Vapaa-ajankalastuksesta tavoitellaan suosittua ja yhteiskunnallisesti arvostettua luontoharrastusta

Uutinen - Julkaistu 24.10.2019

Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian kuvituskuva

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut uuden vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian. Laajassa yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa valmisteltu strategia tavoittelee vapaa-ajankalastuksesta suosittua ja yhteiskunnallisesti arvostettua luontoharrastusta, joka hyödyntää kestävästi Suomen monipuolisia kalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia.

Uusi vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia koostuu kuudesta osatavoitteesta: hyvinvoinnista ja kalastusmahdollisuuksista, hyvistä kalavesistä ja elinvoimaisista kalakannoista, osuvasta viestinnästä ja neuvonnasta, paremmista edellytyksistä elinkeinolle, riittävästä tietopohjasta sekä hyvästä hallinnosta ja järjestötoiminnasta.

Strategia kuvaa, millaista kalastus-Suomea lähivuosina tavoitellaan

Strategiassa kuvataan, mitä tavoitteiden toteutuminen Suomessa käytännössä tarkoittaa.

Tavoitteiden toteutuminen merkitsee esimerkiksi sitä, että kalastusmahdollisuudet ovat entistä paremmat ja että vapaa-ajankalastus tuottaa virkistystä, iloa ja elämyksiä yhä useammalle ihmiselle Suomessa.

Kalan ja kalastuksen merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä ymmärretään. Kuormitettujen ja rakennettujen vesistöjen tilaa on pystytty parantamaan kalojen ja vapaa-ajankalastuksen eduksi.

Viestinnän ja neuvonnan avulla madalletaan kalastusharrastuksen aloittamiskynnystä, mahdollistetaan kestävän kalastuksen edellyttämä tiedonkeruu, tehostetaan saaliin hyödyntämistä ja autetaan koko alaa kehittymään.

Elinkeinojen toimintaedellytyksiä parannetaan mm. tukemalla yrityksiä kasvuun koulutuksen ja neuvonnan avulla sekä kehittämällä yritysten välistä yhteistyötä.

Tutkimusagendalle nostetaan myös vapaa-ajan kalatalouden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset, mukaan lukien vaikutukset kansanterveyteen.

Osakaskuntien toiminnan ja yhdistämisen helpottamiseksi pyritään kehittämään lainsäädäntöä.

Esimerkkejä lähivuosien toimenpiteistä eri osapuolille

Strategiassa on annettu esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä, joita eri osapuolet voivat soveltuvin osin toteuttaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

–Strategia ei sisällä varsinaisia toimenpidesuosituksia vaan kunkin toimijan odotetaan toteuttavan yhteistä tahtotilaa ja tavoitteita oman toimintansa puitteissa osana kokonaisuutta, sanoo erityisasiantuntija Roni Selén maa- ja metsätalousministeriöstä.

Esimerkiksi hyvinvoinnin ja kalastusmahdollisuuksien lisäämiseksi liikunta- ja nuorisojärjestöt voivat ottaa kalastuksen yhdeksi toimintamuodokseen, tutkimustahot voivat tutkia ja tunnistaa kalastuksen sosioekonomisia ja hyvinvointivaikutuksia, Metsähallitus voi osoittaa kalastuspaikkoja sekä kehittää ja ylläpitää niitä valtion mailla.

Kunnat voivat huomioida kalastuksen kaavoituksessa ja vapaa-ajan toiminnassa, kalatalousalueet voivat kehittää kalavesiä ja kalakantoja sekä lupia.

Neuvontajärjestöt jäsenistöineen voivat edistää harrastusta neuvonnalla, kurssituksella ja viestinnällä.

– Kalastusharrastuksen merkitys tunnustetaan myös hallitusohjelmassa. Se on meille suomalaisille tuttu osa luontosuhdetta. Strategian tavoitteena on, että näin on jatkossakin ja vapaa-ajankalastus kehittyy kestävänä, suosittuna ja arvostettuna luontoharrastuksena, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Strategia ohjaa vapaa-ajankalastuksen edellytysten kehittämistä

Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia ohjaa vapaa-ajankalastuksen edellytysten kehittämistä kalataloushallinnossa, tutkimuksessa, kalatalousalueilla ja neuvontajärjestöissä. Strategian tehtävä on ottaa kantaa vapaa-ajankalastuksen kannalta oleellisiin kehittämissuuntiin. Strategia koostuu nykytilakuvauksesta, tahtotilasta ja tavoitteista sekä strategian toimeenpanon ja seurannan kuvauksista.

Strategiatyö toteutettiin tiiviissä yhteistyössä työlle nimitetyn ohjausryhmän kanssa, kesä–joulukuussa 2018.

Ohjausryhmään osallistuivat maa- ja metsätalousministeriön lisäksi edustajat ELY-keskuksesta, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä, Suomen Kalastusopaskillasta, Kalatalouden keskusliitosta, Luonnonvarakeskuksesta ja Metsähallituksesta. Lähtötiedot kerättiin haastattelemalla ohjausryhmän jäseniä ja tärkeimmiksi tunnistettujen sidosryhmien edustajia.

Liitteet:
Esite: Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia (PDF) 
Julkaisu: Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia (PDF) 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija, ohjausryhmän puheenjohtaja Roni Selén, 040 507 3934, etunimi.sukunimi@mmm.fi
ministeri erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 21.10.2019