Uudet metsien luonnonhoidon kehittämishankkeet ovat metsäpölyttäjien, lehtojen ja kalliometsien asialla

Uutinen - Julkaistu 29.1.2021

Tänä vuonna käynnistyy neljä uutta valtakunnallista luonnonhoidon kehittämishanketta, joiden tavoitteena on turvata kalliometsien monimuotoisuutta, parantaa tekopökkelöiden vaikutusta monimuotoisuudelle, lisätä tietoa metsäpölyttäjistä sekä toteuttaa luonnonhoitoa lehtometsissä. Hankkeet ovat osa kansallisen metsästrategian mukaista METSO-ohjelmaa, jonka kautta yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiään sekä tehdä niissä luonnonhoitotöitä.

Kalliometsien luontoarvot kunniaan

Tietoa, toimintatapoja ja tietoisuutta kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen (Hard rock) -hankkeessa parannetaan kalliometsien paikkatiedon kattavuutta ja turvataan niiden luontoarvoja uusien hoitosuositusten avulla. Hanketta vetää Tapio Oy ja sitä toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen kanssa.

– Kallioita on pinta-alallisesti vähän, mutta niiden lajistollinen merkitys on huomattava. Metsätalouskäytännöt ovat ratkaisevassa asemassa kallioiden luontotyyppien ja lajiston turvaamisessa, kertoo johtava asiantuntija Lauri Saaristo Tapiosta.

Lisää tietoa metsäpölyttäjistä

Kahdessa hankkeessa keskitytään pölyttäjähyönteisiin.  Tekopökkelöiden hyödyt pölyttäjille ja monimuotoisuudelle (TEKOPÖLY) -hankkeessa tarkennetaan, minkälaiset tekopökkelöt ovat suotuisimpia lahopuuta tarvitseville pölyttäjille, linnuille ja sienille. Keinotekoiset pökkelöt ovat tärkeä keino tuottaa lisää lahopuuta talousmetsiin. Hanketta vetää Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Metsä Groupin ja Bioname Oy:n kanssa.

–  Tutkimme tekopökkelöiden sienilajistoa muun muassa DNA-menetelmin. Kartoitamme metsäpölyttäjiä keinopesillä ja selvitämme, käyttävätkö linnut tekopökkelöitä pesintään ja ruokailuun. Hanke tuottaa tekopökkelöistä ohjeistuksen sekä kouluttaa uusia lajisto-osaajia, kertoo hankkeen koordinaattori Heidi Björklund Luomuksesta.

Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena (Pölymetsä) -hankkeessa tarjotaan metsänomistajille ja metsäalan toimijoille tietoa siitä, kuinka pölyttäjät voidaan parhaiten ottaa huomioon talousmetsien luonnonhoidossa. Hanketta vetää Tapio Oy ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

–  Viime vuosina on uutisoitu pölyttäjien määrän romahtamisesta. Myös metsissä elävillä pölyttäjillä on tärkeä rooli ekosysteemin toiminnassa. Haluamme selvittää ja kertoa, kuinka metsäpölyttäjien monimuotoisuus voidaan turvata metsätalouden arjessa, sanoo asiantuntija Sara Turunen Tapiosta.

Luonnonhoitoa lehdoille METSO-ohjelman ja Helmi-ohjelman voimin

Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hankkeessa kehitetään lehtojen luonnonhoitoa. Lähes puolet Suomen metsien uhanalaista lajeista on lehdoissa, joten ne ovat tärkeä kohde. Hanke kohdistuu lehtokeskuksiin eli Lounais-Suomen, Uudenmaan, Etelä-Hämeen, Keski-Karjalan ja Pohjois-Savon runsaslehtoisille alueille. Suomen metsäkeskus vetää hanketta ja sitä toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, Metsähallituksen luontopalveluiden ja paikallisten metsäalan toimijoiden kanssa.

– Lehtokeskusalueille on tiivistynyt suuri määrä luonnon monimuotoisuutta, ja lehtoalueiden kytkeytyneisyys on laajempaa kuin hajanaisesti sijaitsevien lehtokohteiden välillä. Lehtokeskusalueilla voidaan merkittävästi parantaa lehtojen luontaisesti monilukuisten sekä harvinaistuvien lajien elinolosuhteita. Tämä edellyttää laajamittaista, koordinoitua ja suunnitelmallista yhteistyötä, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Jukka Ruutiainen Suomen metsäkeskuksesta.

Käynnistyvät hankkeet kestävät kahdesta kolmeen vuotta ja niitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Luonnonhoidon kehittämishankkeita on toteutettu osana METSO-ohjelmaa vuodesta 2009 lähtien. Lehtokeskusalueiden luontohelmet –hankkeen luonnonhoitotöitä rahoittaa METSO-ohjelman lisäksi myös Helmi-elinympäristöohjelma, jossa tehdään paljon erilaisten elinympäristöjen luonnonhoitoa ja ennallistamista.

Lisätietoja:

  • HardRock-hanke ja Pölymetsä-hanke: Johtava asiantuntija Lauri Saaristo, Tapio Oy, p. 040 573 9168, etunimi.sukunimi@tapio.fi
  • TEKOPÖLY-hanke: Tutkijatohtori Heidi Björklund, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, p. 040 568 0556, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
  • Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hanke: Luonnonhoidon asiantuntija Jukka Ruutiainen, Suomen metsäkeskus, p. 040 530 6721, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

METSO-hankkeista yleisesti:

  • Luonnonhoidon kehittämishankkeet METSO-ohjelmassa (metsonpolku.fi)
  • METSO-ohjelman hankekoordinaattori Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 190, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 29.1.2021


Aihetunnisteet: luonnonhoito, metsä, Metso-ohjelma