Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Uudellemaalle perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

Uutinen - Julkaistu 21.1.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Uudenmaan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin. Alueet kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon.

Uudellemaalle on tarkoitus perustaa yhteensä 100 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 36 823 hehtaaria. Näistä valtioneuvoston asetuksella perustettaisiin 32 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 21 747 hehtaaria. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella perustettaisiin erillinen Porkkalan luonnonsuojelualue, pinta-alaltaan 12 777 hehtaaria. Luonnonsuojelualueista 67 perustettaisiin ympäristöministeriön asetuksella. Näiden alueiden yhteispinta-ala on noin 2 299 hehtaaria.

Perustettavat luonnonsuojelualueet sijaitsevat Espoon, Hangon, Helsingin, Hyvinkään, Inkoon, Järvenpään, Karkkilan, Kirkkonummen, Lapinjärven, Lohjan, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Porvoon, Pukkilan, Raaseporin, Sipoon, Siuntion, Tuusulan, Vantaan sekä Vihdin kuntien tai kaupunkien alueella. Yksi suojelualueista sijaitsisi osin Lopen kunnassa Hämeen maakunnassa.

Luonnonsuojelualueet perustettaisiin monipuolisesti Uudenmaan maakuntaa edustavien lehtojen, vanhojen metsien, soiden, lintukosteikkojen sekä ranta-, meri- ja saaristoluonnon suojelemiseksi. Luonnonsuojelualueet turvaisivat myös rakennetun kulttuuriperinnön ja perinnemaisemien ylläpitämistä ja tukisivat retkeilyä, opetusta ja tutkimusta.

Perustettavista luonnonsuojelualueista laajoja metsäluonnon suojelualueita ovat Rörstrandin, Kummelbergenin, Metsäkulman sekä Finnträskin vanhojen metsien luonnonsuojelualueet. Medvastön ja Stormossenin luonnonsuojelualue on esimerkki merenrannikolla sijaitsevasta laajasta ja erityisen monipuolisesta alueesta, jolla sijaitsee soita, vanhoja metsiä, lehtoja ja hoidettuja perinnebiotooppeja.

Suoluonnon suojelun kannalta merkittäviä ovat Inkoon Stormossenin, Boxin soiden, Lampisuon, Keihässuon, Klaukkalan Isosuon, Kivilamminsuon ja Pitkästenjärvien, Petkelsuon, Kurkisuon ja Kotolammen ja Isosuon luonnonsuojelualueet. Saltfjärdenin, Täktominlahden ja Svanvikenin, Ahvenkoskenlahden sekä Läppträsketin luonnonsuojelualueet ovat puolestaan merkittäviä lintuvesiä.

Perustettavissa luonnonsuojelualueissa on myös laajoja merellisiä luonnonsuojelualueita, jotka edustavat Uudellemaalle tärkeää ulkosaariston luontoa. Pernajan saariston, Söderskärin ja Långörenin saariston sekä Segelskärin ulkoluotojen luonnonsuojelualueet vaalivat laajaa vedenalaisen meriluonnon kirjoa, johon kuuluu sekä avomeren että ulko-, väli- ja sisäsaariston elinympäristöjä ja lajeja.

Perustettavaksi ehdotetuista luonnonsuojelualueista laajin on Porkkalan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 12 777 hehtaaria. Tästä noin 241 hehtaaria sijaitsee maa-alueella ja 12 536 hehtaaria yleisellä vesialueella. Porkkalan luonnonsuojelualue koostuu kuudesta eri osa-alueesta, jotka ovat Kirkkonummen merialueen matalikot ulkosaariston yleisellä vesialueella, Träskön ja Söderskärin saaret vesialueineen, Järvön saari Kirkkonummella Porkkalanniemen edustalla, Inkoon puolella sijaitsevat Porsön ja Ryssklobbenin saaret ja niihin liittyvä vesialue siltä osin kuin ne ovat valtion omistuksessa, Telegrafbergetin ja Stormossenin alueet Kirkkonummella mantereella sekä Inkoon merialueen luodot.

Luonnonsuojelulain mukaan Etelä-Suomessa sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla metsästys on pääsääntöisesti kiellettyä, kun taas pohjoisen luonnonsuojelualueilla se on pääsääntöisesti sallittua. Metsähallituksen luvalla esimerkiksi hirven ajo ja vieraslajien pyynti on kuitenkin mahdollista kaikilla perustettavaksi ehdotetuilla luonnonsuojelualueilla. Valtioneuvoston asetuksella on lisäksi mahdollista sallia metsästystä, jos se ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta tai aiheuta haittaa alueen muulle käytölle. Nyt lausuttavana olevien valtioneuvoston asetusluonnosten mukaan hirven, villisian, minkin ja supikoiran metsästys sallittaisiin osassa suojelualueista sekä harmaahylkeen, allin, haahkan, telkän ja sinisorsan metsästys tiettyjen suojelualueiden yleisillä vesialueilla.

Suojeltavat alueet säilytetään luonnontilaisina. Niiden häiriötön kehitys turvataan tarvittaessa ennallistamalla muuttuneita luonnon- ja perinneympäristöjä. Alueet palvelevat jokamiehenoikeuksien puitteissa myös retkeilyä, luontoharrastusta, tutkimusta ja opetusta.

Luonnonsuojelualueiden perustamista ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja Metsähallitus, jotka ovat kuulleet laajasti eri tahojen näkemyksiä paikallisissa tilaisuuksissa ja keskusteluissa.

Lausunnolla olevat asetusluonnokset ovat osa laajempaa säädösvalmistelua, jossa perustetaan eri puolille Suomea kaikkiaan noin 670 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 198, etunimi.sukunimi@ym.fi
Erikoissuunnittelija Annukka Rasinmäki, Metsähallituksen luontopalvelut, p. 040 7675848, etunimi.sukunimi@metsa.fi
Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö, p. 029 525 0278, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöministeriön tiedote 18.1.2019


Aihetunnisteet: luonnonsuojelu