Uusi ohjelma vauhdittamaan vesiensuojelua – 45 miljoonaa vesien tilan parantamiseen

Uutinen - Julkaistu 11.3.2019

Ympäristöministeriö on käynnistänyt vesiensuojelun tehostamisohjelman, joka tuo merkittäviä mahdollisuuksia vesiensuojeluun tulevina vuosina. Eduskunta myönsi vesiensuojelun tehostamiseen kansallisesti merkittävän panostuksen, 15 miljoonaa euroa, vuodelle 2019. Kokonaisuudessaan budjettiriihessä linjattu rahoitus on 45 miljoonaa euroa vuosille 2019–2021. Ohjelma täydentää muuta vesiensuojelun rahoitusta, kuten EU-varoja, jotka ovat merkittäviä muun muassa maatalouden vesiensuojelussa.

Ohjelma vaikuttaa vesien tilaan laajasti eri teemojen kautta. Sen rahoitusta on varattu maatalouden vesiensuojeluun, paikallisesti esimerkiksi järvien kunnostamiseen, hylkyjen öljypäästöuhkien torjuntaan sekä kaupunkien vesienhallinnan kehittämiseen.

– Viime kesän sinilevätilanne herätti tarpeellisen keskustelun, josta syntyi yhteisymmärrys vesiensuojelun tärkeydestä. Vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla voidaan lähivuosina saada tärkeitä edistysaskeleita vesien tilassa, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainenuskoo.

Ohjelman tavoitteena on parantaa Itämeren ja sisävesien tilaa. – Tämä on mahdollisuus, johon toivon mahdollisimman monien tarttuvan. Töitä riittää tekijöille eripuolilla maata, ylijohtaja Ari Niiranen vetoaa. – Kun vesiensuojelussa on kuluvan hallituskauden kärkihankerahoituksella saatu rohkaisevia tuloksia uusista menetelmistä, on tehostamisohjelman tarkoituksena viedä niitä eteenpäin konkreettisina toimina, joilla on mahdollisimman suuri vaikuttavuus, Niiranen jatkaa.

Neljä painopistettä tuovat vaikuttavuutta eri sektoreilla
Maatalouden vesiensuojeluun ohjelman rahoituksesta käytetään yli puolet. Saaristomeren valuma-alueen pelloille tullaan levittämään kipsiä, jonka on todettu vähentävän maatalouden ravinnepäästöjä tehokkaasti. Rakennekalkin ja kuitulietteen käytöstä vesiensuojelussa käynnistetään tutkimus- ja kehittämishankkeet.

Paikallisella työllä lähivesien kunnostamiseksi on saatu hyviä tuloksia ja tähän tehostamisohjelma tarjoaa merkittäviä lisäresursseja. Yksittäisten hankkeiden lisäksi vahvistetaan vesiensuojelun verkostoja ja jaetaan hyviksi havaittuja ja uusia menetelmiä. Vesistökunnostusten hankehaku käynnistyy huhtikuussa.

Kaupunkien jäte- ja hulevedet sisältävät haitallisia aineita ja muun muassa muoveja, joiden pääsyä vesiin ohjelmalla halutaan vähentää. Ratkaisuina ovat erityisesti luontopohjaiset keinot, kuten kosteikot ja viheralueet, jotka pidättävät ja imeyttävät vesiä sen sijaan että ne johdettaisiin suoraan vesistöihin.

Suomen aluevesillä tiedetään olevan hylkyjä, joiden tankkien ruostuminen aiheuttaa öljyonnettomuuden uhkaa. Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa valitaan öljynpoistoon soveltuva hylky, jolla öljynpoistoon tarvittavaa yhteistyötä ja uutta tekniikkaa voidaan kokeilla.

Ohjelmapäällikkönä ympäristöministeriössä on 1.3.2019 aloittanut maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Tarja Haaranen. Haaranen siirtyy tehtävään ympäristöministeriön biotalousyksikön päällikön paikalta.

Lisätiedot:
ylijohtaja Ari Niiranen, p. 0295 250 071
ohjelmapäällikkö Tarja Haaranen, p. 0295 250 282
yksikön päällikkö Saara Bäck, p. 0295 250 337
etunimi.sukunimi@ym.fi

vesiensuojelun tehostamisohjelma ympäristöministeriön verkkosivuilla

Ympäristöministeriön tiedote 11.3.2019 klo 9.06