Uusiutuva energia ohitti fossiilisen energian käytön ja biokaasu liitettiin osaksi jakeluvelvoitetta

Uutinen - Julkaistu 18.1.2022

Vuonna 2020 uusiutuvan energian käyttöosuus kasvoi kokonaisenergiankulutuksesta suuremmaksi kuin fossiilisen energian. Päästöoikeuden hinnan nopea nousu edistää uusiutuvan energian investointeja ja käyttöä. Biokaasualan edistäminen etenee jakeluvelvoitteen ja alkuperätakuujärjestelmän käyttöönotolla. Tiedot käyvät ilmi Uusiutuvan energian teemaraportista, joka julkistettiin 18.1.2022.

Uusiutuvan energian kokonaiskäyttö oli vuonna 2020 yhteensä 140 terawattituntia (TWh). EU:n Suomelle asettama uusiutuvien energialähteiden 38 prosentin käyttötavoite energian loppukulutuksesta ylitettiin selvästi osuuden noustessa 44,6 prosenttiin, mikä on 6,6 prosenttiyksikköä tavoitetta korkeampi. Tämä ylijäämä mahdollisti myös tilastollisen 1,9 terawattitunnin siirron Belgialle noin 26 miljoonan euron hinnalla. Siirron jälkeen Suomen uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta on edelleen korkea, 43,9 prosenttia.

Puuperäiset energialähteet muodostivat merkittävimmän osan (74 %) uusiutuvan energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2020. Biokaasun tuotanto oli yhteensä 877 gigawattituntia (GWh) ja kulutus oli yhteensä 733 GWh. Loppu 144 GWh poltettiin soihtupoltossa.

Biometaanin sisällyttäminen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen tämän vuoden alusta alkaen voi lisätä biokaasun kysyntää erityisesti liikennepolttoaineena ja parantaa biokaasuhankkeiden kannattavuutta. Samalla paranee biokaasuhankkeiden rahoituskelpoisuus. Jakeluvelvoite on voimassa olevan lain mukaan tällä hetkellä 19,5 prosenttia ja nousee asteittain 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä.

Alkuperätakuujärjestelmän laajentamisella biokaasuun sekä lupamenettelyjen sujuvoittamisella edistetään myös biokaasun tuotantoa. Tosin vasta alkuperätakuun tuleva hintataso määrittää järjestelmän lopullisen vaikutuksen biokaasuyrityksen talouteen ja kannattavuuteen.

Tarve vähentää kasvihuonepäästöjä ohjaa vahvasti myös autoteollisuutta. Suurimpana epävarmuutena biokaasun yleistymiselle on kaasuajoneuvojen saatavuus tulevaisuudessa. Sääntelyn vuoksi ajoneuvovalmistajien on vähennettävä merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.

EU:n 55-valmiuspaketin sisältämä esitys henkilöautojen nollapäästöistä vuodesta 2035 lähtien suosii yksipuolisesti sähkö- ja vetyautojen käyttöönottoa. Esityksen kaltainen tulevaisuus jättäisi biokaasun liikennekäytön kehittymisen pelkästään raskaan liikenteen ja laivaliikenteen kulutuksen varaan. Lisäksi teollisten prosessien tarvitsema lämpöenergia voidaan tuottaa biokaasulla hyvin vaivattomasti.

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä ja toimialojen kehityksestä.

Lisätiedot
toimialapäällikkö Markku Alm, Varsinais-Suomen, ELY-keskus, puh. 040 086 4945 ja sposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, puh. 029 506 4926 ja sposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi
erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, puh. 0295 047 016 ja sposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 18.1.2022