Työryhmä valmistelemaan hiilirajamekanismin kansallista toimeenpanoa

Uutinen - Julkaistu 24.1.2023

EU:n hiilirajamekanismin tavoitteena on estää hiilivuotoa, eli kasvihuonekaasupäästöjen siirtymistä tuotannon mukana unionin ulkopuolelle ja samalla kannustaa EU:n ulkopuolisia valmistajia vähentämään päästöjään. Työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hiilirajamekanismin kansallista toimeenpanoa.

EU:n hiilirajamekanismista (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) saavutettiin joulukuussa 2022 sopu jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kesken. Mekanismi alkaisi toimia ensi lokakuussa. Sitä sovelletaan aluksi vain raportointivelvollisuuksiin tietojen keräämiseksi.

Työryhmässä edustettuna hiilirajamekanismin kannalta keskeiset organisaatiot

Hiilirajamekanismin sujuva kansallinen toimeenpano edellyttää eri hallinnonalojen ja muiden yhteiskunnan keskeisten toimijoiden tiivistä yhteistyötä. Tätä tarkoitusta varten työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt työryhmän, jonka toimikausi on 23.1.2023−31.12.2024. Se käsittelee tarvittavan hallinnon järjestämisestä ja lainsäädännön muutostarpeista sekä tarkempia EU:sta tulevia asiaa koskevia säädöksiä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Katja Tuokko ja varapuheenjohtajana johtava asiantuntija Juho Korteniemi työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Ryhmän muut jäsenet tulevat ympäristöministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ulkoministeriöstä, Tullista, Energiavirastosta, Teknologiateollisuudesta, Kemianteollisuudesta, Energiateollisuudesta, Metsäteollisuudesta, Suomen huolinta- ja logistiikkaliitosta, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Keskuskauppakamarista ja Suomen Yrittäjistä.

Hiilirajamekanismin toimeenpanotehtävät jakautuvat EU-tason ja kansallisen tason välillä. Toimeenpanevaksi viranomaiseksi Suomessa on ehdotettu Tullia, joka vastaisi muun muassa lupakäsittelystä ja erilaisista hiilirajamekanismiin liittyvistä seuranta-, valvonta- ja neuvontatehtävistä. Tulli julkaisee lähiaikoina verkkosivustolleen uuden sivun, johon kootaan tietoa ja ohjeita.

Mekanismin tavoitteena päästöjen vähentäminen ja hiilivuodon torjunta

Mekanismin tavoitteena on estää se, että EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimet kumoutuvat päästöjen lisääntyessä EU:n rajojen ulkopuolella, kun tuotantoa siirretään EU:n ulkopuolisiin maihin tai hiili-intensiivisten tuotteiden tuontia lisätään unionin ulkopuolelta.

Hiilirajamekanismi on uusi EU-tason väline hiilivuodon torjuntaan. Tietyille EU:ssa valmistetuille tuotteille on jo pitkään lisätty unionin päästövähennystavoitteiden mukaisesti maksu niiden valmistamisesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen perusteella. Hiilirajamekanismilla saman suuruinen maksu asetetaan vuodesta 2026 alkaen vastaaville EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näiltä tuontituotteilta peritään EU:n päästökaupan päästöoikeuden hintaa vastaava maksu, joka heijastelee tuotteen päästöjä.

Tavoitteena on, että EU-tuontituotteiden hinnat heijastavat nykyistä paremmin niiden todellisia hiilipäästöjä ja samalla kannustaa EU:n ulkopuolisia valmistajia vähentämään päästöjään.

Mekanismia sovelletaan rauta- ja teräteollisuuteen, alumiiniin, lannoitteisiin, sementtiin, tuontisähköön ja vetyyn sekä tiettyihin raaka-aineisiin. Tuotteiden päästöiksi lasketaan tuotteen tuotannosta aiheutuvat suorat päästöt. Rajatulle joukolle tuotteita lasketaan myös epäsuorat päästöt.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Katja Tuokko, TEM, p. 029 504 7660

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 24.1.2023


Aihetunnisteet: energia, ilmasto