Yksityisille metsänomistajille voidaan tänä vuonna myöntää Kemera-tukia yhteensä 67,8 miljoonaa euroa

Uutinen - Julkaistu 22.4.2021

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta vahvisti 22.4.2021 arviomäärärahan tämän vuoden Kemera-tukien maksamiseen. Määräraha yksityismetsissä tehtävien metsänhoito- ja perusparannustöiden tukemiseen on 58,8 miljoonaa euroa. Siirtomäärärahat huomioiden tukia voidaan myöntää yhteensä 67,8 miljoonaa euroa.

Määrärahassa ja myöntämisvaltuudessa otettiin huomioon myös valtion tämän vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa tullut lisärahoitus nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen. Lisärahoituksella pyritään parantamaan metsien oikea-aikaista hoitoa ja lisäämään pienpuun keruuta.

Painopiste tukien maksatuksessa on taimikkojen varhaishoidossa ja nuoren metsän hoidossa, tukisummasta noin ¾ suuntautuu niihin. Muita tuettavia töitä ovat metsien terveyslannoitus, suometsien hoito sekä metsäteiden rakentaminen ja perusparantaminen. Hallituksen viime vuonna tekemien linjausten perusteella lannoitustukea suunnataan muun muassa tuhkalannoituksen lisäämiseen metsien hiilinielun kasvattamiseksi.

– Rahoitusta erityisesti nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen sekä terveyslannoitukseen on nyt käytettävissä merkittävästi aikaisempia vuosia enemmän, toteaa metsäneuvos Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Nuoren metsän hoitoa tuetaan tänä vuonna noin 125 240 hehtaarilla, taimikon varhaishoitoa noin 43 750 hehtaarilla, terveyslannoitusta noin 21 450 hehtaarilla ja suometsien hoitoa noin 16 000 hehtaarilla. Uusia metsäteitä tulee olemaan tuen piirissä noin 95 kilometriä ja metsäteiden perusparannuksia noin 765 kilometriä.

Ympäristönäkökohdat huomioon tukea myönnettäessä

Suometsän hoitoa tukevissa hankkeissa otetaan tukia myönnettäessä huomioon niiden vaikutukset ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen. Jos kohde sijaitsee soidensuojelualueiden tai Natura 2000 -alueiden läheisyydessä, hanke tulee suunnitella yhteistyössä alueellisten ympäristöviranomaisten kanssa.

Myös uusia tiehankkeita hyväksyttäessä kiinnitetään huomiota ympäristönäkökohtiin. Jo olemassa olevia kulku-uria on käytettävä tien suunnittelussa hyväksi erityisesti silloin, kun kyse on erämaisista ja yhtenäisistä metsäalueista. Tien perusparannushankkeita hyväksyttäessä etusijalla ovat hankkeet, joihin sisältyy sillan tai siltojen korjausta.

Metsätalouden määräaikaisen Kemera-rahoituslain mukaisia tukipäätöksiä voidaan tehdä 31.12.2023 asti ja niistä aiheutuvia menoja maksaa 31.12.2026 asti. Työryhmän esitys metsätalouden uudeksi kannustejärjestelmäksi (METKA) valmistui tammikuun 2021 lopulla.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Niina Riissanen, p. 02951 62339, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 22.4.2021


Aihetunnisteet: kemera, metsä, tuet