Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen päivittäminen alkanut

Uutinen - Julkaistu 4.12.2023

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt yhdessä toimialojen kanssa vähähiilisyystiekarttojen päivitystyön. Viime hallituskaudella 13 toimialaa laati omat tiekarttansa, jotka kuvaavat eri toimialojen polkuja kohti vähähiilisyyttä. Toimialalähtöinen toteutus auttaa varmistamaan, että tiekartat ovat sellaisia, jotka alan yritykset kokevat omikseen ja joihin ne voivat aidosti sitoutua.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti nämä vuonna 2020 valmistuneet vähähiilisyystiekartat päivitetään vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä ja teknologista kehitystä siltä osin kuin on tarpeellista. Toimialat ovat tälläkin kertaa tarttuneet innokkaasti tiekarttatyöhön. Tavoite on, että päivitykset saataisiin pääosin valmiiksi kesään 2024 mennessä.

”Päivitetyt vähähiilisyystiekartat auttavat meitä saavuttamaan päästövähennystavoitteet. Toimialojen näkemykset ja panokset ovat korvaamattomia tässä työssä. Arvostamme tätä osallistumista ja omistautumista”, korostaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Muutokset yritysten toimintaympäristössä puoltavat päivittämisen tarvetta. Myös uusia tietotarpeita on tunnistettu; erityisesti huoltovarmuuden, osaamistarpeiden ja kriittisten raaka-aineiden saatavuuden kannalta.

Vähähiilisyystiekartat tarjoavat valtionhallinnolle arvioita toimialojen odotettavasta kehityksestä ja tukevat politiikkavalmistelua. Ne ovat myös keino saada tarkempi käsitys tarvittavien toimenpiteiden mittakaavasta, kustannuksista ja edellytyksistä sekä lisätä tietoisuutta hiilineutraaliustavoitteen luomista mahdollisuuksista.

Vähähiilisyystiekartat ovat kansainvälisesti ainutlaatuinen tapa käydä vuoropuhelua elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välillä, ja edistää samalla Suomen ilmastolain mukaista hiilineutraaliustavoitetta.

Yhteinen panos, yhteinen hyöty – valmista kesään 2024 mennessä

Vähähiilisyystiekarttojen laatiminen perustuu toimialojen ja yritysten vapaaehtoisuuteen. Eri toimialat ovat käynnistäneet päivitystyötä koskevan pohdintansa. Työ nojaa periaatteeseen, että kunkin toimiala tuntee parhaiten oman alansa, ja niiden itse tunnistamat tietotarpeet ohjaavat tiekarttojen päivittämistä.

Tiekarttojen päivitystyö edistää toimialan sisäistä vuoropuhelua, vauhdittaa toimialojen välistä yhteistyötä kestävyyshaasteiden ratkomiseksi ja tukee ministeriöiden politiikkavalmistelua.

Tavoitteena on saada päivitetyt tiekartat valmiiksi kevään 2024 aikana, jotta niitä voidaan hyödyntää myös työ- ja elinkeinoministeriön vedolla tehtävässä strategiatyössä, erityisesti energia- ja ilmastostrategian sekä teollisuuspoliittisen strategian valmistelussa.

Päivitystyö etenee tiiviissä yhteistyössä valtionhallinnon ja toimialojen edustajien välillä. Viime kerralla mukana olleille toimialoille on toimitettu valtionhallinnon ohjeistus ja päivitystyötä koskevat toiveet. TEM kuitenkin toivottaa tervetulleeksi myös uudet toimialat, jotka haluavat laatia omat vähähiilisyystiekarttansa osana ministeriön koordinoimaa hanketta.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, p. 0295 062 140
erityisasiantuntija Saana Takamäki, TEM, p. 0295 047 286
teollisuusneuvos Antti Valle, TEM, p. 0295 060 140

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 1.12.2023