Valtakunnallisten METSO-luonnonhoitohankkeiden rahoitushaku on avattu

Uutinen - Julkaistu 16.10.2018

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut tämän syksyn rahoitushaun valtakunnallisille luonnonhoidon kehittämishankkeille. Metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä tukevien hankkeiden avulla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn tavoitteita ja käytännön toteutusta talousmetsissä. Rahoitushakemusten tulee olla ministeriössä viimeistään 31.12.2018.

Kehittämishankkeiden rahoittamiseen on käytettävissä vuosittain yhteensä noin 300 000 euroa. Vuonna 2019 on tarkoitus käynnistää 1–2 hanketta, joita varaudutaan rahoittamaan myös vuosina 2020–2021, jos valtion talousarviossa osoitetaan niille tarvittavat määrärahat. Myöhemmin voidaan neuvotella vielä 1–2 hankkeen käynnistämisestä vuoden 2020 alusta.

Hankehaussa on kolme teemaa, joiden aihepiiristä esityksiä voi tehdä. Lisäksi voi esittää hankkeita, joissa jalkautetaan aiemmissa METSO-hankkeissa kehitettyjä ja tunnistettuja hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

Hankehaun teemat ovat:

• Yhteisiä hyötyjä luonnonhoidosta. Luonnonhoidon toimenpiteillä voidaan monimuotoisuuden turvaamisen lisäksi edistää parhaimmillaan myös esimerkiksi vesien tilaa tai ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Hankkeissa tulee pyrkiä luonnonhoidon eri keinojen ja tavoitteiden yhteensovittamiseen ja käytännön luonnonhoitomenetelmien kehittämiseen.

• Luonnonhoidon kehittäminen jatkuvassa kasvatuksessa. Myös jatkuvaan kasvatukseen perustuvassa metsänhoidossa tarvitaan luonnonhoitoa, jotta luontoarvojen säilyminen ja parantuminen voidaan varmistaa. Hankkeissa voidaan keskittyä joko luonnonhoidon menetelmien kehittämiseen tai monimuotoisuuden kannalta tärkeiden metsäisten luontotyyppien huomioon ottamiseen jatkuvassa kasvatuksessa.

• Mitä ympäristötukisopimuksen jälkeen? Monimuotoisuudelle tärkeät arvokkaat elinympäristöt ja metsien rakennepiirteet tulisi pystyä säilyttämään, vaikkei ympäristötukisopimusta uusittaisikaan tai vaikka metsätalouden harjoittamista jatkettaisiin uudelleen määräaikaisen ympäristötukisopimuksen jälkeen. Hankkeissa tulee kehittää suosituksia päättyneiden ympäristötukisopimuskohteiden luonnonhoitoon sekä metsäammattilaisille että yksityisille metsänomistajille.

Tarkemmat tiedot hankehausta sekä hakuohjeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

Käynnissä olevat luonnonhoidon kehittämishankkeet (metsonpolku.fi)
Aiemmat luonnonhoidon kehittämishankkeet

Lisätietoja:
Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 7210 687, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 16.10.2018


Aihetunnisteet: METSO, rahoitus