Uusi raportti luo suuntaviivat maa- ja metsätalouden vesitaloudelle

Uutinen - Julkaistu 7.5.2020

Ruokaturva, puhdas ympäristö ja kestävä biotalous ovat keskeisiä näkökulmia, kun huolehditaan maa- ja metsätalouden vesienhallinnasta. Maankuivatuksen ja muun vesienhallinnan avulla on yhtäältä vastattava muuttuvien sää- ja vesiolojen haasteisiin sekä toisaalta huolehdittava ympäristön suojelusta ja hoidosta. Tämä edellyttää toimintatapojen uudistamista sekä innovatiivisia ja sektorirajat ylittäviä ratkaisuja. Uusi raportti ”Maa- ja metsätalouden vesitalouden suuntaviivat muuttuvassa ympäristössä” kannustaa maa- ja metsätalouden vesitalouden kestävään ja monipuoliseen kehittämiseen.

Viime vuodet ovat osoittaneet havainnollisesti mihin suuntaan sää- ja vesiolot ovat muuttumassa sekä lisänneet tarvetta kiirehtiä maa- ja metsätalouden sopeutumistoimenpiteitä. Monet tärkeistä toimenpiteistä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi kytkeytyvät vesitalouteen.

Vettä on oltava riittävästi mutta ei liikaa, sen on oltava hyvälaatuista ja sen mukana kulkeutuvista ravinteista ja muista aineista aiheutuvat haitalliset seuraukset on hallittava. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohella maa- ja metsätalouden vesitalouteen kytkeytyy monenlaisia yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten kilpailukykyinen ja turvallinen ruokajärjestelmä, vastuullinen biotalous, vesien hyvä tila sekä luonnon monimuotoisuus. Näiden tavoitteiden saavuttamista on mahdollista edistää kestävän maa- ja metsätalouden vesitalouden keinoin.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korostaa, että vesi on yksi ruokajärjestelmän ja biotalouden peruspilareista.

– Peltojen ja metsien vesitalouden hallinta on avainasemassa huolehdittaessa niin kotimaisen tuotannon edellytyksistä kuin sopeutumisesta ilmastonmuutokseen.

Suuntaviivoissa määritetään kestävän maa- ja metsätalouden vesitalouden keskeiset tavoitteet sekä ehdotetaan toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suuntaviivat tukevat osaltaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita, jotka koskevat tulvasuojelua, vesienhallintaa ja -suojelua sekä maankäyttösektorin ilmastokestävyyttä. Julkaisu tulee toimimaan ohjenuorana näiden tavoitteiden toimeenpanossa, sekä osaltaan vaikuttamaan tuleviin maa- ja metsätalouden ohjauskeinoihin.

Kestävällä vesien hallinnalla voidaan parhaimmillaan toteuttaa toiminnallisia ja maisemallisia kokonaisuuksia, jossa luonnonvarojen tuotannollinen käyttö ja virkistyskäyttö kulkevat rinnakkain sekä toisiaan tukien ja täydentäen. Lisäämällä kuivatusuomien luonnonmukaisuutta ja kuivatusjärjestelmien säätömahdollisuuksia sekä rakentamalla kosteikkoja niihin soveltuvilla paikoilla varaudutaan ilmastonmuutoksen myötä yleistyvien epätavallisten sääilmiöiden varalta. Samalla edistetään luonnon monimuotoisuuden turvaamista, pienennetään uomien eroosioriskiä ja vähennetään ravinnehuuhtoumia. Toimenpiteiden suunnittelu, tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja monipuolisten hyötyjen saavuttaminen edellyttävät panostuksia valuma-aluekohtaiseen tarkasteluun sekä osallistavaan ja sektorien väliseen yhteistyöhön.

Suuntaviivat laadittiin maa- ja metsätalousministeriön, Salaojayhdistys ry:n ja Tapio Oy:n yhteistyönä ja siihen ovat osallistuneet useat tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatiot.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Olle Häggblom, vesitalousasiantuntija, p. 0295 162 073, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lisätietoja Salaojayhdistyksestä:

Helena Äijö, toiminnanjohtaja, p. 040 7572 821, etunimi.sukunimi@salaojayhdistys.fi

Lisätietoja Tapio Oy:stä:
Samuli Joensuu, vesiensuojelun johtava asiantuntija, p. 040 534 1043, etunimi.sukunimi@tapio.fi

Linkit:
Julkaisu: Maa- ja metsätalouden kestävän vesitalouden suuntaviivat muuttuvassa ympäristössä

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 6.5.2020