Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2020 talousarvioksi

Uutinen - Julkaistu 19.8.2019

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2020 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 235,5 miljoonaa euroa, mikä on 31,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2019. Lisäys johtuu erityisesti hallitusohjelmaan sisältyvistä toimista luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseksi.

Ympäristön- ja luonnonsuojeluun ehdotetaan 137,7 miljoonaa euroa. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen ehdotetaan 30,9 miljoonaa euroa. Hallinnonalan toimintamenoihin ehdotetaan 66,9 miljoonaa euroa. Talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoja arvioidaan käytettävän talousarviomäärärahojen lisäksi noin 157,6 milj. euroa asuntotoimen avustusten ja korkotukien maksamiseen. Valtion asuntorahastosta tuloutetaan talousarvioon kuusi miljoonaa euroa.

Budjettiehdotus ei sisällä vielä hallituksen kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja. Ministeriöiden ehdotukset tulevaisuusinvestoinneiksi käsitellään myöhemmin elo-syyskuussa, ja ne sisällytetään osaksi lopullista budjettiesitystä.

Luonnonsuojeluun merkittävä lisäpanostus

Hallitusohjelman mukaan luonnonsuojelun rahoitusta lisätään kokonaisuudessaan merkittävästi. Lisärahoituksella käynnistetään elinympäristöjen parantamisen toimintaohjelma, jonka avulla suojellaan ja ennallistetaan valtakunnallisesti arvokkaita suoalueita ja perinneympäristöjä sekä kunnostetaan lintuvesiä. Rahoitusta ohjataan myös tutkimukseen ja tietojärjestelmiin. Lisäksi rahoituksen turvin vahvistetaan luonnonsuojelun henkilöresursseja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja lisätään Metsähallituksen luonnonsuojelutehtävien rahoitusta.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toimeenpanoa jatketaan ja rahoitusta ehdotetaan lisättävän kahdeksalla miljoonalla eurolla. Itämeren ja sisävesien tilaa parannetaan vesiensuojelun tehostamisohjelmaan osoitettavalla 15 miljoonalla eurolla. Ohjelmassa toteutetaan alueellisena yhteistyönä maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteitä sekä vesistökunnostuksia, vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä ja edistetään hylkyjen tyhjentämistä öljyistä.

Luontopaneelin työn jatkaminen turvataan.

Siirtymistä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tuetaan, kiertotalouden edistämiseen miljoona euroa

Kuntien ja alueiden ilmastotyön tukemiseen varataan miljoona euroa vuositasolla. Ilmastopaneelin vaikuttavuutta vahvistetaan korottamalla sen rahoitus 750 000 euroon vuodessa, kun se on aiemmin ollut 300 000 euroa vuodessa. Avustuksia sähköautojen latausinfran tukemiseen jatketaan.

Strategisen kiertotalouden edistämisohjelman toteuttamiseen ja kiertotalouden edistämiseen varataan miljoona euroa vuosittain. Jätealan tietojen raportoinnin ja seurannan ylläpitoon varataan jatkossa lisää määrärahaa. Lisäksi kiertotaloutta ja jätealaa palvelevan jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustan eli Materiaalitorin ylläpitoon varataan määräraha.

Asuntorakentamista vauhditetaan, kuntoarvioihin ja korjaussuunnitteluun tukea

Hallitusohjelman mukaan kaupunkiseuduilla lisätään kohtuuhintaista ARA-asuntotuotantoa. Tämän mahdollistamiseksi korkotukilainojen valtuudeksi ehdotetaan 1 650 miljoonaa euroa, jossa korotusta tämän vuoden tasoon olisi 240 miljoonaa euroa. Valtaosa valtion tukemasta asuntotuotannosta kohdistetaan suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Erityisryhmien investointiavustuksiin esitetään 90 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelman mukaan vuonna 2020 otetaan käyttöön avustus kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmien laatimiseen, ja siihen esitetään 2,3 miljoonan euron määrärahaa. Avustusta voitaisiin myöntää sisäilmaongelmaisten rakennusten kuntotutkimuksiin asunto-osakeyhtiöille ja pientalon omistajille. Lisäksi avustusta myönnettäisiin asunto-osakeyhtiöiden perusparannusten suunnittelukustannuksiin.

Suurimpien kaupunkiseutujen uusia maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevia MAL-sopimuksia on valmisteltu ja sopimuksia kehitetään hallitusohjelman linjausten pohjalta. Sopimusten toteutumisen tueksi YM ehdottaa käynnistysavustuksia pitkän korkotuen tuotannolle yhteensä 30 miljoonaa euroa ja kunnallistekniikka-avustuksia 20 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 talousarvioesityksen käsittely

Ministeriöiden ja valtiovarainministeriön väliset neuvottelut ensi vuoden talousarvioesityksestä käydään 28.−29.8. Hallitus käsittelee talousarviota budjettiriihessään 17.−18. syyskuuta. Samalla käsitellään julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2020–2023. Talousarvioesitys ja julkisen talouden suunnitelma käsitellään valtioneuvostossa 7. lokakuuta.

Lisätiedot:
kaikkien sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ym.fi

Luontoympäristö
ylijohtaja Ari Niiranen, p. 0295 250 071

Ympäristönsuojelu
ylijohtaja Leena Ylä-Mononen, p. 0295 250 023

Rakennettu ympäristö
Rakennusneuvos Timo Tähtinen, p. 0295 250 306

Ympäristöministeriön talousarvioehdotuksen valmistelu
talouspäällikkö Timo Jaakkola, p. 0295 250 214

Ympäristöministeriön tiedote 16.8.2019