Ekosysteemihotelli – monimuotoisen luonnon puolesta

Paahdeympäristön kasveja hiekkarinteessä.

Case - Julkaistu 16.6.2016

Suomen ensimmäinen Ekosysteemihotelli on perustettu vuonna 2014 Rudus Oy:n soranottoalueelle Raaseporiin. Ekosysteemihotellin ideana on siirtää harvinaisia ja uhanalaisia kasveja ekosysteemeineen ”hotelliin” esimerkiksi infra- ja talonrakennuksen työmailta. Kasvit ja niistä hyötyvät eliöt on tarkoitus palauttaa rakennusprojektin jälkeen vanhalle kasvupaikalleen. Rudus Oy ja Suomen ympäristökeskus ovat suunnitelleet ja toteuttaneet hotellin pilotin yhdessä eri ympäristön tilaa valvovien tahojen kanssa. Hanke on hyvä esimerkki uudenlaisesta yhteistyöstä eri toimijoiden kesken.

Rakennushankkeissa tulee vastaan usein kasvi-, eläin- ja hyönteislajeja, jotka tulevat kärsimään hankkeen toteutuksesta. Riippuen lajista ja rakennushankkeen tärkeydestä, rakennushanke joko jyrää luontoarvot tai luontoarvot estävät koko rakennushankkeen toteuttamisen. Ekosysteemihotellissa haetaan ratkaisuja tähän mustavalkoiseen asetelmaan. Mitä jos luonnon voisi siirtää rakentamisen ajaksi turvaan ja palauttaa sen jälkeen takaisin alkuperäiselle paikalle tai sen läheisyyteen? Ensisijaisesti keskitytään uhanlaisen lajiston ja niiden ekosysteemien turvaamiseen. Pilottihankkeessa on lähdetty kokeilemaan toimintaa paahteisten alueiden kasveilla ja hyönteisillä, joita uhkaa Suomessa avoimien alueiden umpeenkasvu.

Majoitussuunnitelma ekosysteemihotellissa

Ekosysteemihotellin hyödyntämismahdollisuus tuo kokonaan uuden ajatusmallin rakennushankkeiden alkuun. Hankealueella esiintyvän lajiston kartoituksen jälkeen voidaan alueella havaituille merkittäville ja siirrettävissä oleville ekosysteemeille alkaa etsiä sopivaa majoitusta varsinaisen rakennustyön ajaksi ja samalla myös suunnitella alueet, joille siirretty lajisto voidaan palauttaa rakentamisen jälkeen.

Paahdeympäristöt teiden varsilla ja soranottoalueilla

Rudus Oy on yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa pilotoinut ekosysteemihotellin toimintamallia Raaseporissa, jossa valtatie 25:n levennyshanke tulee hävittämään perinteisesti toteutettuna arvokkaita paahteisia harjun elinympäristöjä tien vierustalta. Tien varrella viihtyy nykyisin alkuperäistä suomalaista paahdelajistoa, kuten uhanalainen hietaneilikka, silmällä pidettävä kangasajuruoho ja monia muita alkuperäiseen suomalaiseen luontoon kuuluvia kasveja sekä niitä hyödyntäviä hyönteisiä.

Kaivinkone kaivaa hiekkaa.

Rudus Oy:llä on tienpientareita vastaavia paahdeympäristöjä ympäri Suomea soranottoalueilla – yksi näistä sijaitsee Raaseporissa. Soranottotoiminta on alueella edelleen käynnissä, mutta ottoalueelle on mahdollista sijoittaa hotelli osalle, jossa ottotoiminta on jo päättynyt. Jotta siirtotavoista olisi tiehankkeen toteutuessa jo käytännön tietoa, ekosysteemihotelliin on siirretty kahtena syksynä useita kasveja ja hyönteisten lepovaiheita sisältäviä maapaakkuja erilasia siirtotapoja kokeillen. Siirtojen jälkeen asiantuntijat ovat seuranneet kasvien ja hyönteisten selviämistä. Seurannassa tulokset ovat olleet erinomaisia.

Hotellimajoituksen jälkeen lajistoa on tarkoitus siirtää takaisin kasvupaikalleen. Silloin tiedetään jo sopiva tapa. Raaseporissa ekosysteemihotellille haettiin lupa viranomaisilta samalla, kun soranotolle haettiin maa-aineksen ottolupa. Hakemuksessa on oleellista esittää, kuinka alue hoidetaan soranoton jälkeen. Raaseporiin myönnetyn luvan mukaan osa kasveista voidaan jättää hotelliin pysyvästi. Tämä on osa alueen jälkihoitoa ja se korvaa perinteisempää männyn taimien istutusta. Näin arvokas paahdeympäristön lajisto saa uuden kasvupaikan soranottoalueelta tienpenkereen lisäksi.

Rakennushankkeiden mahdollistaja

Ekosysteemihotellin tarkoituksena on mahdollistaa isojen rakennushankkeiden toteutuminen siten, että luonnolle aiheutuvia vahinkoja voidaan hallita. Vaikutukset luontoon voivat parhaimmillaan olla jopa positiivisia, mikäli lajiston kasvupaikkaa uhkaa umpeen kasvaminen. Kyse voi olla tiehankkeesta tai vaikkapa isommasta rakennushankekokonaisuudesta. Uuden toimintamallin ansiosta hankkeissa on monta voittajaa: yhteiskunnan kannalta tärkeä hanke voi toteutua ja luontoarvot säilyvät tai niiden elinolosuhteet jopa parantuvat.

Ekosysteemihotellien johtajien paikat auki

Kuka hotellitoimintaa mahdollisesti tulevaisuudessa sitten pyörittää? Maa-ainesten ottoa harjoittavilla yrityksillä on hallinnassaan suuria avoimia alueita, joita voidaan hyödyntää hotellitoiminnassa, mutta nämä olosuhteet eivät sovi kaikille lajeille. Kasvien siirto ja hotellialueiden hoivaaminen eivät myöskään ole perinteisen rakennustuoteteollisuuden ydinosaamista, joten tilaa voisi olla esimerkiksi viherrakentajien tai kokonaan uusien toimijoiden yrityksille tai yhteenliittymille. Nyt olisi sopiva aika aloittaa tällainen toiminta.

Lisätietoa

Luontoportti.fi:stä löytyy lisätietoa kasveista. Ekosysteemihotelliin siirretyt, onnistumisen mittarina käytetyt kasvilajit ovat hietaneilikka ja kangasajuruoho.

Lisätietoa ekosysteemihotellista Ruduksen verkkosivuilla

Ekosysteemihotelli-hankkeen kotisivu Syken verkkosivuilla

Twitterissä #ekohot

Artikkelin kirjoittaja Liisa Suhonen toimii Rudus Oy:n ympäristöpäällikkönä.
Puhelin +358 40 537 3030

Sähköposti liisa.suhonen@rudus.fi

Julkaistu 16.6.2016


Aihetunnisteet: case, ekosysteemipalvelut

Lue seuraava artikkeli: Valiolta innovaatio suolan vähentämiseen »