Valtio tukee metsänhoitotöitä 56,23 miljoonaa eurolla vuonna 2018

Uutinen - Julkaistu 26.3.2018

Suomen metsäkeskus voi hyväksyä valtion tuella rahoitettavaksi vuoden 2018 aikana 79 miljoonan euron edestä metsänhoito- ja metsänparannustöitä kemera-lain eli kestävän metsätalouden tukilainsäädännön nojalla. Näistä töistä ja aikaisempina vuosina rahoitettavaksi hyväksytyistä töistä saa aiheutua menoja valtiolle kuluvana vuonna 56,23 miljoonan euron edestä.

Kemera-lain tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Määrärahalla toteutetaan arviolta nuoren metsän hoitoa (106 400 hehtaaria) ja taimikon varhaishoitoa (53 125 ha hehtaaria), terveyslannoitusta (11 400 hehtaaria), metsänuudistamista (5 000 hehtaaria) sekä suometsän hoitoa ja kunnostusojitusta (42 700 hehtaaria).  Erityisesti suometsän hoitohankkeiden ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää huomioita tukea myönnettäessä.

Lisäksi metsätien perusparannushankkeita ja uutta metsätietä saadaan aikaiseksi arviolta 1 225 kilometrin edestä. Kun uusia metsätiehankkeita hyväksytään, on kiinnitettävä huomiota ympäristönäkökohtiin. Jo olemassa olevia kulku-uria on hyödynnettävä tien suunnittelun pohjana erityisesti silloin, kun on kyse erämaisista ja yhtenäisistä metsäalueista. Metsätie tulee toteuttaa yhteishankkeena. Tien perusparannushankkeita hyväksyttäessä etusijalla ovat hankkeet, joihin sisältyy sillan korjausta.

Vuonna 2018 on käytettävissä  3,5 miljoonaa euroa enemmän määrärahaa kuin vuoden 2017 käytettiin. Samoin vuonna 2018 voidaan hyväksyä rahoitushakemuksia 20 miljoonaa euroa suuremmalla summalla kuin mitä vuonna 2017 hyväksyttiin. Siten kemera-tuella  voidaan hyvin vastata metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustarpeisiin .

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, marja.hilska-aaltonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 447

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  22.3.2018