminnastamme. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös tutkimuksia ja kyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana Palvelua ja kertoaksemme muista toiminnoistamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (katso tämän Selosteen jakso 8).

c) Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme Palvelun ja verkkosivun tietoturvasta, Palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä Palvelun kehittämiseksi. Voimme myös koostaa
henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön toimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun
etuumme varmistaa Palvelumme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot Palvelun kehittämiseen ja toimintamme johtamiseen.

d) Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien lakiin perustuvia tietopyyntöjä.

e) Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

4. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja muille Palvelun tuottajille lain sallimissa rajoissa tässä Selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten, mukaan lukien palvelua tuottavien ministeriöiden toiminnasta tiedottamiseen.

Henkilötietoja voidaan siirtää Palvelun tuottajien välillä myös sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten raportointitarkoituksessa ja harjoittaaksemme toimintaamme tehokkaasti, kuten käyttääksemme keskitettyjä tieto- ja viestintäjärjestelmiä. Henkilötietojen luovuttaminen Palvelun tuottajien sisällä perustuu meidän oikeutettuun etuumme harjoittaa toimintaamme ja hallita asiointisuhteitamme tehokkaasti.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:
– lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen
– kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti
– kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön
vastaamiseksi; ja sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

5. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme tällä hetkellä siirrä tässä Selosteessa kuvattuja henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli yhteistyökumppanimme muuttuvat, voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

Esimerkiksi, meille viestintää toteuttava palveluntarjoaja voi siirtää henkilötietoja Yhdysvaltoihin palvelun tuottamisen yhteydessä. Tässä tapauksessa henkilötietojen
asianmukaiset suojatoimet on toteutettu siten, että palveluntarjoaja on sitoutunut Yhdysvaltojen ja EU:n väliseen ns. Privacy Shield -järjestelyyn tai käytämme EU:n komission hyväksymiä
tietosuojan mallisopimuslausekkeita. Lue Privacy Shield järjestelystä täältä
https://www.privacyshield.gov/welcome.

6. Evästeet

Käytämme myös evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivullamme biotalous.fi.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen. Voit lukea lisää evästeistä täältä.

7. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiointisuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiointisuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa.
Esimerkiksi, asiointisuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien
säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi kieltoa viestien lähettämiseen. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

8. Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka
ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa
peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen toimitus@biotalous.fi.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot verkkosivulta www.tietosuoja.fi.

9. Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä
ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta
soveltuvien lakien mukaisesti.

10. Selosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme, jossa on aina viimeisin versio tästä Selosteesta.

11. Ota yhteyttä

Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen toimitus(at)biotalous.fi.