Ympäristöministeriö avaa erityisavustushaun osana Helmi-ohjelmaa: kolme miljoonaa kuntien luonnonhoitotöihin

Uutinen - Julkaistu 12.5.2020

Ympäristöministeriö myöntää erityisavustusta kunnissa tehtäviin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Helmi-ohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen.

– Elinympäristöjen heikkeneminen on luontomme köyhtymisen suurin suora syy. Tähän vastataan uudella Helmi-ohjelmalla, jonka hankkeet edistävät luonnon monimuotoisuutta ja parantavat arvokkaiden elinympäristöjen tilaa. Halusimme suunnata ohjelmaan kunnille oman osion, Kunta-Helmen, sillä kunnista on tullut paljon toiveita päästä aktiivisemmin mukaan monimuotoisuustyöhön. Toimilla luonnon puolesta on kiire, joten valitsemme osan toimista toteutettavaksi jo tänä kesänä, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Avustusta myönnetään viiteen eri teemaan liittyen: soiden ennallistaminen; lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito; perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito; metsäisten elinympäristöjen hoito; sekä pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen. Avustettavien hankkeiden toivotaan tuottavan myös uusia menetelmiä ja toimintamalleja elinympäristöjen hoitoon. Kunta-Helmi -avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille.

Avustettavien hankkeiden tulee tähdätä konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimiin Helmi-ohjelmassa mukana olevien elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Kunta-Helmillä ei rahoiteta esimerkiksi virkistyskäytön rakenteita tai opastusmateriaaleja. Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja voidaan sisällyttää Kunta-Helmin hankkeisiin silloin, kun myös konkreettiset kunnostustoimet tehdään saman hankkeen aikana tai niihin on muu rahoitus ja aikataulu.

Yksittäisten kuntien lisäksi ympäristöministeriö kannustaa kuntia muodostamaan alueellisia yhtymiä yhteisten hankkeiden suunnitteluun.  Samoin kannustetaan useita teemoja läpileikkaaviin avustushakemuksiin, joissa kunnostustoimilla hyödytetään laajoja ekologisia kokonaisuuksia.

Kunta-Helmi erityisavustushaku toteutetaan 11.5.–31.8.2020. Hakemuksista, jotka saapuvat 1.6. mennessä, valitaan jo kesän 2020 aikana toteutettavia hankkeita. Loput hankkeet valitaan hakuajan päätyttyä. Määräraha on käytettävissä vuoden 2022 loppuun saakka.

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Hallitusohjelmaan sisältyy useita toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, joista keskeinen toimenpide on elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelma.

Helmi-ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Hanna-Leena Keskinen, hanna-leena.keskinen@ym.fi, p. 0295 250 096

Ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi, p. 0295 250 240

Ympäristöministeriön tiedote 11.5.2020


Aihetunnisteet: luonnonhoito, rahoitus