Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma rahoittaa puurakentamista edistäviä toimia

Uutinen - Julkaistu 31.7.2018

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma käynnistää Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman, jonka avulla edistetään puun käyttöä rakentamisessa myöntämällä tukea erilaisille hankkeille. Tukiohjelmassa kohdennetaan tukea valittuihin alan teemoihin sekä aktivoidaan sidosryhmiä ja kannustetaan uusia toimijoita. Tavoitteena on saavuttaa avustettavien hankkeiden myötä laaja vaikuttavuus alan kasvun vauhdittamiseksi. Rahoitusta myönnetään yhteensä enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Ensimmäinen hakukierros: Puurakentamisen digitalisaation edistäminen

Ensimmäisellä hakukierroksella ympäristöministeriö myöntää tukea puurakentamisen digitalisaatiota edistäviin ratkaisuihin. Hakuaika on 1.8.2018-30.9.2018.

Digitalisaatio tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia puun arvoketjun kehittämiseen, aina metsistä jalostettuihin tuotteisiin saakka. Digitalisaation avulla on mahdollista edistää tiivistyvien kaupunkien rakentamista, kehittää terveellisen ja turvallisen julkisen rakentamisen sekä teollisen puurakentamisen ratkaisuja ja vauhdittaa alueellisten osaamiskeskittymien muodostumista.

Ketkä voivat hakea tukea?

Tukea voivat hakea kaikki yksityiset ja julkiset organisaatiot ja yritykset, jotka ovat oikeushenkilöitä. Hakija ei voi olla yksityishenkilö. Hakijana voi olla myös konsortio. Mikäli konsortio hakee tukea, hankkeella on oltava yksi päähakija, jonka kanssa ympäristöministeriö tekee sopimuksen tai avustuspäätöksen. Päähakija vastaa hankkeesta kaikkien konsortion osapuolten puolesta ja huolehtii siitä, että konsortio on sopinut keskenään hankkeen toteuttamisesta riittävällä tavalla.

Teemat, joihin tukea hakevien hankkeiden on tarjottava ratkaisuja

Tietomallipohjainen (BIM) suunnittelu puurakentamisen tehostamiskeinona

Teollisessa puurakentamisessa on tarve yleisille tietomallivaatimuksille, yhteisille menetelmille sekä avoimille standardeille. Tietomallinnuksen yleiset kirjastot ja nimikkeistöt helpottavat puurakentamisen hankintoja ja vaihtoehtojen vertailua suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa.

Tietomallipohjainen suunnittelu vaatii sekä määrämuotoista suunnitteluprosessia että tuoteosasuunnittelun ja valmistajan tuotannonsuunnittelun välisten rajapintojen täsmentämistä. Lisäksi puurakentamisessa on tarve mallinnustyötä nopeuttaville BIM-ohjelmistojen suunnittelukomponenteille. Tietomallien tietosisältöä on mahdollista hyödyntää tuotantoautomaation ohjauksessa rakenneosia valmistettaessa, mikä osaltaan tehostaa tuotantoa.

Suunnitteluprosesseja ja valmistuksen rajapintoja sujuvoittamalla voidaan tehostaa merkittävästi puurakentamisen arvoketjua ja muuttaa tapoja, joilla rakennusala toimii. Puurakentamisen teollinen esivalmistus tuo mukanaan runsaasti uusia sovelluksia. Myös puurakentamisen rakennejärjestelmät ovat muuttumassa, ja tietomallintamisen kehitys tapahtuu rakennushankkeiden yhteydessä. Toimialan tulisi tunnistaa hyödyllisiä suunnittelutyökaluja yhteistyössä ohjelmistoyritysten kanssa.

Kestävää laatua ja tiedon rajapinnat

Rakentamisen laadunvarmistuksen avulla voidaan löytää järkeviä tapoja rakentaa materiaali- ja energiatehokkaasti. Samalla rakennuksista tulee yhä terveellisempiä ja turvallisempia niiden käyttäjille. Sisäympäristön laadun seuranta, rakennusfysikaaliset arvioinnit, kosteuden ja haitallisten aineiden hallinta sekä kiinteistöhallinta kehittyvät uusilla sovelluksilla, älykkäillä rajapinnoilla ja seurantatyökalujen avulla.

Puurakentamisen perinne ja osaamisperusta tarjoavat arvokasta tietoa nykyrakentamisen kehitykseen. Digitaalisia työkaluja käyttämällä on mahdollista oppia puurakentamisen kulttuuriperinnöstä ja monipuolistaa puun käyttöä rakentamisessa.

Rakennuksen elinkaaren kustannuslaskennan avulla on mahdollista parantaa teollisen puurakentamisen kilpailukykyä ja tuottaa kestävää arvoa. Tiedonkeruuta on yhä kehitettävä, jotta ratkaisut jalkautuvat rakennusalan käytäntöihin ja tuotekehitykseen.

Vähähiilisen rakentamisen edistäminen digitalisaation ja tiedonlouhinnan keinoin

Rakentamisen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvitaan parempia laskentamenetelmiä ja tietokantoja, helppokäyttöisiä arviointityökaluja sekä käytännönläheisiä pilottihankkeita, joissa tutkitaan puun käyttöä rakentamisessa ja sen ympäristövaikutuksia rakennusten elinkaaren loppuun saakka.

Rakennetun ympäristön arvioinnissa digitalisaatio ja datan hyötykäyttö tarjoavat uusia keinoja ja alustoja löytää ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Tiedonkeruun avulla voidaan laskea esimerkiksi puutuotteiden hiilivarastot, verifioida rakennusten elinkaarilaskennan tulokset ja saada puutuotteiden ympäristöselosteita.

