Yksityisille metsänomistajille Kemera-tukea 55,9 miljoonaa euroa vuodelle 2020

Uutinen - Julkaistu 24.4.2020

 

Valtio tukee Kemera-lain eli kestävän metsätalouden tukilainsäädännön nojalla yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä 55,9 miljoonalla eurolla vuonna 2020.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta myönsi torstaina 23.4. määrärahan, jonka tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Suomen metsäkeskus myöntää tuet yksityismetsänomistajille.

Yhteensä 55,9 miljoonan euron määrärahalla voidaan rahoittaa nuoren metsän hoitoa (123 490 hehtaaria), taimikon varhaishoitoa (37 500 hehtaaria), terveyslannoitusta (15 180 hehtaaria) ja suometsän hoitoa (19 400 hehtaaria). Lisäksi määrärahalla rahoitetaan metsäteiden perusparannuksia (1 000 km) ja uusien metsäteiden rakentamista (85 km).

Määrärahan ja myöntämisvaltuuden jaossa on otettu huomioon 1.5.2020 voimaan tulevan tuhkalannoitusta koskevan valtioneuvoston asetuksen muutoksen mahdollistama suoritemäärien kasvaminen aikaisemmasta.

– Suometsän hoitohankkeissa ympäristövaikutukset ja vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen tulee ottaa erityisesti huomioon, toteaa metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Myös uusia metsätiehankkeita hyväksyttäessä on kiinnitettävä huomiota ympäristönäkökohtiin.

Tien perusparannushankkeita hyväksyttäessä etusijalla ovat hankkeet, joihin sisältyy sillan korjausta. Vesieliöiden esteetön liikkuminen on varmistettava kaikissa rahoitusta saavissa metsätiehankkeissa.

– Olemassa olevia kulku-uria on käytettävä hyväksi tien suunnittelussa erityisesti silloin, kun on kyse erämaisista ja yhtenäisistä metsäalueista, sanoo Hilska-Aaltonen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 040 7518436, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Linkit:
MMM:n tiedote 2.4.2020: Metsien tuhkalannoituksen tuki laajenee, valtioneuvosto hyväksyi asetusmuutoksen