Työryhmä ja lakihanke sujuvoittamaan merituulivoimahankkeita

Uutinen - Julkaistu 31.10.2023

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen on nimittänyt merituulivoimatyöryhmän selvittämään merituulivoiman edistämiseen tähtääviä keinoja. Samalla työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää talousvyöhykkeelle sijoittuvaa merituulivoimaa koskevan lainsäädäntöhankkeen. Toimilla toteutetaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta edistää kunnianhimoisesti merituulivoiman rakentamista ja selkeyttää merituulivoiman pelisääntöjä.

Merituulivoimatyöryhmä etsimään keinoja luoda Suomelle kilpailuetua Itämerellä

Merituulivoimatyöryhmä selvittää keinoja, joiden avulla Suomelle voidaan luoda kilpailuetu merituulivoimassa suhteessa muihin Itämeren maihin sekä edistää muita pääministeri Orpon hallitusohjelmaan kirjattuja merituulivoimaa koskevia tavoitteita. Työryhmän toimikausi on 24.10.2023-30.6.2024.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Outi Vilén ja varapuheenjohtajana erityisasiantuntija Olli Salo työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ryhmän muut jäsenet tulevat maa- ja metsätalousministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, puolustusministeriöstä, ulkoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Energiateollisuudesta, Fingridistä, Metsähallituksesta, Suomen Kuntaliitosta, Suomen Tuulivoimayhdistyksestä ja maakuntien liitoista.

Lähtökohtana on, että merituulivoimalat rakennetaan markkinaehtoisesti. Merituulivoiman laajamittainen rakentaminen ja käyttöönotto edellyttävät kuitenkin selkeää ja ennakoitavaa toimintaympäristöä sekä hankkeiden rakentamiseen ja ylläpitoon vaadittavaa infrastruktuuria. Merituulivoima tulee sovittaa yhteen muiden merellisten toimintojen kanssa niin, että haitat muille toiminnoille voidaan minimoida. Valtiolliset ja muut julkiset toimijat voivat toimillaan edistää näiden edellytysten täyttymistä ja työryhmän tavoitteena on koota näitä toimia yhteen.

Lakihanke selkeyttämään tuulivoimarakentamisen pelisääntöjä talousvyöhykkeellä

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen merituulivoiman pelisääntöjen selkeyttämiseksi talousvyöhykkeellä. Lain tavoitteena on selkeyttää sääntelyä siten, että merituulivoiman erityispiirteet tulevat otetuksi nykyistä paremmin huomioon. Tarkoituksena on valmistella uusi merituulivoimaa talousvyöhykkeellä koskeva laki, jonka keskeisenä sisältönä tulevat olemaan menetelmä alueiden jakamisesta hankekehittäjille sekä uuden lain nojalla merituulivoimahankkeille myönnettävät luvat.

Tavoitteena on antaa lakiehdotus eduskunnalle ensi vuoden syksyllä. Lausuntokierros alkaa arviolta touko-kesäkuussa 2024.

Ministeriö toivoo aktiivista osallistumista lain valmisteluun – ensimmäinen sidosryhmätilaisuus 2.11.

Työ- ja elinkeinoministeriö toivoo sidosryhmien osallistuvan aktiivisesti lain valmisteluun. Ensimmäinen sidosryhmätilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä 2.11. klo 14.30-15.30.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua viimeistään 31.10. aikana tästä linkistä.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Outi Vilén, TEM, p. 0295 047 016

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 23.10.2023

Aihetunnisteet: hallitusohjelma, itämeri, tuulivoima