Materiaalitehokkaiden, uusiutuvien ja kierrätettävien puupohjaisten tuotteiden kehitys ja käytön edistäminen perustuvat materiaalivirtojen seurantaan ja laadunvarmistukseen. Tähän tarvitaan uusia alustoja ja kokeiluja, joiden avulla tutkimustieto saadaan siirrettyä rakennusalan käytäntöihin ja samalla parannettua alan ympäristötehokkuutta sekä puurakentamisen arvoketjuja ja ekosysteemejä.

Hakemusten arviointi

Avustushakemukset arvioidaan pisteyttämällä ne alla esitettyjen kriteerien mukaisesti asteikolla 1-5. Ympäristöministeriön ja tarvittaessa muiden ministeriöiden edustajista koostuva asiantuntijapaneeli pisteyttää avustushakemukset ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen.

Arviointikriteerit

  • Kyky edistää puurakentamista: Hanke edistää puun käyttöä rakentamisessa digitalisaation keinoin ja sovittaa rakentamisen digitalisaation ratkaisut puurakentamisen käytäntöön. Puurakentamisen näkökulma ja soveltamisen tavoite ovat hankkeessa selkeästi perusteltuja.
  • Hanke on innovatiivinen, uusi ja kokeellinen: Hanke tähtää tulevaisuuteen ja sillä on uutuusarvoa. Jos hanke ei ole sinänsä uusi, se voi tukea olemassa olevan parhaan käytännön jalostamista, pilotointia tai kokeilua. Hanke tai siinä esitetty ratkaisu on jotain uutta ja erityistä tai uudella tavalla tehty tai siihen liittyy uusia ja erityisiä elementtejä. (Kriteeriä ei sovelleta 31 artiklan mukaisiin koulutustuki-hakemuksiin.)
  • Vaikuttavuus: Hanke liittyy rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaation toteutumisen kannalta keskeiseen haasteeseen tai mahdollistaa muita, vaikuttavuuden kannalta merkittäviä ratkaisuja. Hanke vauhdittaa rakennusalan toimintatapojen muutosta ja muuttaa alan nykyistä toimintamallia, jossa puun käytöstä ei saada korkeinta mahdollista lisäarvoa. Hanke tähtää kestäviin ja laadukkaisiin toimintamalleihin, ja sillä on potentiaalia systeemiseen muutokseen yhteiskunnassa. Hanke voi edistää erilaisten standardien yhteentoimivuutta ja kehitystä.
  • Toteuttamiskelpoisuus: Toteuttajilla on riittävä osaaminen ja verkostot toteuttamiskelpoisen ja taloudellisesti järkevän ratkaisun kehittämiseen, käyttöönottoon ja vakiinnuttamiseen. Hanke on toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Hankkeen keskeinen sisältö ei ole tuotteen tai palvelun myynti. Lisäksi hankkeen budjetti on realistinen.
  • Monistettavuus: Hankkeessa saadut opit ovat hyödynnettävissä myös muilla aloilla ja isommassa mittakaavassa.
  • Jatkuvuus: Hakemuksessa osoitetaan vahva sitoutuminen, resurssit ja suunnitelmat toiminnan jatkuvuudesta hankkeen jälkeen.
  • Viestinnällisyys: Hankkeen toteuttajat sitoutuvat suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeen viestinnän. Viestinnän tavoitteena on levittää hankkeesta saatuja oppeja ja mahdollistaa niiden monistettavuus sekä lisätä kuluttajan tietoisuutta puusta valmistetuista korkean arvon lisätuotteista.

Hakumenettely

Kaikki myönnettävät tuet ovat valtionavustuksia. Avustushakemus pitää kohdistaa yhteen alla olevista ryhmäpoikkeusasetuksen tukiluokista. Yhdestä hankkeesta hyväksytään vain yksi hakemus ja sen voi kohdistaa vain yhteen tukiluokista. Tukiluokkia koskevat ehdot ja tukiprosentit löytyvät tukiohjelman ohjeista hakijoille ja avustuksen saajille  (kohdasta 4).

a) 25 artiklan mukainen tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki
3) kokeellinen kehittäminen

b) 31 artiklan mukainen koulutustuki

c) 53 artiklan mukainen tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen

Tukiohjelman kohdassa 5 kuvataan muun muassa hakemuksessa vaadittavat hakijan ja hankkeen tiedot.

Hakumenettelyyn sovellettava lainsäädäntö

Hakemuksen jättäminen

Ensimmäinen hakukierros suoritetaan poikkeuksellisesti täyttämällä PDF-lomake. Jatkossa valtionavustusta haetaan sähköisen verkkolomakkeen kautta. Avustushakemus laaditaan hakuilmoituksen ja tukiohjelman ohjeiden mukaisesti. Kaikkiin kohtiin on vastattava – vaillinaisesti täytetyt ja hakuajan jälkeen lähetetyt lomakkeet jätetään huomioimatta. Hakemuksen tulee allekirjoittaa henkilö, jolla on virallinen nimenkirjoitusoikeus. Hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen toteutussuunnitelma.

Avustushakemukset lähetetään sähköpostitse 30.9.2018 klo 23.55 mennessä osoitteella kirjaamo@ym.fi. Viestiin merkitään ”Kasvua ja kehitystä puusta; avustushaku syksy 2018”.

Ympäristöministeriö tekee avustuspäätökset 31.10.2018 mennessä.

Hakulomake ja ohjeet

Lisätietoja
Puurakentamisen toimenpideohjelma – Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma: puutuki@ym.fi

Puurakentamisen toimenpideohjelma

 

Ympäristöministeriön tiedote 12.7.2018, päivitetty 20.7.2018, julkaistu biotalous.fi:ssä 31.7.2018