YM: Virtaa vesienhoitoon – vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushaku 18.10. – 30.11.2021

Uutinen - Julkaistu 15.10.2021

Rahoitusta vesistökunnostukseen ja maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentämiseksi valuma-alueella 

Ympäristöministeriön aloittama vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Nyt haettavien avustusten tavoitteena on parantaa vesien tilaa edistämällä maa- ja metsätalouden monitavoitteista vesienhallintaa. Keskeisiä keinoja ovat valuma-aluesuunnittelu, monitavoitteisten luonnonmukaisten vesienhallintaratkaisujen kehittäminen ja käyttöönoton edistäminen sekä tiiviimpi yhteistyö eri toimijoiden ja sektoreiden välillä. ELY-keskus vastaa hakemusten käsittelystä ja asiantuntija-avusta.

Haku avoinna: 18.10. – 30.11.2021

Haku on tarkoitettu: Avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten rekisteröidyille yhdistyksille, vesioikeudellisille yhteisöille, osakaskunnille, kunnille tai kuntayhtymille, oppilaitoksille tai yrityksille. Avustus voidaan myöntää usean toteuttajan yhteishankkeelle. Avustuksen päähakijana eivät voi olla valtion virastot ja laitokset. Valtion tutkimuslaitokset voivat kuitenkin olla avustettavissa hankkeissa osatoteuttajana, mikäli niiden erityisosaamista tarvitaan hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Määräraha: Avustuksiin on käytettävissä noin 3 miljoonaa euroa. Avustuksen suuruus on harkinnanvarainen, pääsääntöisesti 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Avustuksen käyttö: Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua, yhteistyötä ja toteutusta, pidättävät vesiä valuma-alueella, edistävät sopeutumista muuttuviin vesioloihin, vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Avustettavat toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia yhteistyöhankkeita että alueellisia tai paikallisia toteutushankkeita.

Katso ohjeet ja neuvot hyvän hakemuksen laatimiseen: YM.fi, virtaa vesien hoitoon

ELY-keskuksen sivu, josta löytyy hakuilmoitus: Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku