Uusiutuvan energian RED III -direktiivi voimaan marraskuussa – Työryhmä selvittämään bioenergian kestävyyteen liittyvän lainsäädännön muutostarpeita

Uutinen - Julkaistu 6.11.2023

EU:n RED III-direktiivi julkaistiin tällä viikolla EU:n virallisessa lehdessä. Direktiivi tulee voimaan 20.11.2023, jonka jälkeen jäsenvaltioiden on 18 kuukauden kuluessa toimeenpantava direktiivin velvoitteet.

Nykyisessä direktiivissä on asetettu tavoitteet, yleiset puitteet ja toimenpiteet, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja kulutusta sekä varmistavat tältä osin EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

Uuden RED III -direktiivin keskeisin tavoite on korottaa uusiutuvan energian koko EU:ta koskeva yleistavoite nykyisestä 32 prosentista 42,5 prosenttiin vuodelle 2030. Direktiivi sisältää myös tarkempaa sääntelyä useista eri aiheista, joista Suomelle tärkeimmät teemat ovat bioenergia, liikenne ja uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyt.

RED III -direktiivin sisältöjä kuvataan TEM:n tiedotteessa, joka julkaistiin (30.3.2023), kun direktiivin sisällöistä saavutettiin sopu EU:n trilogineuvotteluissa.

Työryhmä selvittämään bioenergian kestävyyteen liittyviä päivitystarpeita

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään päivitetyssä uusiutuvan energian direktiivissä (RED III) säädettyjen kestävyyskriteerien edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2024.

TEM:n asettama työryhmä selvittää päivitetyssä RED III -direktiivissä säädettyjen kestävyyskriteerien edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Niiden toimeenpano vaikuttaa ainakin lakiin biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista, joka sisältää tällä hetkellä voimassa olevat RED II -direktiivin mukaiset säädökset kestävyyskriteereistä ja siitä, miten niiden toteutuminen osoitetaan.

Työryhmän keskeisenä tehtävänä on arvioida, mitä uutta sääntelyä tai muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön tarvitaan RED III -direktiivin ja siinä asetettujen bioenergian kestävyyskriteerien ja kaskadikäytön periaatteen toimeenpanossa sekä vaatimusten mukaisuuden osoittamisessa. Työssä tulee ottaa huomioon myös uuden hallitusohjelman bioenergiaa koskevat kirjaukset. Varsinaisen lakiehdotuksen valmistelu tapahtuu ministeriöiden virkatyönä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Harri Haavisto ja varapuheenjohtajana erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän muut jäsenet ovat eri ministeriöistä (MMM, VM ja YM) sekä Energiavirastosta, Bioenergia Oy:stä, Energiateollisuus ry:stä, Metsäteollisuus ry:stä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:stä, Suomen biokierto ja biokaasu ry:stä ja Suomen luonnonsuojeluliitosta. Ryhmän asiantuntijasihteeri on juristi Anni Kuismin Energiavirastosta.

Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen muutokset arvioidaan teemakohtaisesti

Liikennesektorille RED III-direktiivi asettaa 29 prosentin uusiutuvan energian tavoitteen vuodelle 2030. Kehittyneille biopolttoaineille sekä uusiutuvaan vetyyn perustuville RFNBO-polttoaineille asetetaan 5,5 prosentin alatavoite. Lisäksi liikennesähkö tulee liittää osaksi velvoitetta julkisen latauksen osalta.

Muutokset kohdistuvat kansallisesti uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitelainsäädäntöön. Täytäntöönpanoa arvioidaan tältä osin teemakohtaisesti ja samassa yhteydessä huomioidaan hallitusohjelman kirjaukset koskien jakeluvelvoitetta ja esimerkiksi sen tulevien vuosien tasoja.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 27.10.2023 sidosryhmätilaisuuden liikenteen jakeluvelvoitteen muutoksista. Sidosryhmätilaisuuden materiaalit löytyvät täältä.

Hallituksen esitykset kestävyyslain ja jakeluvelvoitelain muutoksista on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2024.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, p. 0295 047 059
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM, p. 0295 047 067

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 3.11.2023