Uusille Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio -hankkeille yhteensä viiden miljoonan euron rahoitus

Uutinen - Julkaistu 11.2.2022

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa hallitusohjelman mukaisesta maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuudesta viisi uutta tutkimus- ja innovaatiohanketta. Monitieteisissä hankkeissa tutkitaan ja kehitetään maa- ja metsätalouden sekä muun maankäytön kokonaiskestävyyttä. Uusien rahoituspäätösten myötä Hiilestä kiinni -hankkeita on yhteensä jo yli 80, joista tutkimus- ja innovaatio -hankkeita on 15.

Päästöjen vähentämisen sekä hiilinielujen ja -varastojen vahvistamisen ohella uusissa rahoitettavissa hankkeissa vahvistetaan myös muita kestävän kehityksen osatekijöitä ― luonnon monimuotoisuutta, kiertotaloutta sekä sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

”Maa- ja metsätalouteen ja muuhun maankäyttöön kohdistuvien ilmastotoimien perustaksi tarvitaan monitieteistä, tieteidenvälistä ja sektorirajat ylittävää tutkimusta. Pian käynnistyvät uudet hankkeet täydentävät hienosti tutkimus- ja innovaatio -ohjelmassamme jo käynnissä olevien hankkeiden teemoja”, toteaa Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio -ohjelman ohjelmapäällikkö Marjaana Suorsa maa- ja metsätalousministeriöstä.

Uusissa hankkeissa esimerkiksi edistetään yhdyskuntien ja kasvituotannon biojätevirtojen hyödyntämistä maanviljelyssä hiilituotteina. Lisäksi kuntien kanssa tehtävän yhteiskehittämisen avulla tuotetaan tietopohjaa ja käytännön ohjeita kuntien hiilinielujen sekä maankäyttötoiminnan kompensaatioiden toteuttamiseksi. Hankkeissa myös tutkitaan tuhkalannoitettujen suometsien hiilitasetta ja rahkasammalta turpeen korvaavana kasvualustana.

”Tiivis sidosryhmäyhteistyö varmistaa sen, että tieto siirtyy tehokkaasti päätöksenteon pohjaksi ja myös käytännön toimiksi”, Suorsa jatkaa.

Hakemukset olivat erittäin korkeatasoisia

Keväällä 2020 käynnistynyt Hiilestä kiinni -kokonaisuus koostuu maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastokestävyyttä edistävistä poikkileikkaavista toimista, kehittämishankkeista, tieto-ohjelmasta sekä tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Tutkimus- ja innovaatio -ohjelman tavoitteena on tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa uutta tutkimustietoa ja ratkaisuehdotuksia, jotka edistävät maankäyttösektorin ilmastotoimia ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Lokakuussa 2021 avatussa Hiilestä kiinni -kokonaisuuden täydentävässä rahoitushaussa saatiin yhteensä 93 hakemusta. Näistä tutkimus- ja innovaatio-hankkeiden hakemuksia oli 38 ja kehittämishankkeiden hakemuksia 55.

Tutkimus- ja innovaatio -hankkeiden hakemukset arvioi yhdeksänhenkinen ulkopuolinen tieteellinen asiantuntijapaneeli, jonka puheenjohtajana toimi maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Sirpa Kurppa.  Keskeisinä valintakriteereinä olivat hankkeiden tieteellinen laatu ja kyky tuottaa vaikuttavia ratkaisuja Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Kaikissa rahoitettavissa hankkeissa tulee työskentelemään ohjelmalle asetetun tavoitteen mukaisesti myös tutkijanuran alkuvaiheessa olevia tutkijoita.

”Hakuun lähetetyt hanke-esitykset osoittivat jälleen kerran, että suomalaisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden ilmasto-osaaminen on erittäin korkealla tasolla. Nyt on tärkeää varmistaa, että hankkeissa tuotettu tieto tulee täysimääräisesti hyödynnettyä”, korostaa maa- ja metsätalousministeriön tutkimusjohtaja Mikko Peltonen.

Uusien kehittämishankkeiden rahoituspäätökset annetaan lähiviikkoina. Päätökset metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukevista Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) hankkeista pyritään antamaan maaliskuussa.

Uudet rahoitettavat tutkimus- ja innovaatio -hankkeet

Orgaaniset sivuvirrat kestäviksi tuotteiksi digitalisaation keinoin (BioDigi)

 • Hankkeen vastuullinen johtaja: Satu Ojala / Oulun yliopisto
 • Konsortion jäsenet: Oulun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Vaasan yliopisto
 • Hankekuvaus

Kuntien mahdollisuudet käyttää maankäyttösektorin nettohiilinieluihin perustuvaa kompensointia (KUNTANIELU)

 • Hankkeen vastuullinen johtaja: Mikael Hildén / Suomen ympäristökeskus
 • Konsortion jäsenet: Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Turun kaupunki, Espoon kaupunki, Lahden kaupunki, Joensuun kaupunki
 • Hankekuvaus

Hiilitase ja siihen vaikuttavat tekijät tuhkalannoitetuissa suometsissä (SuoHiTu)

 • Hankkeen vastuullinen johtaja: Raija Laiho / Luonnonvarakeskus
 • Konsortion jäsenet: Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Suomen metsäkeskus
 • Hankekuvaus

Rahkasammalesta ilmastoviisas kasvualusta – mahdollisuudet kokonaiskestävään korjuuseen (RahKoo)

 • Hankkeen vastuullinen johtaja: Anna Laine-Petäjäkangas / Geologian tutkimuskeskus
 • Konsortion jäsenet: Geologian tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus
 • Hankekuvaus

Sopeutuva hillintä: yhteistoimin metsien hiilensidontaan (HIILIPOLKU)

 • Hankkeen vastuullinen johtaja: Liisa Ukonmaanaho / Luonnonvarakeskus
 • Konsortion jäsenet: Luonnonvarakeskus, Ilmatieteenlaitos
 • Hankekuvaus

Maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotyöhön liittyvää osaamista ja tietopohjaa sekä tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lisätietoja kokonaisuudesta sekä tiedot jo rahoitetuista hankkeista löytyvät osoitteessa mmm.fi/maankäyttösektorin-ilmastosuunnitelma

Lisätietoja:

Marjaana Suorsa
ohjelmapäällikkö, Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma
029 516 2228
marjaana.suorsa@gov.fi

Reetta Sorsa
johtava asiantuntija, Hiilestä kiinni -koordinaattori
029 516 2087
reetta.sorsa@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 11.2.2022

Aihetunnisteet: #hiilestäkiinni, tutkimus