Valtioneuvosto otti kantaa EU:n ehdotukseen veden uudelleenkäytöstä

Uutinen - Julkaistu 2.11.2018

Valtioneuvosto otti tänään yleisistunnossaan kantaa EU:n komission ehdotukseen asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista. Asetus koskisi käsitellyn yhdyskuntajäteveden käyttöä maatalouden kasteluvetenä.

Valtioneuvosto tukee ehdotuksen tavoitetta vähentää veden niukkuudesta aiheutuvia haittoja sekä edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista lisäämällä veden uudelleenkäyttöä. Suomen olosuhteissa veden uudelleenkäyttö ei yleensä ole tarpeen veden niukkuuden takia, mutta siihen liittyvien mahdollisuuksien edistäminen on kannatettavaa kiertotalouden, resurssi- ja energiatehokkuuden sekä puhtaan teknologian (cleantech) kehittymisen näkökulmasta.

Yhdyskuntajäteveden uudelleenkäytössä on kuitenkin myös riskejä, sillä huolimaton käyttö voi pahimmillaan aiheuttaa merkittäviä haitallisia seurauksia ihmisten ja eläinten terveyteen tai ympäristöön. Niiden ehkäisemiseksi tarvitaan riittävä keinovalikoima, joka on suhteutettu kuhunkin käyttötarkoitukseen ja siihen liittyviin riskeihin.

Haitallisten seuraamusten välttämisessä on oleellista se, että jäteveden uudelleenkäyttöön liittyvät terveys- ja ympäristöriskit tunnistetaan ja että tunnistetuille riskeille määritellään tehokkaat hallintakeinot. Keinojen toimivuutta tulee lisäksi seurata huolellisesti.

Asetusluonnoksessa ehdotetut yhteiset vähimmäislaatuvaatimukset kasteluun käytettävälle jätevedelle sekä ehdotetut riskien hallinnan ja seurannan velvoitteet ovat valtioneuvoston mielestä oikeansuuntaisia keinoja haitallisten seurausten vähentämiseksi. Yhteiset laatuvaatimukset ja asetusluonnokseen sisältyvä ehdotus veden uudelleenkäyttöön liittyvän tiedon saatavuudesta ja avoimuudesta selkeyttävät tilannetta nykyisestä.

Asetusehdotus ei velvoita jäsenvaltiota käsitellyn jäteveden uudelleenkäyttöön, ja jäsenvaltio voi itse päättää siitä, miten paljon se kannustaa toimijoita uudelleenkäyttöön. Tarvittaessa jäsenvaltio voi myös asettaa käytölle riskienarvioinnin tai muun tiedon perusteella vähimmäisvaatimuksia tiukempia ehtoja.

Asetusehdotuksen käsittely käynnistyy Euroopan unionin neuvostossa kuluvan syksyn aikana.

Lisätietoja:

Maa- ja metsätalousministeriö:
Neuvotteleva virkamies Ville Keskisarja, p. 029 516 2390, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Ympäristöministeriö:
Neuvotteleva virkamies Ari Kangas, p. 029 525 0340, etunimi.sukunimi@ym.fi
Lainsäädäntöneuvos Sara Viljanen, p. 029 525 0315, etunimi.sukunimi@ym.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö:
Neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala, p. 029 516 3315, etunimi.sukunimi@stm.fi

Tiedote, Maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö, 25.10.2018